Yrkande på betalning av familjeförmåner

Med betalningsyrkande avses en framställan som kommunen gör till FPA om utbetalning av en förmån till kommunen. Kommunen kan yrka på att en förmån ska betalas ut till kommunen när det gäller andra familjeförmåner än adoptionsbidrag, stöd för privat vård av barn samt moderskapsunderstöd.

Betalningsyrkandet

 • Betalningsyrkandet ska alltid grunda sig på lagen. Kommunen ska uppge vilken bestämmelse betalningsyrkandet grundar sig på.
 • Betalningsyrkandet ska göras skriftligen.
 • Kommunen ska i regel lämna in yrkandet till FPA minst två veckor före betalningsdagen för förmånen.
 • Betalningsyrkanden kan lämnas in med
  • e-tjänsten (E-tjänsten för socialvården för förfrågan om FPA-förmåner - SOKY) enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och lagen om utkomststöd.
  • FPA:s blankett EV 255r eller ett fritt formulerat skriftligt meddelande enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och lagen om utkomststöd.
  • pappersblankett på basis av andra förmånslagar
  • blankett LL2r (barnbidrag)
  • ansökan om underhållsstöd (underhållsstöd)
  • fritt formulerat meddelande.
  • Kommunen måste meddela FPA när grunden för betalningsyrkandet upphör att gälla, till exempel om institutionsvården upphör eller en situation enligt lagen om utkomstskydd upphör. Utkomststöd som beviljats eller utbetalats efter att FPA har utfärdat förmånsbeslutet är inte ett utkomststöd som betalats mot en emotsedd förmån och berättigar således inte kommunen till förmånen.
 • Anvisning (Yrkande på betalning av familjeförmåner, pdf)

Kommunerna kan på den första sidan i e-tjänsten öppna en anvisning om hur man använder e-tjänsten SOKY. Läs mer om hur man använder tjänsten.

FPA kan inte betala familjeförmåner till kommunens förmedlingskonto, eftersom det inte finns grund för ett sådant förfarande i lagen.