Yrkesinriktad rehabilitering för unga

En lagändring (FRPL 566/2005 7 a §) som trädde i kraft i början av 2019 gällande yrkesinriktad rehabilitering för unga har gjort det lättare för unga att få yrkesinriktad rehabilitering. I och med lagändringen har unga i åldern 16–29 år vars funktionsförmåga har försämrats väsentligt och som har behov av rehabilitering kunnat få yrkesinriktad rehabilitering utan att ha en sjukdomsdiagnos eller konstaterad funktionsnedsättning.

Syftet med den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga är att stödja och främja funktionsförmågan och livskompetensen hos unga samt deras färdigheter och förmåga att studera och få arbete. Med rehabiliteringspenningen tryggas den ungas försörjning medan den rehabilitering som nämns i rehabiliteringsbeslutet pågår. Tjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga är NUOTTI-coachning, yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) och utbildningsprövning. Läs mer om tjänsterna inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga.

FPA följer upp de ungas tillgång till yrkesinriktad rehabilitering och undersöker effekterna av förändringarna. I detta informationspaket redogörs för de unga som på basis av 7 a § i den lagändring som trädde i kraft 2019 har fått tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga samt rehabiliteringspenning. Det är alltså fråga om unga för vilka grunden för den yrkesinriktade rehabiliteringen inte är en diagnostiserad sjukdom eller funktionsnedsättning

FPA har publicerat informationspaket sedan 2019

I detta informationspaket granskar vi antalet mottagare av rehabiliteringstjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga under åren 2019 och 2020 samt även antalet mottagare av rehabiliteringspenning med vilken försörjningen har tryggats medan rehabiliteringen har pågått. Dessutom har informationspaketet uppdaterats med ackumulerade uppgifter om mottagare av rehabiliteringstjänster och rehabiliteringspenning från början av 2019 till slutet av april 2021. Slutligen granskas mottagarna av yrkesinriktad rehabilitering för unga såväl regionvis som åldersgruppsvis. I slutet av informationspaketet finns länkar till publikationer om yrkesinriktad rehabilitering för unga.

Vi har publicerat informationspaket om yrkesinriktad rehabilitering för unga sedan slutet av år 2019. I de informationspaket som publicerades 2019–2020 granskades ackumulerade uppgifter om den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga under perioden 01/2019—04/2020. För 2019 års del granskades uppgifterna om mottagarna av rehabiliteringspenning närmare. I de tidigare informationspaketen har vi också i större utsträckning samlat tidigare forskningslitteratur som behandlar bl.a. utnyttjandet av förmåner vid rehabilitering och arbetsoförmåga.

Mottagare av rehabiliteringstjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga 2019 och 2020

Antalet unga som får tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga har vuxit betydligt från början av 2019. År 2019 fick 2 619 unga tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. År 2020 var motsvarande antal redan 5 186. Att antalet unga som fick tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga år 2020 var större än motsvarande antal år 2019 kan till en del förklaras med att rehabiliteringen har kunnat inledas under 2019 och fortsätta in på år 2020. Det är något flera män än kvinnor som får yrkesinriktad rehabilitering för unga. År 2019 var 54,0 procent av dem som fick rehabiliteringen män. År 2020 var andelen män 52,4 procent. (Figur 1).

NUOTTI-coachningen är den klart vanligaste av de tjänster som erbjuds inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. År 2019 fick 2 169 unga NUOTTI-coachning. År 2020 var motsvarande antal 4 588. De näst vanligaste tjänsterna var den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen, som 551 unga fick år 2020, och den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen, som 347 unga fick år 2020. Endast 2 unga fick utbildningsprövning år 2020.

 

Figur 1. Antalet mottagare av tjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga 2019 och 2020.* (*En del av mottagarna fick mer än en tjänst.)

 

Figur 2. Antalet klienter som fick tjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga 01/2019—04/2021, per månad.

*Rehabiliteringsklienter statistikförs enligt gjorda betalningar, och det tar tid för betalningen att verkställas efter att rehabiliteringen slutförts. I verkligheten kan rehabiliteringen alltså ha skett redan tidigare än den månad då den registreras.

Från början av 2019 till slutet av april 2021 har totalt 7 731 unga fått tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. Den klart vanligaste rehabiliteringstjänsten är NUOTTI-coachningen, som totalt 6 947 unga har fått mellan januari 2019 och april 2021. Totalt 1 208 unga har fått yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering och utbildningsprövning.

