Ersättningsgilla preparat

Ansökan om ersättningsstatus och fastställande av ett skäligt partipris för ett läkemedelspreparat som fordrar försäljningstillstånd görs av den som innehar försäljningstillstånd. Om denne meddelar läkemedelsprisnämnden att han övergår till fri prissättning på preparatet, är detta inte ersättningsgillt enligt sjukförsäkringslagen.

Ersättning för ett läkemedelspreparat kan betalas om preparatet är ersättningsgillt enligt ett gällande beslut av läkemedelsprisnämnden och om det pris som tagits ut för läkemedelspreparatet uppgår till högst det fastställda skäliga partipriset eller det högsta partipriset förhöjt med högst apotekets försäljningsbidrag inklusive expeditionsavgift och mervärdesskatt enligt förordningen om läkemedelstaxa (SFL 5 kap. 1 §).

Ersättningsgilla preparat kan vara

I fråga om dessa har läkemedelsprisnämnden i uppgift att

  • fastställa ersättningsstatus
  • fastställa ett skäligt partipris som kan godtas som ersättningsgrund
  • besluta om förhöjning av det skäliga partipriset
  • besluta om upphävande av ersättningsstatus och partipris.

Utöver detta ska läkemedelsprisnämnden besluta om bildandet av referensprisgrupper för läkemedel, det referenspris som ska fastslås för respektive referensprisgrupp, upptagningen av preparat i en referensprisgrupp och om ersättningsstatus och högsta partipris för de preparat som ingår i respektive referensprisgrupp (SFL 6 kap. 1 §).

Ej ersättningsgilla preparat

I enlighet med den allmänna principen i sjukförsäkringslagen betalas inte ersättning för preparat som används för att förebygga sjukdom eller för att upprätthålla hälsan (SFL 5 kap. 3 §).

Exempel på preparat och allmänna handelsvaror som inte berättigar till ersättning:

  • vårdtillbehör, exempelvis förbandsmaterial
  • hjälpmedel och doseringshjälpmedel som inte ingår i läkemedelsförpackningens pris
  • vaccin
  • traditionella växtbaserade preparat eller homeopatiska preparat (SFL 5 kap. 3 §) .

 

1.6.2020 (SF-anvisningar för apotek punkt 5.2)