Yrkesinriktad rehabilitering för unga

En lagändring (FRPL 566/2005 7 a §) som trädde i kraft i början av 2019 gällande yrkesinriktad rehabilitering för unga har gjort det lättare för unga att få yrkesinriktad rehabilitering. I och med lagändringen har unga i åldern 16–29 år vars funktionsförmåga har försämrats väsentligt och som har behov av rehabilitering kunnat få yrkesinriktad rehabilitering utan att ha en sjukdomsdiagnos eller konstaterad funktionsnedsättning.

Syftet med den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga är att stödja och främja funktionsförmågan och livskompetensen hos unga samt deras färdigheter och förmåga att studera och få arbete. Med rehabiliteringspenningen tryggas den ungas försörjning medan den rehabilitering som nämns i rehabiliteringsbeslutet pågår. Tjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga är NUOTTI-coachning, yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK) och utbildningsprövning. Läs mer om tjänsterna inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga.

FPA följer upp de ungas tillgång till yrkesinriktad rehabilitering och undersöker effekterna av förändringarna. I detta informationspaket redogörs för de unga som på basis av 7 a § i den lagändring som trädde i kraft 2019 har fått tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga samt rehabiliteringspenning. Det är alltså fråga om unga för vilka grunden för den yrkesinriktade rehabiliteringen inte är en diagnostiserad sjukdom eller funktionsnedsättning

FPA har publicerat informationspaket sedan 2019

I detta informationspaket granskar vi antalet mottagare av rehabiliteringstjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga under åren 2019, 2020 och 2021 samt även antalet mottagare av rehabiliteringspenning med vilken försörjningen har tryggats medan rehabiliteringen har pågått. Dessutom har informationspaketet uppdaterats med ackumulerade uppgifter om mottagare av rehabiliteringstjänster och rehabiliteringspenning från början av 2019 till slutet av februari 2022. Slutligen granskas mottagarna av yrkesinriktad rehabilitering för unga såväl regionvis som åldersgruppsvis. I slutet av informationspaketet finns länkar till publikationer och texter om yrkesinriktad rehabilitering för unga.

Vi har publicerat informationspaket om yrkesinriktad rehabilitering för unga sedan slutet av år 2019. I de tidigare informationspaketen har vi också i större utsträckning samlat tidigare forskningslitteratur om ungdomar, se det informationspaket som publicerades 07/2020 (på finska).

Mottagare av rehabiliteringstjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga 2019, 2020 och 2021

Antalet unga som får tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga har vuxit betydligt från början av 2019. År 2019 fick 2 619 unga tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. År 2020 var motsvarande antal 5 186 och år 2021 redan 8 406. Det var något fler män än kvinnor som fick yrkesinriktad rehabilitering för unga 2019 och 2020, men år 2021 fick kvinnor yrkesinriktad rehabilitering för unga en aning oftare än män. År 2019 var 54,0 procent av dem som fick rehabiliteringen män. År 2020 var andelen män 52,4 procent och år 2021 49,3 procent. (Figur 1).

NUOTTI-coachningen är den klart vanligaste av de tjänster som erbjuds inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. År 2019 fick 2 169 unga NUOTTI-coachning. År 2020 var motsvarande antal 4 588 och år 2021 var det 7 714. De näst vanligaste tjänsterna var den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen, som 630 unga fick år 2021, och den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen, som 483 unga fick år 2021. Endast 5 unga fick utbildningsprövning år 2021.

 

Figur 1. Antalet mottagare av rehabiliteringstjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga 2019, 2020 och 2021

 

Figur 2. Antalet klienter som fick tjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga 01/2019—02/2022, per månad.

Från början av 2019 till slutet av februari 2022 har totalt 11 795 unga fått tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. Den klart vanligaste rehabiliteringstjänsten är NUOTTI-coachningen, som totalt 10 843 unga har fått mellan januari 2019 och februari 2022. Totalt 1 686 unga har fått yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering och utbildningsprövning.

I och med den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga har antalet unga som får rehabiliteringspenning vuxit

År 2019 fick 2 342 unga rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering för unga. År 2020 var antalet unga som fick rehabiliteringspenning 4 309. Andelen unga som fick rehabiliteringspenning för tiden med rehabilitering var 84,0 procent år 2019 och 82,8 procent år 2020. Köns- och åldersfördelningen bland dem som fick rehabiliteringspenning motsvarar köns- och åldersfördelningen bland dem som fick rehabilitering. De flesta mottagarna av tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga samt av rehabiliteringspenning är i åldern 20—24 år och något mer än hälften är män.

Från början av 2019 till slutet av april 2021 har 35 668 061 euro betalats ut i rehabiliteringspenning för tjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga. Under den perioden har totalt 6 844 unga fått rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering för unga. År 2019 var rehabiliteringspenningskostnaderna 8 561 248 euro och år 2020 var kostnaderna 17 922 233 euro.

Då man granskar kostnaderna per rehabiliteringstjänst, var rehabiliteringspenningskostnaderna för unga som fick NUOTTI-coachning 9 304 073 euro år 2020. Rehabiliteringspenningskostnaderna för den näst vanligaste rehabiliteringstjänsten, den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen, var 1 220 282 euro. Rehabiliteringspenningskostnaderna för den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen var 887 159 euro och för utbildningsprövningen 2 461 euro.

