Kela jatkaa koronatilanteesta johtuvia poikkeusmenettelyjä kuntoutuspalveluissa 1.1.2021 alkaen

Tähän tiedotteeseen on koottu aikaisemmin annetut ja edelleen voimassa olevat koronatilanteesta johtuvat poikkeukset kuntoutuksen toteutukseen liittyen.  Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi, ellei niiden osalta ole erikseen mainittu voimassaoloaikaa.

Tiedotetta on päivitetty 21.1. Taito-kurssien osalta ja lisätty tieto kuntoutuksen laskuttamisesta äkillisessä korona-altistumistilanteessa.

Tiedotetta on päivitetty 23.3. Lisätty tieto harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen toteuttamisesta etänä.

Aiemmin annetut ohjeet ovat edelleen voimassa myös 1.1.2021 alkaen:

 • palveluntuottaja voi toteuttaa kuntoutusta kasvokkain (= läsnäkuntoutus) kaikissa kuntoutuspalveluissa
 • palveluntuottaja voi jatkaa kuntoutusta reaaliaikaisena etäkuntoutuksena niissä palveluissa, joissa se on mahdollista. Etäkuntoutusta käytetään, kun asiakas ja palveluntuottaja yhdessä arvioivat, että kuntoutus on tarkoituksenmukaista toteuttaa etäkuntoutuksena.
 • palveluntuottaja huomioi kuntoutuksen toteutuksessa viranomaisohjeet kokoontumisrajoituksista, riskiryhmistä, tehostetusta hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.
 • asiakas arvioi itse kasvokkaiseen kuntoutukseen osallistumisen. Jos palveluntuottaja ei toteuta kuntoutuspalvelua epidemiasta johtuen ja asiakas haluaa jatkaa kuntoutusta välittömästi, asiakas voi valita uuden palveluntuottajan.

Yleistä etäkuntoutuksen toteutuksesta

Etäkuntoutusta voi toteuttaa niissä palveluissa, joissa etäkuntoutus on mahdollista palvelukuvauksen tai tämän tiedotteen mukaan.
Palveluntuottajan tulee toteuttaa etäkuntoutus Valviran ohjeistuksen mukaisesti.

Palveluntuottajan tulee varmistaa yhteyden ja sovelluksen tai alustan järjestävältä yritykseltä, että sen tarjoama palvelu täyttää lainsäädännön ja Valviran ohjeistuksen mukaiset tietosuojan, -turvan ja asiakastietojen käsittelyn. Palveluntuottajan tulee taata asiakkaiden yksityisyydensuoja myös etäkuntoutuksen aikana. Lisäksi Kela suosittaa suojatun tietoliikenneyhteyden ja vahvan tunnistautumisen käyttöä.


Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että hänellä on ajantasainen toimintamalli reaaliaikaisen etäkuntoutuksen aikaisia hätätilanteita (esim. sairauskohtaus) varten. Lisäksi palveluntuottajalla tulee olla toimintamalli tilanteeseen, jossa asiakkaalla/asiakkailla on teknisiä haasteita.


Palveluntuottaja vastaa siitä, että palvelukuvausten mukainen vakuutusturva on voimassa myös reaaliaikaisen etäkuntoutuksen aikana.
Etäkuntoutuksen käytöstä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Kelaan. Kirjaa asiakkaan asiakirjoihin, mikä osuus kuntoutuksesta on toteutettu koronatilanteesta johtuen etäkuntoutuksena.

