Personer och inköp som omfattas av direktersättningsförfarandet

Direktersättningsförfarandet gäller personer som är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen och ersättningsgilla preparat som dessa personer blivit ordinerade för sjukdomsbehandling. Dessutom gäller direktersättningsförfarandet vissa särskilt avtalade grupper av personer som inte är försäkrade i Finland i enlighet med sjukförsäkringslagen, men för vilkas sjukvårdskostnader Finland svarar eller som har rätt till sjukvård i sitt bosättningsland Finland.

Direktersättningsförfarandet gäller även kontoköp. Preparat som ordinerats en enskild person kan utlämnas till självriskpris också när de vid försäljningen förs på personens egen eller arbetsgivarens eller en privat sjukvårdsinrättnings räkning, eller på ett försäkringsbolags räkning på basis av en privat försäkring.

Direktersättningsförfarandet gäller också läkemedelsinköp som gjorts av medlemmar i en arbetsplatskassa om apoteket och arbetsplatskassan har ingått avtal om tillämpning av direktersättningsförfarande.

Om en person är medlem i en arbetsplatskassa ansvarar arbetsplatskassan för läkemedelsersättningarna enligt sjukförsäkringslagen.

Apoteket ska i första hand ingå ett avtal med arbetsplatskassan så att en kund som kassan ansvarar för kan få direktersättning på apoteket. Undantag: I situationer där läkemedelsbehandlingen äventyras på grund av att kunden inte kan få direktersättning på apoteket, kan apoteket bevilja direktersättning för inköpet trots att det saknas ett avtal mellan arbetslöshetskassan och apoteket. Då ska apoteket från inköpet avlägsna den uppgift om arbetsplatskassa (nummerserie) som förmedlats via förfrågningstjänsten. Apoteket fakturerar FPA för den direktersättning som den beviljat och kunden ansvarar själv för sökandet av en eventuell tilläggsförmån från arbetslöshetskassan.

Om kunden betalar hela inköpet själv ska han eller hon söka alla ersättningar hos arbetsplatskassan i efterhand. Då ska kunden ges en specifikation av läkemedelsinköpet. Specifikationen är avgiftsfri för kunden.

Inköp där direktersättningsförfarandet inte tillämpas

Direktersättningsförfarandet tillämpas inte på kunder som får offentlig institutionsvård eller motsvarande vård eller som får ersättning enligt någon av de lagar som nämns senare i dessa anvisningar.

 

15.3.2021 (SF-anvisningar för apotek punkter 3 och 3.1)