Kela jatkaa koronatilanteesta johtuvia poikkeusmenettelyjä kuntoutuspalveluissa 31.5.2022 saakka

Kela jatkaa koronapoikkeusmenettelyjä kuntoutuspalveluissaan 31.5.2022 saakka. Koronasta johtuvia poikkeusmenettelyjä ovat esimerkiksi laajempi etäkuntoutusmahdollisuus tietyissä palveluissa ja kuntoutuspäätösten keston jatkaminen kuudella kuukaudella tarvittaessa.

Tähän tiedotteeseen on koottu aikaisemmin annetut ja edelleen voimassa olevat koronatilanteesta johtuvat poikkeukset kuntoutuksen toteutukseen liittyen.  Ohjeet ovat voimassa 31.5.2022 saakka.

Aiemmin annetut alla olevat ohjeet ovat edelleen voimassa:

 • palveluntuottaja voi toteuttaa kuntoutusta kasvokkain (= läsnäkuntoutus) kaikissa kuntoutuspalveluissa
 • palveluntuottaja voi jatkaa kuntoutusta reaaliaikaisena etäkuntoutuksena eli kuvapuheluina niissä palveluissa, joissa se on mahdollista. Etäkuntoutus on mahdollista, kun asiakas ja palveluntuottaja yhdessä arvioivat, että kuntoutus on tarkoituksenmukaista toteuttaa etäkuntoutuksena.
 • palveluntuottaja huomioi kuntoutuksen toteutuksessa viranomaisohjeet esim. turvaväli- ja hygieniavaatimuksista
 • asiakas arvioi itse kasvokkaiseen kuntoutukseen osallistumisen.  

Yleistä etäkuntoutuksen toteutuksesta

Kuntoutuksen voi toteuttaa etäkuntoutuksena niissä palveluissa, joissa etäkuntoutus on mahdollista palvelukuvauksen tai tämän tiedotteen mukaan.

Varmista palveluntuottajana ennen etäkuntoutuksen toteuttamista, että

 • etäkuntoutus vastaa asiakkaan ja/tai ryhmän tarpeita ja tavoitteita
 • etäkuntoutus on asiakkaan terveydentila huomioiden hänelle soveltuva
 • kuntoutuksen toteuttaminen ei edellytä manuaalista ohjaamista tai kuntoutusvälineistöä, jota ei voida toimittaa asiakkaille
 • etäkuntoutuksena toteutettu palvelu vastaa sisällöltään kasvokkain toteutettua palvelua
 • kuntoutuspsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäpsykoterapia sekä v. 2022 alkaneet vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiat: jokainen ryhmän jäsen haluaa osallistua etäkuntoutukseen
 • muut etänä toteutetut palvelut: jokainen ryhmän jäsen haluaa osallistua etäkuntoutukseen TAI palveluntuottajalla on riittävä osaaminen, kokemus ja teknologia käytössään ja palveluntuottaja kokee voivansa toteuttaa kuntoutuksen onnistuneesti etäkuntoutuksena siten, että osa asiakkaista osallistuu kuntoutukseen etäkuntoutuksena ja osa palveluntuottajan tiloissa kasvokkain
 • asiakkaalla on riittävä tekninen osaaminen etäkuntoutukseen osallistumiseen
 • asiakkaalla on verkkoyhteydellä varustettu laite (esimerkiksi tietokone, tablet-tietokone tai älypuhelin) ja tarvittaessa lisälaitteina web-kamera ja kuulokkeet. Huomioi, että palveluntuottaja tai Kela ei ole velvollinen järjestämään vaadittavia laitteita asiakkaalle
 • asiakkaalla on käytössään etäkuntoutuksen aikana rauhallinen yksityisyydensuojan huomioiva tila
 • lapsiasiakkaan vanhempi tai muu turvallinen aikuinen on etäkuntoutuksessa läsnä, jos lapsen kehitystaso sitä edellyttää.
 • etäkuntoutus toteutuu Valviran ohjeistuksen mukaisesti.

Lisäksi

 • varmista että sovellus tai alusta täyttää lainsäädännön ja Valviran ohjeistuksen mukaiset tietoturvan ja -suojan sekä asiakastietojen käsittelyn. Kela suosittaa lisäksi suojatun tietoliikenneyhteyden ja vahvan tunnistautumisen käyttöä.
  • tietoturvan ja -suojan varmistamiseksi ja arvioimiseksi suositellaan käyttämään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa. Silloin, kun kyse on terveydenhuollon palvelujen toteuttamisesta etänä, voi olla tarvittaessa yhteydessä myös Valviraan
 • takaa asiakkaiden yksityisyydensuoja myös etäkuntoutuksen aikana.

