Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelujen sopimusehtoja koskeva muutos

Tiedote koskee Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen seuraavia yksilöterapiapalveluja:

 • yksilöterapiapalvelut (sopimuskausi voimassa 1.11.2018 alkaen)
 • ryhmäterapiapalvelut (sopimuskausi voimassa 1.12.2018 alkaen)
 • lasten ja nuorten yksilöfysio- ja toimintaterapiapalvelut (sopimuskausi voimassa 1.6.2019 alkaen)

Kelan ja palveluntuottajan välisiin edellä mainittuihin hankintasopimuksiin on kirjattu seuraava sopimusehto (sopimuksen kohta 19.)

Jos palveluntuottajan tarjoamaa vuosittaista asiakasmäärää ei ole palveluntuottajasta tai tämän käyttämästä alihankkijasta johtuen toteutettu sopimuksen mukaista määrää, on kyseessä sopimusrikkomus, josta seuraavan sopimussakon määrä on 0,5 prosenttia palveluntuottajan edellisen vahvistetun tilikauden liikevaihdosta/vuosittainen rikkomus.

Jos palvelua ei ole palveluntuottajasta tai tämän käyttämästä alihankkijasta johtuen toteutettu kaikissa palveluntuottajan tarjouksessa ilmoittamissa kunnissa, on kyseessä sopimusrikkomus, josta seuraavan sopimussakon määrä on 0,5 prosenttia palveluntuottajan edellisen vahvistetun tilikauden liikevaihdosta/vuosittainen rikkomus.

Palveluntuottajasta johtuvana syynä ei pidetä sitä, että palveluntuottajan terapeutit käyttävät oikeuttaan pitkiin poissaoloihin, kuten esim. perhevapaisiin.

Sopimussakon käyttö ei poissulje Kelan oikeutta käyttää myös muita sopimuksen mukaisia seuraamuksia.

Kelalla on oikeus pidättää sopimussakko palveluntuottajalle maksamattomista kustannuksista, tai se on maksettava Kelan ilmoittamassa kohtuullisessa ajassa Kelan ilmoittamalle tilille.

Kela on arvioinut, että kyseisen sopimusehdon kohta voidaan muuttaa palveluntuottajan suostumuksella seuraavalla tavalla:

Jos palveluntuottajan tarjoamaa vuosittaista asiakasmäärää ei ole palveluntuottajasta tai tämän käyttämästä alihankkijasta johtuen toteutettu sopimuksen mukaista määrää, on kyseessä sopimusrikkomus. Sopimusrikkomuksen perusteella Kelalla on oikeus periä palveluntuottajalta sopimussakkoa.

Kelalla on lähtökohtaisesti velvollisuus antaa ensin kirjallinen ilmoitus palveluntuottajalle, jos palvelu poikkeaa sovitusta sekä ohjata palveluntuottajaa korjaamaan havaitut virheet.

Sopimussakko määräytyy tähän sopimukseen ilmoitettujen terapeuttien lukumäärän perusteella. Ilmoitettujen terapeuttien lukumäärällä tarkoitetaan sekä tarjouksessa ilmoitettuja, että sopimukseen myöhemmin Kelan hyväksynnän perusteella lisättyjä terapeutteja. 

 • Enintään 1 terapeutti: 800 euroa
 •  2-8 terapeuttia: 2500 euroa
 • 9-15 terapeuttia: 5000 euroa
 • 16 terapeuttia tai enemmän: 8000 euroa

Sopimussakon määrä perustuu siihen ilmoitettujen terapeuttien määrään, joka sopimukseen on ilmoitettuna sillä hetkellä, kun Kela antaa palveluntuottajalle kirjallisen ilmoituksen siitä, että palvelu poikkeaa sovitusta.

Sopimussakkoa ei peritä, jos sopimusrikkomus ei ole aiheutunut palveluntuottajasta johtuvasta syystä. Palveluntuottajasta johtuvana syynä ei pidetä sitä, että palveluntuottajan terapeutit käyttävät oikeuttaan pitkiin poissaoloihin, kuten esimerkiksi perhevapaisiin.

Sopimussakon käyttö ei poissulje Kelan oikeutta käyttää myös muita sopimuksen mukaisia seuraamuksia.

Kelalla on oikeus pidättää sopimussakko palveluntuottajalle maksamattomista kustannuksista, tai se on maksettava Kelan ilmoittamassa kohtuullisessa ajassa Kelan ilmoittamalle tilille.

Sopimusehtoa koskevan muutoksen toteuttaminen

Palveluntuottajalla on mahdollisuus arvioida ja päättää, sovelletaanko Kelan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa alkuperäistä vai tiedotteessa esitettyä sopimusehtoa.

Sopimusehdon muutos ei edellytä palveluntuottajalta tässä vaiheessa toimenpiteitä. Jos kyseinen sopimussakko realisoituu sopimussuhteen aikana, sopimussakkoa koskevin osin sovelletaan palveluntuottajan esittämää sopimussakkoehtoa.  

Tiedotetta koskevat tiedustelut voi osoittaa sähköpostitse siihen Kelan vakuutuspiiriin, jonka kanssa olet tehnyt sopimuksen.

 • Eteläinen vakuutuspiiri: etelainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Keskinen vakuutuspiiri: keskinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Läntinen vakuutuspiiri: lantinenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Itäinen vakuutuspiiri: itainenvp.terapiasopimukset@kela.fi
 • Pohjoinen vakuutuspiiri: pohjoinenvp.terapiasopimukset@kela.fi

Sopimusehtojen muutosta koskeva tiedote ei koske seuraavia palveluja

 • Yksittäistä asiakasta koskevat suorahankintasopimukset  
 • Eteläisen vakuutuspiirin yksilöfysio- ja allasterapiasopimukset (sopimuskausi voimassa 2.3.2020 alkaen)
 • Itäisen vakuutuspiirin yksilöfysioterapiasopimukset (sopimuskausi voimassa 2.3.2020 alkaen)