I och med den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga har antalet unga som får rehabiliteringspenning vuxit

År 2019 fick 2 342 unga rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering för unga. År 2020 var antalet unga som fick rehabiliteringspenning 4 309. Andelen unga som fick rehabiliteringspenning för tiden med rehabilitering var 84,0 procent år 2019 och 82,8 procent år 2020. Köns- och åldersfördelningen bland dem som fick rehabiliteringspenning motsvarar köns- och åldersfördelningen bland dem som fick rehabilitering. De flesta mottagarna av tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga samt av rehabiliteringspenning är i åldern 20—24 år och något mer än hälften är män.

Från början av 2019 till slutet av april 2021 har 35 668 061 euro betalats ut i rehabiliteringspenning för tjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga. Under den perioden har totalt 6 844 unga fått rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering för unga. År 2019 var rehabiliteringspenningskostnaderna 8 561 248 euro och år 2020 var kostnaderna 17 922 233 euro.

Då man granskar kostnaderna per rehabiliteringstjänst, var rehabiliteringspenningskostnaderna för unga som fick NUOTTI-coachning 9 304 073 euro år 2020. Rehabiliteringspenningskostnaderna för den näst vanligaste rehabiliteringstjänsten, den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen, var 1 220 282 euro. Rehabiliteringspenningskostnaderna för den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen var 887 159 euro och för utbildningsprövningen 2 461 euro.

Utöver rehabiliteringspenningskostnaderna kan man även granska kostnaderna för rehabiliteringstjänsterna. År 2020 var kostnaderna som uppkom i samband med tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga sammanlagt 9 563 994 euro. År 2020 var kostnaderna för NUOTTI-coachningen 7 863 223 euro, den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen 937 800 euro, den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen 762 641 euro och utbildningsprövningen 330 euro.

Regionala och åldersgruppsvisa skillnader i utnyttjande av tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga

Det finns regionala skillnader i utnyttjandet av tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga (se kartdiagrammet). Av befolkningen i åldern 16–29 fick 0,66 procent tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga 2020. I förhållande till befolkningen i motsvarande ålder finns det flest mottagare av rehabiliteringstjänster i Norra Karelen (1,17 procent) och Södra Österbotten (1,04 procent), där andelen unga som får rehabiliteringstjänster överstiger en procent av alla unga i motsvarande åldersgrupp. På det finländska fastlandet finns det, i förhållande till befolkningen i motsvarande ålder, minst unga som får yrkesinriktad rehabilitering för unga i Nyland (0,34 procent) och Österbotten (0,44 procent). (Figur 3.)

 

Den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga erbjuds unga i åldern 16—29 år. De flesta mottagarna av yrkesinriktad rehabilitering för unga är i åldern 20—24 år, och de får oftast NUOTTI-coachning. Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering och yrkesinriktad rehabiliteringsutredning är vanligare bland unga som är över 25 år än i andra åldersgrupper. (Figur 4.)

 

 

Länkar

Lagändring gällande yrkesinriktad rehabilitering för unga

FRPL 566/2005 Lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner.

Yrkesinriktad rehabilitering för unga (Privatpersoner)

Lärdomsprov om NUOTTI-coachningen (på finska) Takala P. NUOTTI-valmennuksen hyödyllisimmät kokemukset - Nuorten ja valmentajien näkökulmia. JAMK. 2020.

Mäki J, Ylä-Rautio A. ”Pääsi tavallaan siihen kiinni, että mitä mä tällä mun elämälläni haluan tehä”: NUOTTI-valmennuksen hyöty nuoren elämässä Etelä-Pohjanmaan alueella aikuissosiaalityötä tekevien näkökulmasta. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 2020.

Mattson H, Merisalo A. Kohtaaminen ja vuorovaikutus etävalmennuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu. 2020.

Kontaktuppgifter

Forskning: Karoliina Koskenvuo,
forskningschef, tfn 050 5522157

Anni Haavisto, forskningspraktikant

Analytik- och statistik: Johannes Turunen,
data scientist, tfn 050 4780067

Jenna Huisman, data scientist-praktikant

Tuomas Sarparanta,
statistikspecialist, tfn 050 4363274

Rehabilitering: Marjaana Pajunen,
planerare, tfn 050 5516843

Rehabiliteringspenning: Marjut Hevosmaa,
ansvarig planerare, tfn 050 5516386

e-post: fornamn.efternamn@fpa.fi