Huolehdi palveluntuottajana, että

 • sinulla on ajantasainen toimintamalli kuvapuhelujen aikaisia hätätilanteita (esim. sairauskohtaus) varten
 • sinulla on toimintamalli tilanteeseen, jossa asiakkaalla/asiakkailla on teknisiä haasteita.

Vastaa palveluntuottajana siitä, että palvelukuvausten mukainen vakuutusturva on voimassa myös kuvapuhelujen aikana.

Kirjaa asiakkaan asiakirjoihin ja kuntoutuspalautteeseen, mikä osuus kuntoutuksesta on toteutettu koronatilanteesta johtuen etäkuntoutuksena.

Etäkuntoutuksena toteutetut käyntikerrat, tapaamiset ja avokuntoutuspäivät

Etäkuntoutuksena toteutettavat käyntikerrat ja tapaamiset toteutetaan kuvapuheluna. Käyntikertojen ja tapaamisten kesto on palvelukuvauksen mukainen.

Etäkuntoutuksena toteutettavat avokuntoutuspäivät (kuntoutus ilman majoitusta) sisältävät sekä kuvapuheluja että itsenäisiä harjoituksia, jotka voivat toteutua myös verkkokuntoutuksena. Etäkuntoutuksena toteutuvan avokuntoutuspäivän kesto on sama kuin kasvokkain toteutetun avokuntoutuspäivän kesto. Huomioi, että

 • avokuntoutuspäivän ohjelman kestosta toteutetaan vähintään 2 tuntia kuvapuheluna. Kuvapuhelujen ei tarvitse toteutua yhtäjaksoisesti vaan ne voivat koostua lyhyemmistä yhteydenotoista pitkin päivää.
 • loput kuntoutusohjelmasta voidaan toteuttaa itsenäisinä harjoituksina. Harjoitukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että palveluntuottaja pystyy todentamaan asiakkaan tehneen harjoitukset. Palveluntuottaja antaa palautetta harjoituksista viimeistään seuraavana päivänä avokuntoutuspäivästä.

Jos kuntoutuspalvelua voi toteuttaa palvelukuvauksen perusteella etäkuntoutuksena, toteuta kuntoutuspalvelu palvelukuvauksen mukaisesti.

Etäkuntoutuksena toteutetun kuntoutuksen hinnat ja laskutus

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 14 §:n perusteella Kela korvaa kuntoutuspalvelun tuottajalle kuntoutuksesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.

Palveluissa, joissa etäkuntoutukselle ei ole määritelty erikseen hintaa, Kela korvaa etäkuntoutuksena toteutetuista palveluista kuntoutuspalvelun hinnan. Huomioi ravinnon hinta laskutuksessa siten, että

 • palveluissa, joissa ravinto sisältyy avokuntoutuspäivän tai käyntikerran hintaan, Kela korvaa koko avokuntoutuspäivän tai käyntikerran hinnan.
 • palveluissa joissa ravinnolle on määritelty erillinen hinta, Kela ei korvaa ravinnon hintaa.

Laskuta etäkuntoutuksena toteutettu kuntoutuspalvelu samalla tavalla, kuin laskuttaisit kasvokkain toteutetun kuntoutuspalvelun.

Huom! Lue tarkemmin TEAK-kuntoutuksen laskuttamisesta etäkuntoutuksena tiedotteesta Ohje TEAK:in toteutuksesta korona-aikana 31.5.2022 saakka

Laskuun ei kirjata, että kuntoutus on toteutettu etäkuntoutuksena. Tieto etäkuntoutuksesta kirjataan asiakkaan kuntoutuspalautteeseen.

