Yhteistyökumppani, näin varmistat sujuvan tiedonsaannin

Viranomaiset ja Kelan yhteistyökumppanit tarvitsevat usein neuvontaa kysymyksissä, jotka koskevat Kelan etuuksien perusteita, hakemista, käsittelyä, määrää ja maksamista. Jos kysyjä tarvitsee yksittäisen asiakkaan tietoja, Kela varmistaa aina, että hänellä on oikeus saada kyseiset tiedot.

Millä perusteella Kela voi antaa toiselle viranomaiselle tai yhteistyökumppanille asiakkaan tietoja? Miten kunnan välitystilin hoitaja voi varmistaa sujuvan tiedonsaannin? Keräsimme vastaukset näihin kysymyksiin, jotta voit varmistaa sujuvan tiedonsaannin, ennen kuin otat yhteyttä.

Tiedon pyytäjän pitää perustella tiedon tarve

Kelalla on velvollisuus huolehtia asiakkaidensa tietosuojasta. Kun toinen viranomainen tai Kelan yhteistyökumppani tarvitsee työssään tietoja asiakkaansa Kela-asioista, hänen pitää perustella, mihin tiedonsaantioikeus perustuu ja mihin hän tarvitsee tietoja. Kela ei voi antaa tietoja ilman lakiin perustuvaa oikeutta. Esimerkiksi tehtävänimike ei automaattisesti anna oikeutta tiedonsaantiin.

Sosiaalihuollon viranomaisen oikeus saada tietoja voi perustua lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (§ 20). Sosiaalihuollon viranomaisella voi olla oikeus saada tietoja Kelasta, jos hänen tehtävänään on selvittää asiakkaan sosiaalihuollon tarve, järjestää sosiaalihuoltoa ja tehdä siihen liittyviä toimenpiteitä tai tarkistaa sosiaalihuollon viranomaiselle annettuja tietoja ja jos asiakkaan etuustiedot ovat näiden tehtävien hoitamisen kannalta välttämättömiä.

Oikeus saada tietoja voi perustua myös lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (§ 14a).

Jos oikeutta ei ole, Kela tarvitsee asiakkaan suostumuksen

Jos lakiin perustuvaa oikeutta tiedonsaantiin ei ole, tietoja voidaan antaa vain asiakkaan suostumuksella. Asiakas voi antaa suostumuksensa suullisesti puhelimessa tai kirjallisella valtakirjalla. Asiakas voi olla yhteydessä Kelaan itse tai yhdessä hänen asiaansa hoitavan työntekijän kanssa.

Välitystilin hoitaminen ja tiedonsaantioikeus

Välitystili on sosiaalitoimen hallinnassa oleva tili, jolle asiakkaan tulot ohjataan. Palvelu on asiakkaalle vapaaehtoinen, ja se perustuu kunnan ja asiakkaan väliseen sopimukseen.

Koska välitystili on asiakkaalle vapaaehtoinen, sen hoitaminen ei itsessään oikeuta tiedonsaantiin. Jos kysyjällä ei ole muuta tiedonsaantiin oikeuttavaa tehtävää, Kela tarvitsee asiakkaan suostumuksen tietojen antamiseen.

Lue lisää