Etätulkkauksen toteuttaminen etäkuntoutuksen aikana

 • Asiakas, kuntoutuspalveluntuottaja ja tulkki ovat ääniyhteydessä toisiinsa ja lisäksi on mahdollista tarvittaessa ottaa kuvapuhelu verkkoyhteyden avulla.
 • Etätulkkaus voidaan toteuttaa ryhmäpuheluna, videoyhteyden tai muun vastaavan teknisen laitteen välityksellä.
 • Etätulkkausta käytettäessä on otettava huomioon tietoturva- ja tietosuoja-asiat.
 • Etäkuntoutuksen tulkkaus toteutetaan asiakkaan ja palveluntuottajien omilla laitteilla.  
 • Sovi tulkkausaika asiakkaan kanssa ja ota sen jälkeen yhteyttä Vatu-keskukseen.
 • Tulkkauksen voi kertaluonteisesti saada kuntoutukseen kuntoutuksen käytäntöjen selvittämiseen (esim. kun selitetään etäkuntoutuksen tai -terapian käsitettä, selvitellään laiteyhteensopivuuksia tai tarvittavia ohjelmia jne.)
 • Tulkkaus on hyvä tilata viimeistään muutama päivä ennen tulkkaustapahtumaa.

Kuntoutuksen laskuttaminen äkillisessä korona-altistumistilanteessa

Palveluntuottaja saa laskuttaa kustannukset ensimmäiseltä toteutumatta jääneeltä kuntoutuspäivältä, jos

asiakas tai kuntoutukseen osallistuva asiakkaan läheinen on äkillisesti estynyt osallistumasta kuntoutukseen korona-altistumisen vuoksi ja
palveluntuottajalle on syntynyt ko. päivälle suunnitellusta kuntoutuksesta kustannuksia.

Ohje koskee vain niitä palveluja, joiden palvelukuvauksessa on laskutuksen osalta vastaava menettely äkillisen sairastumisen osalta.

Huomioi, että toteutumatta jääneen kuntoutuspäivän laskuttaminen vähentää asiakkaan jäljellä olevia kuntoutuspäiviä.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Asiakkaalla on oltava voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, kun hän hakee Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätösten voimassaolo.

Jos ryhmäterapia on ollut keskeytyneenä koronatilanteesta johtuen ja asiakkaan kuntoutuspäätös päättyy ennen kuin ryhmäterapiaprosessi on toteutunut kokonaisuudessaan

 • toimita Kelaan suojatulla sähköpostilla (kumppanit.liitteet@kela.fi tai kumppanit2.liitteet@kela.fi) henkilötiedot asiakkaista, joiden kuntoutuspäätöksen voimassaoloaikaa on tarpeen jatkaa ryhmätoiminnan keskeytymisen vuoksi
 • ilmoita ryhmäterapiaprosessin aikataulutus ja suunniteltu päättymispäivä.  

Lähetä jokaista asiakasta koskeva tieto omana tiedostonaan.
Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit olla tehdä yhteydenoton soittamalla viranomaislinjalle (p. 020 692 235).

Jos vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus on ollut keskeytyneenä koronatilanteesta johtuen ja asiakkaan kuntoutuspäätös on päättynyt tai päättyy 30.6.2021 mennessä

 • kuntoutuspäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella, jos päätöstä ei ole vielä aiemmin jatkettu. Uutta kuntoutussuunnitelmaa/lääkärinlausuntoa ei tarvitse toimittaa.
 • ja jos päätöstä on jo aiemmin jatkettu 6 kuukaudella, ole yhteydessä Kelaan. Kela arvioi edellytykset päätöksen jatkamiseksi ja uuden kuntoutussuunnitelman/lääkärinlausunnon tarpeen.

Palveluntuottaja voi esittää jatkopyynnön aikaisintaan 2 kk ennen nykyisen kuntoutuspäätöksen voimassaoloajan päättymistä.


Yhteydenotto Kelaan tehdään suojatulla sähköpostiyhteydellä osoitteisiin kumppanit.liitteet@kela.fi tai kumppanit2.liitteet@kela.fi. Kirjaa viestin otsikoksi ”Asiakkaan kuntoutuspäätös päättymässä”. Ilmoita viestissä

 • asiakkaan nimi
 • henkilötunnus
 • kuntoutuspalvelu

Lähetä jokaista asiakasta koskeva tieto omana tiedostonaan.
Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit olla tehdä yhteydenoton soittamalla viranomaislinjalle (p. 020 692 235).