Etätulkkauksen toteuttaminen etäkuntoutuksen aikana

Huomioi etätulkkauksen järjestämisessä, että

 • asiakas, kuntoutuspalveluntuottaja ja tulkki ovat ääniyhteydessä toisiinsa ja lisäksi on mahdollista tarvittaessa ottaa kuvapuhelu verkkoyhteyden avulla.
 • etätulkkaus voidaan toteuttaa ryhmäpuheluna, videoyhteyden tai muun vastaavan teknisen laitteen välityksellä.
 • etätulkkausta käytettäessä on otettava huomioon tietoturva- ja tietosuoja-asiat.
 • etäkuntoutuksen tulkkaus toteutetaan asiakkaan ja palveluntuottajien omilla laitteilla.  
 • palveluntuottaja sopii tulkkausajan asiakkaan kanssa ja ottaa sen jälkeen yhteyttä Vatu-keskukseen.
 • tulkkauksen voi kertaluonteisesti saada kuntoutukseen kuntoutuksen käytäntöjen selvittämiseen (esim. kun selitetään etäkuntoutuksen tai -terapian käsitettä, selvitellään laiteyhteensopivuuksia tai tarvittavia ohjelmia jne.)
 • tulkkaus on hyvä tilata viimeistään muutama päivä ennen tulkkaustapahtumaa.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Asiakkaalla on oltava voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, kun hän hakee Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätösten voimassaolo

Jos ryhmäterapia on ollut keskeytyneenä koronatilanteesta johtuen ja asiakkaan kuntoutuspäätös päättyy ennen kuin ryhmäterapiaprosessi on toteutunut kokonaisuudessaan

 • toimita Kelaan suojatulla sähköpostilla (kumppanit.liitteet@kela.fi tai kumppanit2.liitteet@kela.fi) henkilötiedot asiakkaista, joiden kuntoutuspäätöksen voimassaoloaikaa on tarpeen jatkaa ryhmätoiminnan keskeytymisen vuoksi
 • ilmoita ryhmäterapiaprosessin aikataulutus ja suunniteltu päättymispäivä.  

Lähetä jokaista asiakasta koskeva tieto omana tiedostonaan.
Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit olla tehdä yhteydenoton soittamalla viranomaislinjalle (p. 020 692 235).

Jos vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus on ollut keskeytyneenä koronatilanteesta johtuen ja asiakkaan kuntoutuspäätös on päättynyt tai päättyy 31.5.2022 mennessä

 • kuntoutuspäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella, jos päätöstä ei ole vielä aiemmin jatkettu. Uutta kuntoutussuunnitelmaa/lääkärinlausuntoa ei tarvitse toimittaa.
 • ja jos päätöstä on jo aiemmin jatkettu 6 kuukaudella, ole yhteydessä Kelaan. Kela arvioi edellytykset päätöksen jatkamiseksi ja uuden kuntoutussuunnitelman/lääkärinlausunnon tarpeen.

Voit esittää jatkopyynnön aikaisintaan 2 kk ennen nykyisen kuntoutuspäätöksen voimassaoloajan päättymistä.

Ota yhteyttä Kelaan suojatulla sähköpostiyhteydellä osoitteisiin kumppanit.liitteet@kela.fi tai kumppanit2.liitteet@kela.fi. Kirjaa viestin otsikoksi ”Asiakkaan kuntoutuspäätös päättymässä”. Ilmoita viestissä

 • asiakkaan nimi
 • henkilötunnus
 • kuntoutuspalvelu

Lähetä jokaista asiakasta koskeva tieto omana tiedostonaan.
Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit tehdä yhteydenoton soittamalla viranomaislinjalle (p. 020 692 235).

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toteutus

Palveluntuottaja

 • voi toteuttaa terapiat (pois lukien allas- ja ratsastusterapia) myös reaaliaikaisena etäkuntoutuksena.

Vuonna 2022 alkavien ryhmäterapioiden ja vuonna 2021 alkaneiden täydentyvien terapiaryhmien etäkuntoutus toteutetaan palvelukuvauksen mukaisesti.

Ryhmäterapiat palvelukuvaus (kela.fi)

Terapioiden toteuttamisesta kuvapuheluina ei tarvitse ilmoittaa Kelaan.
Palveluntuottaja voi toteuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapian poikkeuksellisesti myös puhelimitse tietosuoja huomioiden. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäpsykoterapia

Palveluntuottaja voi siirtää tarvittaessa ryhmäterapian toteutusta myöhempään ajankohtaan.

Vuonna 2022 alkavissa ryhmäterapioissa ja aiemmin alkaneissa vuonna 2022 jatkavissa avoimissa ryhmissä ryhmäpsykoterapia toteutetaan etäkuntoutuksena palvelukuvauksen mukaisesti.

