Kontroll av rätten till direktersättning

FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter 

Apoteket kan lämna ut preparat till självriskpris endast om man i samband med köpet kontrollerar personens rätt till direktersättning i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter. Uppgiften ska kontrolleras i samband med varje inköp.

Samtycke för förfrågan om direktersättningsuppgifter

Via förfrågningstjänsten förmedlas känsliga och sekretessbelagda uppgifter om kunden. Därför ska apoteket se till att det har fått samtycke av kunden att hämta uppgifter om denne via förfrågningstjänsten.

Kunden kan ge sitt samtycke på något av följande sätt:

 • Kunden visar upp sitt FPA-kort, en patientanvisning om sitt elektroniska recept, sitt europeiska sjukvårdskort med grön baksida eller sitt intyg ’Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland’.
 • Kunden, vars identitet har kontrollerats, ger sitt muntliga samtycke till att uppgifter om honom eller henne får hämtas via förfrågningstjänsten.

En person som har rätt att sköta ärenden för receptinnehavarens (dvs. kundens) räkning kan samtycka till att uppgifter om kunden får hämtas i förfrågningstjänsten genom att visa upp kundens

 • FPA-kort, en patientanvisning om det elektroniska receptet, det europeiska sjukvårdskortet med grön baksida eller intyget ’Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland’
 • skriftliga fullmakt.

Dessutom kan receptinnehavaren ha gett den person som sköter ärenden för hans eller hennes räkning en elektronisk fullmakt (Suomi.fi), som ger apoteket rätt att hämta direktersättningsuppgifter.

Receptinnehavarens muntliga samtycke kan också godkännas om det enligt apotekets bedömning inte finns skäl att misstänka samtyckets tillförlitlighet.

En vårdnadshavare som har rätt att sköta ärenden för ett barns räkning kan samtycka till att barnets direktersättningsuppgifter kontrolleras.

Om kunden inte ger sitt tillstånd till att uppgifter om honom eller henne kontrolleras i förfrågingstjänsten kan direktersättning inte beviljas och läkemedelskostnaderna inte heller faktureras på basis av en betalningsförbindelse som FPA beviljat i anslutning till det grundläggande utkomststödet. Kunden hänvisas då till FPA för att söka ersättning.

I fråga om dosdispenserings- och kontokunder bör man i de avtal som ingås med kunderna lägga till en uppgift om att kunden gett ett tills vidare gällande samtycke till att direktersättningsuppgifter som gäller honom eller henne kontrolleras via förfrågningstjänsten.

Uppgifter som förmedlas via förfrågningstjänsten

Apoteken får via förfrågningstjänsten följande aktuella direktersättningsuppgifter gällande kunden:

 • efternamn och alla förnamn
 • arbetsplatskassans nummer och namn
 • rätt till direktersättning (Ja/Nej)
 • KT/uppgift om ersättning från byrån
 • ersättningsnummer, namnet på ersättningsrättigheten och eventuellt slutdatum
 • uppgift om initialsjälvrisk som återstår att betala
 • uppgift om årssjälvrisk som återstår att betala
 • uppgift om betalningsförbindelser i anslutning till grundläggande utkomststöd som beviljats av FPA
 • precisering om direktersättning.

Om kunden har en betalningsförbindelse från FPA i anslutning till grundläggande utkomststöd förmedlas inte preciseringen om direktersättning för kunden till apoteken via förfrågningstjänsten. Då följer apoteken uppgifterna och begränsningarna i betalningsförbindelserna.

Om det är fråga om en kund som saknar rätt till direktersättning (ej försäkrad eller KT-uppgift) förmedlas via förfrågningstjänsten inte kundens ersättningsnummer, uppgift om initialsjälvrisk som återstår att betala eller uppgift om årssjälvrisk som återstår att betala. En eventuell upp-gift om betalningsförbindelse förmedlas emellertid.

Uppgifterna i förfrågningstjänsten stämmer inte överens med uppgifterna på FPA-kortet

Om uppgifterna på kundens FPA-kort avviker från de uppgifter som fås genom förfrågningstjänsten ska apoteket beakta uppgifterna i förfrågningstjänsten.

Slopade ersättningsnummer i läkemedelsersättningssystemet förmedlas inte via e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter. På FPA-korten kan det finnas ersättningsnummer som har slopats ur läkemedelsersättningssystemet (t.ex. ersättningsnumren 188 och 213).

Förfrågningstjänsten uppger att personen inte är berättigad till direktersättning

En uppgift om att kunden inte är berättigad till direktersättning visas när kunden

 • har anteckningen KT/ersättning från byrån och kunden därför ska ansöka om sjukförsäkringsersättning för läkemedelskostnader hos FPA,
 • inte är försäkrad

Om en person som återvänder från utlandet inte har underrättat FPA om sin återkomst till Finland, kan det vara oklart om han eller hon har rätt till den sociala tryggheten och förmåner i Finland. Detta innebär att förfrågningstjänsten uppger att kunden inte är berättigad till direktersättning. I sådana fall är det bra om apoteket i samband med rådgivningen beträffande priser också informerar kunden om uppgiften i förfrågningstjänsten. Om det av samtalet framgår att kunden har återvänt från utlandet kan apoteket uppmana kunden att kontakta FPA. För läkemedel som har expedierats utan ersättning ska kunden få en specifikation och ett kvitto så att han eller hon kan ansöka om ersättning (se punkt 12.2).

Precisering i fråga om direktersättningen (undantagslov från FPA)

FPA kan av särskilda skäl ge kunden ett undantagslov för direktersättning (en så kallad precisering i fråga om direktersättning)  för sådana situationer där direktersättning i vanliga fall inte är möjlig. Innan FPA beviljar undantagslov utreder FPA kundens situation och förutsättningar att beviljas undantagslov. Sådana kundspecifika situationer kan vara till exempel

Preciseringen kan också vara fritt formulerad, och man kommer separat överens om användningen av den. Då ges ett apoteksmeddelande om saken.

När FPA beviljar kunden ett undantagslov förmedlas uppgiften genast till alla apotek via e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter. Av preciseringen framgår det preparat som undantagslovet gäller samt undantagslovets innehåll och giltighetstid.

Frågan om undantagslov tas upp till behandling efter att kunden har kontaktat FPA. I fråga om preparat som kräver specialtillstånd är det även möjligt att apoteken tar kontakt. FPA betjänar kunderna på nätet, per telefon och på sina serviceställen (www.kela.fi/web/sv/kontaktaoss).

Undantagsförfarande vid störningar i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter

Vid störningar ska apoteken kontakta apotekssystemadministratören.

Instruktioner för hur man bör förfara när det uppstår störningar finns i "Anvisningar för apoteken vid störningar i FPA:s tjänster (pdf)" som har publicerats på webbplatsen Kanta.fi > Professionella > Support > Anvisningar vid störningar.

 

1.6.2020 (SF-anvisningar för apotek punkt 4)