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteutus

Jos yksilöterapia tai ryhmäpsykoterapiaa toteutetaan reaaliaikaisena etäkuntoutuksena, terapiakerran kesto on palvelukuvauksen mukainen.
Palveluntuottaja

 • voi toteuttaa yksilöterapiat (pois lukien allas- ja ratsastusterapia) myös etäkuntoutuksena.

Palveluntuottaja voi toteuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapian poikkeuksellisesti myös puhelimitse. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.
Ryhmäterapiaa ei voi toteuttaa etäkuntoutuksena (pl. ryhmäpsykoterapia, kts. erillinen ohje alempana). Palveluntuottaja ottaa yhteyttä asiakkaisiin ja arvioi yhdessä asiakkaiden kanssa edellytykset ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteutukselle. Palveluntuottaja siirtää tarvittaessa ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteutusta myöhempään ajankohtaan.


Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäpsykoterapia

Palveluntuottaja

 • voi toteuttaa ryhmäpsykoterapian kasvokkain
 • voi toteuttaa ryhmäpsykoterapian poikkeuksellisesti myös reaaliaikaisena etäkuntoutuksena enintään 30.6.2021 saakka.

Etäkuntoutuksena toteutettavan ryhmäterapiakerran kesto on palvelukuvauksen mukainen.


Ryhmäpsykoterapia on mahdollista toteuttaa reaaliaikaisena etäkuntoutuksena, jos

 • kuntoutus vastaa asiakkaan ja ryhmän tarpeita ja tavoitteita
 • jokainen ryhmän jäsen on halukas osallistumaan reaaliaikaiseen etäkuntoutukseen,
 • jokaisella ryhmäterapiaan osallistuvalla jäsenellä on mahdollisuus ja tekniset valmiudet osallistua reaaliaikaiseen etäkuntoutukseen,
 • jokaisella ryhmäterapiaan osallistuvalla jäsenellä on mahdollisuus käyttää tilaa, josta hän voi osallistua reaaliaikaiseen etäkuntoutukseen yksityisyydensuoja huomioiden.

Kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapiaa (yksilö-, perhe-, pari ja ryhmäpsykoterapia) voi toteuttaa myös reaaliaikaisena etäkuntoutuksena.

Koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa yksilö-, perhe-, pari- tai ryhmäpsykoterapia voi toteutua myös puhelimen välityksellä.

 • Terapian kesto on sama kuin kasvokkaisessa tapaamisessa.
 • Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Reaaliaikaisena etäkuntoutuksena toteutettavaksi aiottu kuntoutuspsykoterapia (yksilö-, ryhmä-, pari- tai perheterapia) voi poikkeuksellisesti alkaa etäkuntoutuksena ilman edeltäviä kasvokkaisia tapaamisia.

Koronavirusepidemian aiheuttama tauko voi olla myös lyhyempi kuin 2 kk.

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus

Jos harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus on ollut keskeytyneenä koronatilanteesta johtuen ja asiakkaan kuntoutuspäätös on päättynyt tai päättyy 30.6.2021 mennessä,

 • kuntoutuspäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella, jos päätöstä ei ole vielä aiemmin jatkettu. Uutta lääkärinlausuntoa ei tarvitse toimittaa.
 • ja jos päätöstä on jo aiemmin jatkettu 6 kuukaudella, ole yhteydessä Kelaan. Kela arvioi edellytykset päätöksen jatkamiseksi ja uuden lääkärinlausunnon tarpeen.