Ryhmäterapiat palvelukuvaus (kela.fi)

Ennen vuotta 2022 alkanut suljetun ryhmän ryhmäpsykoterapia on mahdollista toteuttaa etäkuntoutuksena, jos

 • kuntoutus vastaa asiakkaan ja ryhmän tarpeita ja tavoitteita
 • jokainen ryhmän jäsen on halukas osallistumaan kuvapuheluun
 • jokaisella ryhmäterapiaan osallistuvalla jäsenellä on mahdollisuus ja tekniset valmiudet osallistua kuvapuheluun
 • jokaisella ryhmäterapiaan osallistuvalla jäsenellä on mahdollisuus käyttää tilaa, josta hän voi osallistua reaaliaikaiseen etäkuntoutukseen yksityisyydensuoja huomioiden.

Kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapiaa (yksilö-, perhe-, pari ja ryhmäpsykoterapia) voi toteuttaa myös kuvapuheluina.

Koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa yksilö-, perhe-, pari- tai ryhmäpsykoterapia voi toteutua myös puhelimen välityksellä tietosuoja huomioiden.

 • Huomioi, että Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Puheluina tai kuvapuheluina toteutettavaksi aiottu kuntoutuspsykoterapia (yksilö-, ryhmä-, pari- tai perheterapia) voi poikkeuksellisesti alkaa etäkuntoutuksena ilman edeltäviä kasvokkaisia tapaamisia.

Koronavirusepidemian aiheuttama tauko voi olla myös lyhyempi kuin 2 kk.

Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus

Jos harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus on ollut keskeytyneenä koronatilanteesta johtuen ja asiakkaan kuntoutuspäätös on päättynyt tai päättyy 31.5.2022 mennessä,

 • kuntoutuspäätöksen voimassaoloa voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella, jos päätöstä ei ole vielä aiemmin jatkettu. Uutta lääkärinlausuntoa ei tarvitse toimittaa.
 • ja jos päätöstä on jo aiemmin jatkettu 6 kuukaudella, ole yhteydessä Kelaan. Kela arvioi edellytykset päätöksen jatkamiseksi ja uuden lääkärinlausunnon tarpeen.

Voit esittää jatkopyynnön aikaisintaan 2 kk ennen nykyisen kuntoutuspäätöksen voimassaoloajan päättymistä.

Ota yhteyttä Kelaan suojatulla sähköpostiyhteydellä osoitteisiin kumppanit.liitteet@kela.fi tai kumppanit2.liitteet@kela.fi. Kirjaa viestin otsikoksi ”Asiakkaan kuntoutuspäätös päättymässä”. Ilmoita viestissä

 • asiakkaan nimi
 • henkilötunnus
 • kuntoutuspalvelu

Lähetä jokaisen asiakkaan muutos omana tiedostonaan.
Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit ilmoittaa muutoksesta viranomaislinjalle (p. 020 692 235).

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (mukaan lukien Taito- ja KIILA-kurssit)

Kela jatkaa kurssien siirtämisen, kurssien asiakaspaikkojen lisäämisen ja avomuotoisten kurssien etäkuntoutuksena toteuttamisen koronapoikkeusmenettelyjä.

Kurssien siirtäminen

Palveluntuottaja voi siirtää kurssiensa ajankohtaa koronavirustilanteen vuoksi.
Huomioi kurssien siirtämisessä, että

 • vuodelle 2022 myönnettyjen kurssien tulee alkaa vuoden 2022 puolella, eli kurssien ensimmäistä jaksoa ei voi siirtää vuodelle 2023. Vuonna 2022 alkavien kurssien jatkojaksot voi siirtää vuoden 2023 puolelle. Palvelukuvauksissa määritellyistä ajoista, jonka sisällä kuntoutusjaksojen tulee toteutua, voidaan joustaa.
 • kurssien uudet ajankohdat tulee viedä mahdollisimman pian kuntoutuskurssijärjestelmään ekstranetin kautta.