Utöver rehabiliteringspenningskostnaderna kan man även granska kostnaderna för rehabiliteringstjänsterna. År 2020 var kostnaderna som uppkom i samband med tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga sammanlagt 9 563 994 euro. År 2020 var kostnaderna för NUOTTI-coachningen 7 863 223 euro, den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen 937 800 euro, den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen 762 641 euro och utbildningsprövningen 330 euro.

Regionala och åldersgruppsvisa skillnader i utnyttjande av tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga

Det finns regionala skillnader i utnyttjandet av tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga (se kartdiagrammet). Av befolkningen i åldern 16–29 fick 0,94 procent tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga 2021. I förhållande till befolkningen i motsvarande ålder finns det flest mottagare av rehabiliteringstjänster i Norra Karelen (1,15 procent) och Södra Österbotten (1,02 procent), där andelen unga som får rehabiliteringstjänster överstiger en procent av alla unga i motsvarande åldersgrupp. På det finländska fastlandet finns det, i förhållande till befolkningen i motsvarande ålder, minst unga som får yrkesinriktad rehabilitering för unga i Nyland (0,35 procent) och Österbotten (0,45 procent). (Figur 3.)

Den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga erbjuds unga i åldern 16—29 år. De flesta mottagarna av yrkesinriktad rehabilitering för unga är i åldern 20—24 år, och de får oftast NUOTTI-coachning. Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering och yrkesinriktad rehabiliteringsutredning är vanligare bland unga som är över 25 år än i andra åldersgrupper. (Figur 4.)

 

Figur 3. Andel av befolkningen i åldern 16–29 år som fick tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga 2021, per landskap.

 

Figur 4. Mottagare av tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga 2021, per åldersgrupp.

 

FPA genomför också en uppföljande undersökning om den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. I den uppföljande undersökningen utreds hur de allt mer flexibla möjligheterna att få tillgång till yrkesinriktad rehabilitering syns bl.a. i de ungas utnyttjande av olika försörjningsförmåner samt i kanaliseringen till förmånerna.

Informationspaket som publicerades 07/2020

En lagändring som trädde i kraft i början av 2019 gjorde det lättare för unga att få yrkesinriktad rehabilitering (texten på finska).
 

Länkar

Lagändring gällande yrkesinriktad rehabilitering för unga

Yrkesinriktad rehabilitering för unga (Privatpersoner)

• FRPL 566/2005 Lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 566/2005 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

• RP 133/2018. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. https://finlex.fi/sv/esitykset/he/2018/20180133.pdf

• Eloranta E, Holmberg S, Jallinoja E. Nuoren motivoitumisen tukeminen. Työvälineen kehittäminen NUOTTI-valmentajille. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 2021.

• Adamson A-M. Toimijuutta vahvistava toiminta nuoren osallisuuden mahdollistamiseksi Verven NUOTTI-valmennuksessa: tutkimuksellinen kehittämistyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 2021.

• Päkkilä M-L. NUOTTI-valmennuksen markkinointi. Miten tavoittaa palvelun tarvitsijat tehokkaasti? CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU. 2021.

• Vihanti A, Tyni F. Nuorten ohjaaminen Kelan nuorille suunnattuun ammatilliseen kuntoutukseen lastensuojelussa. JAMK. 2020.

• Partanen M. Työpäiväkirjaan perustuva opinnäytetyö nuoren ammatillisen kuntoutuksen ratkaisuasiantuntijan työstä Kelan itäisessä vakuutuspiirissä. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. 2020.

”Saitte mun elämän takaisin raiteilleen” – Kokemuksia nuorten Nuotti-valmennuksesta.

• Takala P. NUOTTI-valmennuksen hyödyllisimmät kokemukset - Nuorten ja valmentajien näkökulmia. JAMK. 2020.

• Mäki J, Ylä-Rautio A. ”Pääsi tavallaan siihen kiinni, että mitä mä tällä mun elämälläni haluan tehä”: NUOTTI-valmennuksen hyöty nuoren elämässä Etelä-Pohjanmaan alueella aikuissosiaalityötä tekevien näkökulmasta. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 2020.

• Mattson H, Merisalo A. Kohtaaminen ja vuorovaikutus etävalmennuksessa. Diakonia-ammattikorkeakoulu. 2020.

• Sonja får NUOTTI-coachning för unga: ”Hälsan har blivit märkbart bättre”

• Rouvinen J, Koskenvuo K. Nuoret pääsevät kuntoutukseen aiempaa helpommin. Kelan tutkimusblogi 14.6.2019

• Miettinen S, Välimaa O, Mäntyneva P ym. ”Apu on ollut mittaamattoman arvokasta”. Kelan nuorten ammatillisen kuntoutuksen uusi NUOTTI-valmennus ja suullisen hakemisen malli. Työpapereita 150. Kelan tutkimus, 2019.

• Sandberg E, Jokinen S, Kärkkäinen J ym. Toimintakyvyn arviointi 16-29-vuotiailla NEET-nuorilla. Suositus avuksi Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjattaessa. Kuntoutusta kehittämässä 03/2018. Helsinki: Kela, 2018.

Kontaktuppgifter

Forskning: Karoliina Koskenvuo, forskningschef, tfn 050 5522157

Analys och statistik: Johanna Turunen, data scientist, tfn 050 4780067, Tuomas Sarparanta, statistikspecialist, tfn 050 4363274

Yrkesinriktad rehabilitering för unga: Marjaana Pajunen, ansvarig planerare, tfn 050 5516843, Kirsi Suoraniemi, planerare, tfn 050 4436964

Rehabiliteringspenning: Marjut Hevosmaa, ansvarig planerare, tfn 050 5516386
e-post: fornamn.efternamn@fpa.fi