Palveluntuottaja voi esittää jatkopyynnön aikaisintaan 2 kk ennen nykyisen kuntoutuspäätöksen voimassaoloajan päättymistä.
Yhteydenotto Kelaan tehdään suojatulla sähköpostiyhteydellä osoitteisiin kumppanit.liitteet@kela.fi tai kumppanit2.liitteet@kela.fi. Kirjaa viestin otsikoksi ”Asiakkaan kuntoutuspäätös päättymässä”. Ilmoita viestissä

 • asiakkaan nimi
 • henkilötunnus
 • kuntoutuspalvelu

Lähetä jokaisen asiakkaan muutos omana tiedostonaan.
Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit ilmoittaa muutoksesta viranomaislinjalle (p. 020 692 235).

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (mukaan lukien TAITO- ja KIILA-kurssit)

Kurssien siirtäminen

Huomioi kurssien siirtämisessä, että

 • vuodelle 2021 myönnettyjen kurssien tulee alkaa vuoden 2021 puolella, eli kurssien ensimmäistä jaksoa ei voi siirtää vuodelle 2022. Vuonna 2021 alkavien kurssien jatkojaksot voi siirtää vuoden 2022 puolelle. Palvelukuvauksissa määritellyistä ajoista, jonka sisällä kuntoutusjaksojen tulee toteutua, voidaan joustaa.
 • jos kursseja siirretään, palveluntuottaja vie kursseille uudet ajankohdat mahdollisimman pian ekstranetin kautta.

Kun siirrät kurssia tai kurssin jatkojaksoa, keskustele ajankohdan vaihtumisesta asiakkaan kanssa ja tarkista, että asiakkaan tilanne on edelle soveltuva kurssille osallistumiseen

 • Jos kurssi on siirtynyt niin pitkälle, että asiakas ei enää iän puolesta kuulu kurssin kohderyhmään, Kela voi tehdä asiakkaalle päätöksen kurssille, joka on kohdennettu asiakkaan ikäisille henkilöille. Jos Kelassa on riittävät tiedot uuden kuntoutuspäätöksen antamiseksi, ei Kelaan tarvitse toimittaa uutta lääkärinlausuntoa.
 • Jos asiakkaan terveydentila on muuttunut selkeästi kurssin myöntämisen ajankohdasta ja myönnetty kurssi ei ole enää asiakkaalle oikea-aikainen, ilmoita asiasta Kelaan ja asiakkaalle. Kerro asiakkaalle, että Kela on häneen yhteydessä.
 • Jos Kela etsii asiakkaalle toisen soveltuvan kuntoutusmuodon, Kela arvioi tapauskohtaisesti tuleeko asiakkaan toimittaa uusi lääkärinlausunto hakemuksen liitteeksi.
 • Jos asiakas siirtyy toiselle saman sisältöiselle kurssille, ei uutta lääkärinlausuntoa tarvitse toimittaa.

Jos asiakas ei halua osallistua suunniteltuun kuntoutukseen, sovi kurssien muutoksista asiakkaan kanssa ja ole yhteydessä Kelaan. Yhteydenotto Kelaan tehdään suojatulla sähköpostiyhteydellä osoitteisiin kumppanit.liitteet@kela.fi tai kumppanit2.liitteet@kela.fi. Kirjaa viestin otsikoksi ”Kurssimuutos”. Ilmoita viestissä

 • asiakkaan nimi
 • henkilötunnus
 • kurssin nimi
 • mikä muutos asiakkaan kurssille osallistumiseen tehdään (esim. lopetus, siirto)

Lähetä jokaisen asiakkaan muutos omana tiedostonaan.
Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit ilmoittaa muutoksesta viranomaislinjalle (p. 020 692 235).

Asiakaspaikkojen lisääminen kurssille

Asiakkaat ovat siirtyneet kurssilta toiselle koronatilanteesta johtuen. Voit pyytää halutessasi Kelaa lisäämään kursseillesi kaksi asiakaspaikkaa lisää, siinä tilanteessa, kun kurssillasi on jäljellä enintään kaksi vapaata asiakaspaikkaa ja kurssille on siirtynyt vähintään yksi asiakas toiselta kurssilta.