Kun siirrät kurssia tai kurssin jatkojaksoa, keskustele ajankohdan vaihtumisesta asiakkaan kanssa ja tarkista, että asiakkaan tilanne on edelle soveltuva kurssille osallistumiseen

 • Jos kurssi on siirtynyt niin pitkälle, että asiakas ei enää iän puolesta kuulu kurssin kohderyhmään, Kela voi tehdä asiakkaalle päätöksen kurssille, joka on kohdennettu asiakkaan ikäisille henkilöille. Jos Kelassa on riittävät tiedot uuden kuntoutuspäätöksen antamiseksi, ei Kelaan tarvitse toimittaa uutta lääkärinlausuntoa.
 • Jos asiakkaan terveydentila on muuttunut selkeästi kurssin myöntämisen ajankohdasta ja myönnetty kurssi ei ole enää asiakkaalle oikea-aikainen, ilmoita asiasta Kelaan ja asiakkaalle. Kerro asiakkaalle, että Kela on häneen yhteydessä.
 • Jos Kela etsii asiakkaalle toisen soveltuvan kuntoutusmuodon, Kela arvioi tapauskohtaisesti tuleeko asiakkaan toimittaa uusi lääkärinlausunto hakemuksen liitteeksi.
 • Jos asiakas siirtyy toiselle saman sisältöiselle kurssille, ei uutta lääkärinlausuntoa tarvitse toimittaa.

Jos asiakas ei halua osallistua suunniteltuun kuntoutukseen, sovi kurssien muutoksista asiakkaan kanssa ja ole yhteydessä Kelaan suojatulla sähköpostiyhteydellä osoitteisiin kumppanit.liitteet@kela.fi tai kumppanit2.liitteet@kela.fi. Kirjaa viestin otsikoksi ”Kurssimuutos”. Ilmoita viestissä

 • asiakkaan nimi
 • henkilötunnus
 • kurssin nimi
 • mikä muutos asiakkaan kurssille osallistumiseen tehdään (esim. lopetus, siirto)

Lähetä jokaisen asiakkaan muutos omana tiedostonaan.
Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit ilmoittaa muutoksesta viranomaislinjalle (p. 020 692 235).

Asiakaspaikkojen lisääminen kurssille

Asiakkaita voi siirtyä kurssilta toiselle koronatilanteesta johtuen. Voit pyytää tarvittaessa Kelaa lisäämään kursseillesi kaksi ylimääräistä asiakaspaikkaa tilanteessa, jossa

 • kurssillasi on jäljellä enintään kaksi vapaata asiakaspaikkaa
 • kurssille on siirtynyt vähintään yksi asiakas toiselta kurssilta korona vuoksi.

Lähetä pyyntö asiakaspaikkojen lisäämisestä sähköpostilla osoitteeseen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.

Huolehdi siitä, että kuntoutus toteutetaan suurempaa asiakasmäärää lukuun ottamatta palvelukuvauksen mukaisesti.

Avomuotoisten kurssien toteuttaminen etäkuntoutuksena

Seuraavat avomuotoiset kurssit on mahdollista toteuttaa etäkuntoutuksena:

 • OPI-kurssi
 • ITU-kurssi
 • Tules-avokurssi.

LAKU-perhekuntoutus

LAKU-perhekuntoutusta on mahdollista toteuttaa osittain etäkuntoutuksena palvelukuvauksen mukaisesti.

Jos palvelu on ollut etäkuntoutusmahdollisuudesta huolimatta keskeytyneenä koronatilanteesta johtuen eikä palvelua kyetä toteuttamaan palvelukuvauksessa määritellyssä toteutusajassa, ole yhteydessä Kelaan. Kela arvioi edellytykset kuntoutuksen toteutumiselle.

Oma väylä -kuntoutus

Oma väylä -kuntoutuksen kaikki yksilö- ja ryhmäkäyntikerrat on mahdollista toteuttaa etäkuntoutuksena.

Harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus

Harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus on mahdollista toteuttaa etäkuntoutuksena, silloin kun se on asiakkaan sairaudentila huomioiden hänelle soveltuvaa.

Ammatillisen kuntoutuksen toteutus

Ammatillisen kuntoutuksen palvelut (ammatillinen kuntoutusselvitys, TEAK, NUOTTI-valmennus, KIILA-yksilöpalvelu, Taito-kuntoutus) toteutetaan koronatilanteessakin palvelukuvauksen mukaisessa ajassa.

Jos palvelu on ollut keskeytyneenä koronatilanteesta johtuen ja palvelua ei kyetä toteuttamaan palvelukuvauksessa määritellyssä palvelun toteutusajassa ole yhteydessä Kelaan. Kela arvioi edellytykset kuntoutuksen toteutumiselle.

