Hoitoon hakeutuminen ulkomailta Suomeen

Suomeen voi hakeutua hoitoon EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä ennakkoluvalla. Suomessa EU-lainsäädännön mukaista ennakkolupamenettelyä voidaan käyttää vain julkisessa terveydenhuollossa.

Toisessa EU-maassa sairausvakuutettu asiakas voi hakeutua hoitoon Suomeen julkiseen ja yksityiseen terveydenhuoltoon myös ilman ennakkolupaa.

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta velvoittaa yksityisen ja julkisen terveydenhuollon palveluntarjoajan ottamaan potilaaksi toisessa EU-maassa vakuutetun asiakkaan. Hoito tulee järjestää ilman syrjintää ja samoin perustein kuin Suomessa asuvalle asiakkaalle. Velvollisuus ei koske Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa ja Sveitsissä vakuutettuja asiakkaita.

Kunnalla tai kuntayhtymällä on mahdollisuus rajoittaa ulkomailta tulevien asiakkaiden vastaanottoa, jos rajoittaminen on välttämätöntä kunnan asukkaiden terveydenhuollon palvelujen turvaamiseksi.

Hoitoon hakeutuminen ennakkoluvalla

Ennakkoluvalla hoitoon hakeutuva asiakas maksaa hoidosta saman asiakasmaksun kuin kunnassa asuva henkilö. Hoidon järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä hakee ennakkoluvan nojalla annetun hoidon kustannuksista valtion korvausta Kelalta. Kela maksaa korvauksen ja laskuttaa kustannukset edelleen ennakkoluvan myöntäneeltä valtiolta.

Suomeen hoitoon hakeutuvan asiakkaan tulee itse selvittää hoitomahdollisuudet siinä julkisen terveydenhuollon yksikössä, josta hän toivoo saavansa hoitoa.

Ostopalveluna hankittu hoito

Hoidon järjestäjä voi hankkia ennakkoluvan nojalla annettavan hoidon ostopalveluna julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Hoito voidaan hankkia myös ulkomailta. Jos kunta hankkii hoidon ostopalveluna, asiakas saa hoidon samalla julkisen terveydenhuollon asiakasmaksulla kuin kunnassa asuva henkilö. Hoidon järjestäjä hakee kustannuksista valtion korvausta Kelalta, kun se on maksanut hoitokustannukset palveluntuottajalle. Kela korvaa kunnalle tai kuntayhtymälle todelliset kustannukset, jotka kunta tai kuntayhtymä on maksanut palveluntuottajalle.

Hoitoon hakeutuminen ilman ennakkolupaa

Yksityiseen terveydenhuollon on annettava palveluita toisessa EU-maassa vakuutetulle asiakkaalle samoin perustein kuin Suomessa asuville. Asiakkaalta tulee periä hoidosta yksityisen terveydenhuollon määrittämä hinta, jonka tulee olla sama kuin Suomessa asuville henkilöille. Yksityinen terveydenhuolto ei voi hyvittää muualla vakuutetulle asiakkaalle Suomen sairausvakuutuslain mukaista korvausta suorakorvausmenettelyllä.

Jos asiakas hakeutuu Suomeen käyttämään julkisen terveydenhuollon palveluja ilman ennakkolupaa, hänen tulee maksaa itse kaikki hoidosta aiheutuvat kustannukset.

Lue lisää