Lähetä pyyntö asiakaspaikkojen lisäämisestä sähköpostilla osoitteeseen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.
Huolehdi siitä, että kuntoutus toteutetaan suurempaa asiakasmäärää lukuun ottamatta palvelukuvauksen mukaisesti.

Harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus

Yksilöllisesti toteutettava harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus on mahdollista toteuttaa etäkuntoutuksena, silloin kun se on asiakkaan sairaudentila huomioiden hänelle soveltuvaa. Kuntoutuskäyntikerran kesto on sama kuin kasvokkaisessa kuntoutuksessa.

Tämä koronatilanteesta johtuva poikkeuksellinen jousto on voimassa enintään 30.6.2021 saakka.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen toteutus

Ammatillisen kuntoutuksen palvelut (ammatillinen kuntoutusselvitys, TEAK, NUOTTI-valmennus, Kiila-yksilöpalvelu) toteutetaan koronatilanteessakin palvelukuvauksen mukaisessa ajassa.
Jos palvelu on ollut keskeytyneenä koronatilanteesta johtuen ja palvelua ei kyetä toteuttamaan palvelukuvauksessa määritellyssä palvelun toteutusajassa

 • ole yhteydessä Kelaan. Kela arvioi edellytykset kuntoutuksen toteutumiselle ja kuntoutusrahan maksamiselle.

Yhteydenotto Kelaan tehdään suojatulla sähköpostiyhteydellä osoitteisiin kumppanit.liitteet@kela.fi tai kumppanit2.liitteet@kela.fi. Kirjaa viestin otsikoksi ”Asiakkaan ammatillisen kuntoutuspalvelun toteutuminen”. Ilmoita viestissä

 • asiakkaan nimi
 • henkilötunnus
 • kuntoutuspalvelu
 • perustelut siihen, miksi palvelu on viivästynyt
 • suunnitelma siitä, milloin ja miten palvelu aiotaan toteuttaa.

Nuotti-valmennus

Valmennus on mahdollista toteuttaa poikkeuksellisesti myös puhelinyhteydellä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys on mahdollista järjestää kokonaan etäkuntoutuksena.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

Palveluntuottaja voi toteuttaa työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen palvelukuvauksen mukaisesti.

KIILA-kuntoutus (yksilöpalvelu ja kurssipalvelu)

KIILA-kuntoutuksen asiakkaan lähtötilanteen arviointiin sisältyvän yksilöllisen avopäivän haastattelut voi poikkeuksellisesti toteuttaa tarvittaessa reaaliaikaisena etäkuntoutuksena.  

Palveluntuottaja tekee silloin asiakkaan lähtötilanteen arviointiin sisältyvät fyysisen kunnon testit 1. ryhmäjakson aikana. (Jos tuoreita testituloksia ei ole saatavilla).

Etäkuntoutuksena toteutettava yksilöllinen avopäivä laskutetaan sopimuksen mukaisella yksilöllisen avovuorokauden hinnalla.  

Tämä koronatilanteesta johtuva poikkeuksellinen jousto on voimassa enintään 30.6.2021 saakka.

Ammatillinen Taito-kuntoutuskurssi

Palvelukuvauksen mukaan, asiakas voi suorittaa 30 vuorokautta työharjoittelusta palveluntuottajan työkokeilutiloissa, sosiaalisissa yrityksissä tai kuntien, säätiöiden, järjestöjen, yhdistysten tai yhteisöjen ylläpitämissä työpajoissa, jos muuta harjoittelupaikkaa ei löydy. Koronasta johtuen asiakas voi halutessaan jäädä edellä mainittuihin paikkoihin koko työharjoittelun ajaksi (70 vuorokautta), jos työharjoittelua ei voi toteuttaa ulkopuolisessa työpaikassa (esim. sopivaa ulkopuolista työpaikkaa ei löydy). Tällöinkin palveluntuottaja jatkaa ulkopuolisen työpaikan etsimistä asiakkaalle.

