Nödvändiga kostnader

SFL 2 kap. 2 §

En försäkrad har rätt att i fråga om det belopp som överstiger den självriskandel som anges särskilt i sjukförsäkringslagen få ersättning för nödvändiga sjukvårdskostnader.

Kostnaderna för sjukvård ersätts till det belopp kostnaderna för vården skulle ha uppgått till för den försäkrade med undvikande av onödiga kostnader, men utan äventyrande av den försäkrades  hälsa.

Kostnaderna kan anses nödvändiga när

  • läkemedel, kliniska näringspreparat eller bassalvor på en gång köps i en mängd som motsvarar
  • läkemedlen inhandlas i så förmånliga förpackningsstorlekar som möjligt

  • om det av ett läkemedel som är avsett för långvarig behandling under receptets giltighetstid när behandlingen inleds förutom den mängd som är nödvändig för behandlingen ordinerats en liten förpackning eller en motsvarande läkemedelsmängd expedieras i början en liten förpackning om adekvat läkemedelsbehandling inte förutsätter annat.
  • en ny sats av ett läkemedel, ett kliniskt näringspreparat eller en bassalva inhandlas först när nästan hela den behandlingstid som motsvarar den föregående satsen har förflutit

  • läkemedlet i enlighet med bestämmelserna i läkemedelslagen och i social- och hälsovårdsministeriets förordning (210/2003) om utbyte av läkemedel har bytts ut mot det billigaste utbytbara preparatet eller mot ett motsvarande preparat vars pris avviker litet från det billigaste preparatets pris.

Kostnader som inte anses nödvändiga eller beträffande vilka särskilda anvisningar utfärdats

I följande situationer kan kostnaderna inte betraktas som sådana nödvändiga sjukvårdskostnader som avses i sjukförsäkringslagen och en ny förpackning kan inte lämnas ut med ersättning:

  • det expedierade preparatet har varit defekt
  • förpackningen har gått sönder, förkommit, stulits eller förvarats på fel sätt.

Beträffande ersättandet av följande preparat har FPA utfärdat särskilda direktiv.

I fråga om dessa preparat måste apoteket kontrollera läkemedlets användningsändamål innan läkemedlet kan lämnas ut med ersättning. Apoteket utreder vid behov användningsändamålet genom att kontakta den som förskrivit läkemedlet.

På grundval av de indikationer som godkänts för preparaten och läkemedelsprisnämndens beslut om rätt till ersättning  gäller följande:

  • Sildenafil-preparaten 20 mg-tabletter och 10 mg/ml oral suspension är ersättningsgilla endast vid behandling av pulmonell arteriell hypertension.

  • Tadalafil-preparat är ersättningsgilla endast vid behandling av högt blodtryck i lungans blodkärl.

  • Oviderm-preparat är ersättningsgilla vid behandlingen av en långvarig hudsjukdom.
 

1.11.2020 (SF-anvisningar för apotek punkter 5.3 och 5.3.7)