Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning

Målet för rehabiliteringsutredningen är att identifiera och bedöma faktorer som påverkar rehabiliteringsklientens arbets- och/eller studieförmåga. Samtidigt utreds speciellt behoven av och möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering, men också medicinsk rehabilitering. Målet är att klienten ska kunna fortsätta i, återvända till eller komma ut i arbetslivet.

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning är inte en medicinsk bedömning av arbetsförmågan eller någon annan utredning av hälsotillståndet.

Yrkesinriktad rehabiliteringsutredning kan komma i fråga också

  • då antalet dagar med utbetalning av sjukdagpenning överstiger 60 och det finns behov av en tidig yrkesinriktad rehabiliteringsutredning. I sådana situationer kan inledningsfasen av rehabiliteringsutredningen (2–3 rehabiliteringsdagar) vid behov beviljas också en klient vars yrkesinriktade rehabilitering annars vilar på arbetspensionsanstaltens ansvar.
  • då man bedömer rehabiliteringsbehovet hos personer som söker sjukpension hos FPA.

Då en ung persons arbets- och studiemöjligheter bedöms ska följande beaktas:

  • De kan begränsas av störningar i inlärningsförmågan, en psykisk sjukdom, särskilda svårigheter relaterade till den neurologiska utvecklingen eller av någon annan somatisk sjukdom.
  • Personens studier framskrider inte och/eller hotar att avbrytas på grund av de svårigheter som sjukdomen orsakar (t.ex. om studierna avbrutits flera gånger på grund av sjukdomen).
  • Personen behöver handledning för att delta i sysselsättningsfrämjande åtgärder eller omskolning på grund av långvarig sjukdom och/eller på grund av begränsningar orsakad av sjukdom (t.ex. kunder som får arbetsförmågerådgivning, långtidsarbetslösa med nedsatt funktionsförmåga, syn- och hörselskadade)

Läs mer