Ota yhteyttä Kelaan suojatulla sähköpostiyhteydellä osoitteisiin kumppanit.liitteet@kela.fi tai kumppanit2.liitteet@kela.fi. Kirjaa viestin otsikoksi ”Asiakkaan ammatillisen kuntoutuspalvelun toteutuminen”. Ilmoita viestissä

 • asiakkaan nimi
 • henkilötunnus
 • kuntoutuspalvelu
 • perustelut siihen, miksi palvelu on viivästynyt
 • suunnitelma siitä, milloin ja miten palvelu aiotaan toteuttaa.

Lähetä jokaisen asiakkaan tilanteeseen liittyvä yhteydenotto omana tiedostonaan.

Jos et pysty käyttämään suojattua sähköpostia, voit ilmoittaa muutoksesta viranomaislinjalle (p. 020 692 235).

Nuotti-valmennus

Valmennus on mahdollista toteuttaa poikkeuksellisesti myös puhelinyhteydellä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys on mahdollista järjestää kokonaan etäkuntoutuksena.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

TEAK-kuntoutuksessa käytössä olevat koronapoikkeusohjeet on julkaistu erillisessä tiedotteessa Ohje TEAK:in toteutuksesta korona-aikana.[

Huomioi TEAK:n toteutuksessa tässä tiedotteessa kerrotut etäkuntoutuksen reunaehdot:

 • Yleistä etäkuntoutuksen toteutuksesta
 • Etäkuntoutuksena toteutetut käyntikerrat, tapaamiset ja avokuntoutuspäivät.

KIILA-kuntoutus (yksilöpalvelu ja kurssipalvelu)

KIILA-kuntoutus on mahdollista toteuttaa osittain tai kokonaan etäkuntoutuksena.

Ammatillinen Taito-kuntoutuskurssi

Palvelukuvauksen mukaan, asiakas voi suorittaa 30 vuorokautta työharjoittelusta palveluntuottajan työkokeilutiloissa, sosiaalisissa yrityksissä tai kuntien, säätiöiden, järjestöjen, yhdistysten tai yhteisöjen ylläpitämissä työpajoissa, jos muuta harjoittelupaikkaa ei löydy. Koronasta johtuen asiakas voi halutessaan jäädä edellä mainittuihin paikkoihin koko työharjoittelun ajaksi (70 vuorokautta), jos työharjoittelua ei voi toteuttaa ulkopuolisessa työpaikassa (esim. sopivaa ulkopuolista työpaikkaa ei löydy). Tällöinkin palveluntuottaja jatkaa ulkopuolisen työpaikan etsimistä asiakkaalle.

Jos asiakas ei ole halukas jatkamaan työharjoittelua palveluntuottajan työkokeilutiloissa, sosiaalisissa yrityksissä tai työpajoissa 30 vuorokauden jälkeen, keskustele asiakkaan kanssa kuntoutuksen keskeyttämisestä ja ole tarvittaessa yhteydessä Kelaan.

Kuntoutuspalautteessa tulee kuvata, miksi työharjoittelu on toteutettu kokonaan palveluntuottajan työkokeilutiloissa, sosiaalisissa yrityksissä tai työpajoissa.

Taito-kuntoutus

Taito–kuntoutuksen aloitusjakson, työharjoittelujakson, syventävän jakson ja päätösjakson yksilölliset käyntikerrat on mahdollista toteuttaa etäkuntoutuksena siten, kuin palvelukuvauksessa on määritelty. Ryhmäjaksot toteutetaan palvelukuvauksen mukaisesti kasvokkain.

Palvelukuvauksen mukaan, asiakas voi suorittaa 30 vuorokautta työharjoittelusta palveluntuottajan työkokeilutiloissa, sosiaalisissa yrityksissä tai kuntien, säätiöiden, järjestöjen, yhdistysten tai yhteisöjen ylläpitämissä työpajoissa, jos muuta harjoittelupaikkaa ei löydy. Koronasta johtuen asiakas voi halutessaan jäädä edellä mainittuihin paikkoihin koko työharjoittelun ajaksi (50-70 vrk), jos työharjoittelua ei voi toteuttaa ulkopuolisessa työpaikassa (esim. sopivaa ulkopuolista työpaikkaa ei löydy). Tällöinkin palveluntuottaja jatkaa ulkopuolisen työpaikan etsimistä asiakkaalle.

