Eläketuki

 

Eläketuen tarkoitus on turvata toimeentulo ikääntyneelle pitkäaikaistyöttömälle, joka on ollut lähes yhtäjaksoisesti työttömänä 5 vuoden ajan.

Täysimääräinen eläketuki on takuueläkkeen suuruinen, 784,52 euroa kuukaudessa vuonna 2019 . Eräät eläkkeet ja korvaukset vähentävät eläketuen määrää.

Kuka voi saada eläketukea

Eläketukea voidaan maksaa Suomessa asuvalle henkilölle, joka on:

 • syntynyt ennen 1.9.1956
 • alle 65-vuotias
 • ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2016
  Tämän edellytyksen täyttää myös, jos henkilöllä on 31.8.2016 ollut:
  • työttömyysetuuden omavastuuaika
  • korvaukseton määräaika (ns. karenssi)
  • työssäolovelvoite
  • työmarkkinatuen odotusaika
  • työmarkkinatuen tarveharkinta
  • kuntouttava työtoiminta, jonka ajalta saanut toimeentulotukea
  • sairauspäiväraha
  • Kelan kuntoutusraha
  • Kelan tai työeläkelaitoksen maksama kuntoutustuki.
 • saanut 1.9.2010 – 31.8.2016 työmarkkinatukea vähintään 1 250 päivää tai enimmäisajan työttömyyspäivärahaa ja lisäksi työmarkkinatukea vähintään 750 päivää. Työttömyyden ei ole tarvinnut olla yhtäjaksoista.
  Päiviin luetaan mukaan myös:
  • työttömyysetuuden omavastuuaika
  • työmarkkinatuen odotusaika
  • työmarkkinatuen tarveharkinnan piiriin jäänyt aika
  • kuntouttavan työtoiminnan päivät (jos saanut toimeentulotukea)
  • työttömälle maksetut sairauspäivärahapäivät
  • vastaava etuus EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä.

1.10.2019 eläketuki laajenee koskemaan asiakkaita, jotka ovat syntyneet ennen 1.9.1958 ja jotka ovat olleet työttöminä lähes yhtäjaksoisesti 5 vuotta. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on ollut oikeus työmarkkinatukeen 31.8.2018.

Eläketuen saamisen estävät etuudet

Eläketukea ei voi saada, jos henkilö saa:

 • kansaneläkettä (vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke)
 • takuueläkettä
 • työeläkettä (esim. vanhuuseläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki)
 • luopumistukea
 • vapaaehtoista työeläkettä, jos se perustuu työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan tai luottamustehtävään
 • sairauspäivärahaa tai Kelan maksamaa kuntoutusrahaa
 • vastaavaa ulkomailta maksettua etuutta

Myös lepäämässä oleva kansaneläke, takuueläke ja työeläke tai niitä vastaava ulkomainen etuus estää eläketuen saamisen.

Eläketuen maksaminen päättyy, kun henkilö hakeutuu työeläkkeelle tai kansaneläkkeelle. Eläketukea voidaan maksaa enintään sen kuukauden loppuun, jonka aikana henkilö täyttää 65 vuotta.

Eläketuen hakeminen

Eläketuen voi saada aikaisintaan 1.6.2017 alkaen. Eläketukea voi hakea myös myöhemmin. Siinä on 6 kalenterikuukauden takautuva hakuaika. Ne ennen 1.9.1958 syntyneet, jotka ovat oikeutettuja eläketukeen 1.10.2019 lainmuutoksen jälkeen, voivat hakea eläketukea elokuussa 2019. Kela lähettää tällöin kirjeen ja hakemuslomakkeen niille eläketukeen oikeutetuille henkilöille, jotka ovat Kelan tiedossa.

Eläketukea haetaan paperisella hakemuslomakkeella. Sitä ei voi hakea verkkoasiointipalvelussa tai suullisesti.

 Jos kunta tai TE-toimisto havaitsee asiakkaita, joilla saattaisi olla oikeus eläketukeen, heitä tulisi neuvoa hakemaan eläketukea.

Eläketuen hakeminen ei katkaise muiden etuuksien maksua. Niitä maksetaan normaalisti eläketukipäätökseen asti. Eläketuen myöntämisen yhteydessä lakkautetaan ja tarvittaessa kuitataan ne asiakkaan etuudet, joihin hänellä ei eläketuen myöntämisen vuoksi ole enää oikeutta.

Kela ottaa tarvittaessa yhteyttä sosiaalitoimeen ja TE-toimistoon

Jos eläketuen hakija on ollut kuntouttavassa työtoiminnassa ajanjakson 1.9.2010 – 31.8.2016 aikana ja saanut silloin toimeentulotukea, Kela ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen hakijan eläketukioikeuteen vaikuttavien toimeentulotukipäivien selvittämiseksi.

Tarvittaessa Kela voi ottaa yhteyttä myös TE-toimistoon selvittääkseen esimerkiksi sen, onko eläketuen hakijan työnhaku ollut voimassa.

Lue lisää