Kuntoutusraha yksilöllisessä päihdekuntoutuksessa

Kela ei järjestä päihdekuntoutuspalveluita, mutta maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa toimeentulon turvaamiseksi. Kunta voi järjestää päihdekuntoutusta usean eri lain mukaan ja kuntoutusraharatkaisun yhteydessä Kela tarvitsee siitä riittävät tiedot. Kuntoutusrahaa voidaan maksaa, kun yksilöllistä päihdekuntoutusta järjestetään

  • terveydenhuoltolain
  • työterveyshuoltolain
  • päihdehuoltolain mukaan.

Lisäksi kunta voi järjestää päihdekuntoutusta päihdehuoltolain tai lastensuojelulain mukaisena perhekuntoutuksena. Kela voi maksaa kuntoutusrahaa myös perhekuntoutuksen ajalta.

Kuntoutusrahan myöntöedellytykset yksilöllisessä päihdekuntoutuksessa

Kuntoutusrahan yleisten myöntöedellytysten tulee täyttyä huolimatta siitä, minkä lain mukaan kuntoutusta järjestetään. Päihdehuoltolain mukaiseen yksilökuntoutukseen kuntoutusrahan myöntämien edellyttää lisäksi, että kuntoutus

  • toteutetaan Kelan hyväksymässä laitoksessa
  • toteutetaan laitosmuotoisena ja se
  • perustuu kunnan edustajan laatimaan
    • päihdehuoltolain mukaiseen kuntoutussuunnitelmaan tai
    • sosiaalihuoltolain mukaiseen huoltosuunnitelmaan.

Kerro kuntoutus- tai huoltosuunnitelmassa, miten kuntoutus edistää kuntoutujan työelämään tuloa, työelämässä pysymistä tai sinne palaamista.

Päihdehuoltolain mukainen kuntoutusrahapäätös voidaan tehdä enintään 75 arkipäivän ajaksi. Pidemmältä ajalta kuntoutusrahaa voidaan myöntää vain uuden huolto- tai kuntoutussuunnitelman perusteella.

Huomaa kuntoutuspäätöstä tehdessäsi, että kuntoutusrahaa ei voida myöntää päihdehuoltolain mukaiseen avomuotoiseen kuntoutukseen tai asumispalveluihin, jos kuntoutus järjestetään päihdehuoltolain mukaisena yksilökuntoutuksena.

Lue lisää