Jos asiakas ei ole halukas jatkamaan työharjoittelua palveluntuottajan työkokeilutiloissa, sosiaalisissa yrityksissä tai työpajoissa 30 vuorokauden jälkeen, keskustele asiakkaan kanssa kuntoutuksen keskeyttämisestä ja ole tarvittaessa yhteydessä Kelaan.

Kuntoutuspalautteessa tulee kuvata, miksi työharjoittelu on toteutettu kokonaan palveluntuottajan työkokeilutiloissa, sosiaalisissa yrityksissä tai työpajoissa.

Tämä koronatilanteesta johtuva poikkeuksellinen jousto on voimassa enintään 30.6.2021 saakka.

Muut poikkeusohjeet

Miten toimitaan, jos asiakkaalla todetaan flunssan oireita kuntoutuksessa

Kela suosittelee, että jos asiakkaalla todetaan kuntoutuksen aikana flunssan oireita, keskeytetään kuntoutus. Tilanteessa toimitaan viranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.

Koronavirukseen liittyvät matkat, kuten myös tavalliset kuntoutusmatkat, korvataan sairausvakuutuslain mukaisesti. Kun asiakas on lähdössä kotiin palveluntuottajan luota, asiakas tai palveluntuottaja voi tilata matkan Kelan maakunnallisesta tilausvälityskeskuksesta. Taksimatka tilataan siitä maakunnallisesta välityskeskuksesta, jonka alueella palveluntuottaja sijaitsee. Asiakas voi käyttää Kela-taksia, jos terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, että hän tarvitsee terveydentilansa vuoksi taksia ja antaa hänelle todistuksen SV 67.  Jos terveydenhuollon ammattihenkilö tilaa paluumatkan, todistusta ei tarvita. 

Laitosyksikön ulkopuolisten tilojen käyttäminen moniammatillisessa kuntoutuksessa turvavälien mahdollistamiseksi

Kuntoutuspalvelujen palvelukuvauksissa on kuvattu, missä tiloissa palveluntuottaja voi toteuttaa kuntoutusta. Osassa palvelukuvauksista on määritelty, että kuntoutuksessa käytettävien kuntoutustilojen tulee sijaita palveluntuottajan laitosyksikössä.

Koronatilanteesta johtuen, palveluntuottajat voivat poikkeuksellisesti toteuttaa moniammatillista kuntoutusta myös laitosyksikkönsä ulkopuolisissa muissa kuntoutustiloissa, jos tämä on tarpeellista turvavälien noudattamiseksi ja palveluntuottaja arvioi, että kuntoutuksen toteuttaminen muissa kuntoutustiloissa on asiakkaille turvallisempaa.

Huomioi muiden kuntoutustilojen käytössä mm. seuraavat asiat:

 • palvelun kohderyhmä eli onko muihin kuntoutustiloihin siirtyminen asiakkaille riittävän helppoa
 • palveluntuottaja järjestää kuljetuksen kuntoutustiloihin, jos tilat eivät sijaitse ko. kohderyhmälle soveltuvalla kävelyetäisyydellä
 • palveluntuottajan tulee varmistaa, että palvelukuvauksen mukainen vakuutusturva on voimassa myös muissa tiloissa tapahtuvan kuntoutuksen aikana.

Tämä koronatilanteesta johtuva poikkeuksellinen jousto on voimassa enintään 30.6.2021 saakka.

Moniammatillisen kuntoutuksen henkilöstön jäsen voi toteuttaa osuutensa kuntoutusohjelmasta etäyhteydellä koronatilanteesta johtuen

Jos moniammatillisesti toteutetun kuntoutuksen henkilöstön jäsen ei pysty koronatilanteesta johtuen toteuttamaan osuuttaan kuntoutusohjelmasta palveluntuottajan toimipisteessä, voi osa henkilöstön jäsenistä toteuttaa osuutensa kuntoutusohjelmasta etäyhteyden välityksellä.