Jos asiakas ei ole halukas jatkamaan työharjoittelua palveluntuottajan työkokeilutiloissa, sosiaalisissa yrityksissä tai työpajoissa 30 vuorokauden jälkeen, keskustele asiakkaan kanssa kuntoutuksen keskeyttämisestä ja ole tarvittaessa yhteydessä Kelaan.

Kuntoutuspalautteessa tulee kuvata, miksi työharjoittelu on toteutettu kokonaan palveluntuottajan työkokeilutiloissa, sosiaalisissa yrityksissä tai työpajoissa.

Muut poikkeusohjeet

Kela jatkaa myös alla kuvattuja erityistilanteiden poikkeuksia 31.5.2022 saakka.

Kuntoutuksen laskuttaminen äkillisessä korona-altistumistilanteessa

Palveluntuottaja saa laskuttaa kustannukset ensimmäiseltä toteutumatta jääneeltä kuntoutuspäivältä, jos

 • asiakas tai kuntoutukseen osallistuva asiakkaan läheinen on äkillisesti estynyt osallistumasta kuntoutukseen korona-altistumisen vuoksi ja palveluntuottajalle on syntynyt ko. päivälle suunnitellusta kuntoutuksesta kustannuksia.

Ohje koskee vain niitä palveluja, joiden palvelukuvauksessa on laskutuksen osalta vastaava menettely äkillisen sairastumisen osalta.

Huomioi, että toteutumatta jääneen kuntoutuspäivän laskuttaminen vähentää asiakkaan jäljellä olevia kuntoutuspäiviä.

Miten toimitaan, jos asiakkaalla todetaan flunssan oireita kuntoutuksessa

Tilanteessa toimitaan viranomaisohjeistuksen mukaisesti. Toimintaohje löytyy esim. THL:n sivuilta (Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus).

Koronavirukseen liittyvät matkat, kuten myös tavalliset kuntoutusmatkat, korvataan sairausvakuutuslain mukaisesti. Kun asiakas on lähdössä kotiin palveluntuottajan luota, asiakas tai palveluntuottaja voi tilata matkan Kelan maakunnallisesta tilausvälityskeskuksesta. Taksimatka tilataan siitä maakunnallisesta välityskeskuksesta, jonka alueella palveluntuottaja sijaitsee. Asiakas voi käyttää Kela-taksia, jos terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, että hän tarvitsee terveydentilansa vuoksi taksia ja antaa hänelle todistuksen SV 67.  Jos terveydenhuollon ammattihenkilö tilaa paluumatkan, todistusta ei tarvita.

Laitosyksikön ulkopuolisten tilojen käyttäminen moniammatillisessa kuntoutuksessa turvavälien mahdollistamiseksi

Kuntoutuspalvelujen palvelukuvauksissa on kuvattu, missä tiloissa palveluntuottaja voi toteuttaa kuntoutusta. Osassa palvelukuvauksista on määritelty, että kuntoutuksessa käytettävien kuntoutustilojen tulee sijaita palveluntuottajan laitosyksikössä.
Koronatilanteesta johtuen, palveluntuottajat voivat poikkeuksellisesti toteuttaa moniammatillista kuntoutusta myös laitosyksikkönsä ulkopuolisissa muissa kuntoutustiloissa, jos tämä on tarpeellista turvavälien noudattamiseksi ja palveluntuottaja arvioi, että kuntoutuksen toteuttaminen muissa kuntoutustiloissa on asiakkaille turvallisempaa.

Huomioi muiden kuntoutustilojen käytössä mm. seuraavat asiat:

 • palvelun kohderyhmä eli onko muihin kuntoutustiloihin siirtyminen asiakkaille riittävän helppoa
 • palveluntuottaja järjestää kuljetuksen kuntoutustiloihin, jos tilat eivät sijaitse ko. kohderyhmälle soveltuvalla kävelyetäisyydellä
 • palveluntuottajan tulee varmistaa, että palvelukuvauksen mukainen vakuutusturva on voimassa myös muissa tiloissa tapahtuvan kuntoutuksen aikana.

Moniammatillisen kuntoutuksen henkilöstön jäsen voi toteuttaa osuutensa kuntoutusohjelmasta etäyhteydellä koronatilanteesta johtuen

Jos moniammatillisesti toteutetun kuntoutuksen henkilöstön jäsen ei pysty koronatilanteesta johtuen toteuttamaan osuuttaan kuntoutusohjelmasta palveluntuottajan toimipisteessä, voi osa henkilöstön jäsenistä toteuttaa osuutensa kuntoutusohjelmasta etäyhteyden välityksellä.

