Verksamhets- och kostnadsuppgifter för företagshälsovården som ska meddelas till FPA

FPA uppmanar att fästa särskild uppmärksamhet vid att man oberoende av faktureringssätt anger verksamhets- och kostnadsuppgifter i ersättningsansökan i den form som bestämmelser och ansökningsblanketter förutsätter. Kostnader som inte ingår i företagshälsovården meddelas inte till FPA. Det har inte skett förändringar i lagstiftningen eller i ersättningsansökan för arbetsgivare.

Arbetsgivaren och serviceproducenten kan sinsemellan komma överens om faktureringspraxis. Faktureringen kan vara t.ex. en fast avgift enligt vad arbetsgivaren och serviceproducenten kommit överens om. Oberoende av faktureringssätt ska man i ansökan kunna specificera företagshälsovårdsverksamheten och ange avgifter och arvoden på basis av tid, per besök eller per undersökning.

Vad ersätter FPA?

FPA ersätter kostnader för företagshälsovård som ordnats i enlighet med god företagshälsovårdspraxis samt för sjukvård som ordnas i samband med företagshälsovården. Kostnaderna ska vara behövliga och skäliga.

Godtagbara kostnader vid en arbetsgivares egen företagshälsovårdscentral är behövliga och skäliga anläggnings- och driftskostnader som beror på användningen av företagshälsovårdens resurser. Sådana kostnader är bl.a. lönekostnaderna för företagshälsovårdspersonalen, kostnaderna för lokaler, kostnaderna för användning och underhåll av undersöknings-, vård-, och kontorsutrustning och kontorsinventarier samt användning och underhåll av datasystem för företagshälsovården. När företagshälsovården är ordnad genom köpta tjänster betraktas som godtagbara kostnader de avgifter och arvoden som tagits ut, som motsvarar anläggnings- och driftskostnaderna för en egen företagshälsovårdscentral. (För mer information, se Statsrådet förordning 1338/2004, ändringen 99/2006 4a §).

För att ersättning ska betalas ska kostnaderna

  • vara betalda i sin helhet av arbetsgivaren och
  • ingå i bokföringen för den räkenskapsperiod som angetts i ansökan.

Sambandet mellan kostnaderna och användningen av företagshälsovårdens resurser ska kunna verifieras på ett tillförlitligt sätt i specifikationen enligt åtgärd. Specifikationen ska vid begäran lämnas in till FPA.

Hur meddelar man verksamhets- och kostnadsuppgifter för företagshälsovården till FPA?

Arbetsgivaren och serviceproducenten kan sinsemellan komma överens om faktureringspraxis. Kostnaderna och verksamheten ska verifieras och specificeras då man söker ersättning från FPA. Prestationerna, verksamheten och kostnaderna ska motsvara de verkliga och skäliga kostnaderna, oberoende av faktureringssätt. Uppgifterna i ansökan och specifikationen ska alltid kunna uppges som avgifter och arvoden som grundar sig på prestationer och verksamhet.

I ersättningsansökan för arbetsgivare ska kostnaderna för företagshälsovård uppges specificerade enligt verksamhet och kostnad i enlighet med hur resurserna använts. I ansökan uppges alltså de kostnader som föranletts av verksamhet som utförts av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården och uppgifterna om sådan verksamhet.

De kostnader som inte hör till företagshälsovården ska hållas separat (t.ex. vid faktureringen) från de kostnader som uppkommit för den lagstadgade företagshälsovården och sjukvården i anslutning till den.

Kostnaderna för företagshälsovård för företagare uppges specificerade så som de begärs på blanketten.

Företagare ansöker om ersättning för företagshälsovård då kostnaderna uppkommer. Företagarna har alltså inte samma förfarande med ansökan per räkenskapsperiod som arbetsgivarna har. Kostnaderna kan ersättas endast om det i varje ansökan framgår för vilken verksamhet och prestation kostnader har uppkommit och betalats.

Arbetsgivarföretagare kan om de så önskar söka ersättning med ansökan för arbetsgivare och i ansökan meddela både kostnaderna för de anställdas och företagarens egen företagshälsovård. Ersättningen söks per räkenskapsperiod. Det ska framgå i företagarens företagshälsovårdsavtal vilket ansökningssätt man valt.

Läs mer