Ohje koskee seuraavia kuntoutuspalveluja:

 • kuntoutuskurssit
 • sopeutumisvalmennuskurssit
 • harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus
 • LAKU-perhekuntoutuksen kuntoutusviikonloput
 • ammatillinen kuntoutuselvitys
 • KIILA-kuntoutus
 • Ammatilliset TAITO-kuntoutuskurssit

Kyseessä voi olla esim. tilanne,

 • jossa henkilöstön jäsen työskentelee päätoimisesti terveydenhuollossa ja työnantaja on linjannut, ettei terveydenhuollon henkilöstö saa koronasta johtuen osallistua työpaikan ulkopuolisiin tilaisuuksiin tai
 • jossa henkilöstön jäsen ei oman terveydentilansa vuoksi pysty osallistumaan kuntoutuksen toteutukseen palveluntuottajan toimipisteessä.

Jos palvelua koskevassa palvelukuvauksessa on määritelty henkilöstön osallistumista kuntoutukseen etäyhteyden välityksellä, noudata palvelukuvausta tämän ohjeen sijaan.

 • Esimerkiksi vaativan lääkinnällisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelukuvauksessa on määritelty kuntoutuksen toteutusta etäyhteyden välityksellä.

Huomioi kuntoutusohjelman toteutuksessa etäyhteyden avulla seuraavat etäkuntoutusta koskevat asiat:

 • Etäyhteyden välityksellä toteutettavan kuntoutusohjelman tulee soveltua toteutettavaksi etäyhteyden välityksellä kyseiselle asiakkaalle tai asiakasryhmälle.
 • Kuntoutuksen toteutus etäyhteyden välityksellä
  • yksittäiselle asiakkaalle ja/tai omaiselle: järjestä asiakkaan tai omaisen toivoessa kuntoutustiloihin kuntoutusohjelman toteutuksen ajaksi asiakkaan/omaisen tunteva työryhmän jäsen tai erityistyöntekijä.
  • ryhmälle: järjestä kuntoutustiloihin kuntoutusohjelman toteutuksen ajaksi ryhmäläiset tunteva työryhmän jäsen tai erityistyöntekijä.

Tämä koronatilanteesta johtuva poikkeuksellinen jousto on voimassa enintään 30.6.2021 saakka.

 

Muuta tärkeää huomioitavaa

Palveluntuottajat ovat tarjousta antaessaan sitoutuneet toteuttamaan kuntoutuspalvelua etukäteen määritellylle asiakasmäärälle. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen ilmoitetun asiakasmäärän ei voida kuitenkaan katsoa toistaiseksi sitovan palveluntuottajia.

Kelan etuustyötä tekevistä suuri osa tekee edelleen etätyötä. Kela voi lähettää palveluntuottajille kuntoutuspäätökseen liittyviä asiakirjoja postitse ja suojatulla sähköpostilla.

Palveluntuottajien tulee seurata kuntoutuspalveluiden ajankohtaistiedotteita osoitteessa kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista. 

Koronaan liittyvät ajankohtaistiedotteet on koottu omalle sivulleen osoitteessa www.kela.fi/yhteistyokumppanit-korona

Koronaan liittyviin kysymyksiin löytyy vastauksia myös Usein kysyttyä koronatilanteesta –sivulta osoitteessa kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-usein-kysyttya

Mahdolliset palveluntuottajien kysymykset tulee lähettää sähköpostitse kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi

Kuntoutusrahan maksaminen

Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutukseen osallistumisen ajalta. Jos asiakkaalla on kysyttävää kuntoutusrahasta, ohjaa häntä ottamaan yhteyttä Kelaan verkkoasioinnin kautta (kela.fi/omakela) tai puhelimitse numeroon 020 692 205.  Kela selvittää kuntoutusrahan maksamisen.
Lue palveluntuottajan ohjeesta, miten toimit että kuntoutukseen osallistuvan asiakkaan kuntoutusraha maksetaan oikein.