Ohje koskee seuraavia kuntoutuspalveluja:

 • kuntoutuskurssit
 • sopeutumisvalmennuskurssit
 • harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus
 • LAKU-perhekuntoutuksen kuntoutusviikonloput
 • ammatillinen kuntoutuselvitys
 • KIILA-kuntoutus
 • Ammatilliset Taito-kuntoutuskurssit ja Taito-kuntoutus

Kyseessä voi olla esim. tilanne,

 • jossa henkilöstön jäsen työskentelee päätoimisesti terveydenhuollossa ja työnantaja on linjannut, ettei terveydenhuollon henkilöstö saa koronasta johtuen osallistua työpaikan ulkopuolisiin tilaisuuksiin tai
 • jossa henkilöstön jäsen ei oman terveydentilansa vuoksi pysty osallistumaan kuntoutuksen toteutukseen palveluntuottajan toimipisteessä.

Jos palvelua koskevassa palvelukuvauksessa on määritelty henkilöstön osallistumista kuntoutukseen etäyhteyden välityksellä, noudata palvelukuvausta tämän ohjeen sijaan.

 • Esimerkiksi vaativan lääkinnällisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelukuvauksessa on määritelty kuntoutuksen toteutusta etäyhteyden välityksellä.

Huomioi kuntoutusohjelman toteutuksessa etäyhteyden avulla seuraavat etäkuntoutusta koskevat asiat:

 • Etäyhteyden välityksellä toteutettavan kuntoutusohjelman tulee soveltua toteutettavaksi etäyhteyden välityksellä kyseiselle asiakkaalle tai asiakasryhmälle.
 • Kuntoutuksen toteutus etäyhteyden välityksellä
  • yksittäiselle asiakkaalle ja/tai omaiselle: järjestä asiakkaan tai omaisen toivoessa kuntoutustiloihin kuntoutusohjelman toteutuksen ajaksi asiakkaan/omaisen tunteva työryhmän jäsen tai erityistyöntekijä.
  • ryhmälle: järjestä kuntoutustiloihin kuntoutusohjelman toteutuksen ajaksi ryhmäläiset tunteva työryhmän jäsen tai erityistyöntekijä.

Muuta tärkeää huomioitavaa

Palveluntuottajat ovat tarjousta antaessaan sitoutuneet toteuttamaan kuntoutuspalvelua etukäteen määritellylle asiakasmäärälle. Kela huomioi vuosittaisessa vähimmäisasiakasmäärässä koronatilanteen vaikutuksen asiakasmäärään ajalla 1.1-31.5.2022.

Kelan etuustyötä tekevistä suuri osa tekee edelleen etätyötä. Kela voi lähettää palveluntuottajille kuntoutuspäätökseen liittyviä asiakirjoja postitse ja suojatulla sähköpostilla.

Palveluntuottajien tulee seurata kuntoutuspalveluiden ajankohtaistiedotteita osoitteessa kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista.

Koronaan liittyvät ajankohtaistiedotteet on koottu omalle sivulleen osoitteessa www.kela.fi/yhteistyokumppanit-korona.

Koronaan liittyviin kysymyksiin löytyy vastauksia myös Usein kysyttyä koronatilanteesta –sivulta osoitteessa kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-usein-kysyttya

Lähetä mahdolliset muut kysymykset sähköpostitse osoitteeseen kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi

Kuntoutusrahan maksaminen

Kuntoutusrahaa maksetaan kuntoutukseen osallistumisen ajalta.
Jos asiakkaalla on kysyttävää kuntoutusrahasta, ohjaa häntä ottamaan yhteyttä Kelaan verkkoasioinnin kautta (kela.fi/omakela) tai puhelimitse numeroon 020 692 205.  Kela selvittää kuntoutusrahan maksamisen.

Asiakas voi hakea kuntoutusrahaa myös etäkuntoutuksena toteutetun kuntoutuksen ajalta. Kuntoutusrahan kannalta keskeistä on, että avokuntoutuspäivän kesto on kokonaisuudessaan vähintään 4h.

Laadi asiakkaalle osallistumistodistus myös etäkuntoutuksena toteutuneen avokuntoutuspäivän ajalta. Lue, Miten toimin, että kuntoutukseen osallistuvan asiakkaan kuntoutusraha maksetaan oikein?