Muokattu 24.3. Kelan kuntoutuspalvelujen toteuttaminen koronavirusepidemian johdosta

Tiedotetta päivitetty 24.3.seuraavien osalta

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat

Vaativa lääkinnällinen kuntoutuksen ryhmäterapiat

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (ml. OPI-kurssit sekä Taito- ja KIILA-kurssit)

Yleistä etäkuntoutuksen toteutuksesta

Tämä tiedote korvaa 13.3. ja 17.3. annetut Kelan kuntoutuspalveluja koskevat tiedotteet. Tämä ohje Kelan kuntoutuksen toteuttamisesta on voimassa 31.5.2020 asti, jos ei toisin ilmoiteta.

Hallituksen esittämät toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi vaikuttavat kaikkiin Kelan kuntoutuspalveluihin seuraavista syistä:

  • Hallitus on todennut Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.
  • Hallitus on suositellut välttämään tarpeetonta liikkumista, kokoontumista ja fyysisiä kontakteja. Kaikkien rajoittamistoimien tarkoituksena on hidastaa koronavirusepidemian leviämistä ja suojella riskiryhmiin kuuluvia.
  • Läsnäkuntoutus sisältää altistumisriskin, joka koskee asiakasta, palveluntuottajaa ja heidän läheisiään.
  • Suuri osa Kelan kuntoutuksen asiakkaista kuuluu THL:n määrittelemiin riskiryhmiin.
  • Kelan kuntoutuspalveluissa ei ole kyse kiireellisestä terveyttä turvaavasta toiminnasta. Terveydenhuolto vastaa asiakkaiden kiireellisen sairaanhoidon ja kuntoutuksen tarpeista.
  • Kuntoutuksen ohjauksellinen rooli korostuu poikkeusoloissa.

Kelan tavoitteena on hidastaa koronaviruksen leviämistä mahdollisimman tehokkaasti ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. Edellä mainituista seikoista johtuen Kela suosittaa läsnäkuntoutuksen keskeyttämistä ja kuntoutuksen toteuttamista etäkuntoutuksena, jos se on mahdollista.

Hallitus on vahvasti suosittanut välttämään koronaepidemian aikana kokoontumisia. Ryhmämuotoista kuntoutusta ei ole mahdollista järjestää etäkuntoutuksena joten Kela suosittaa ryhmämuotoisen kuntoutuksen keskeyttämistä.

Koronavirusepidemian aikana palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta järjestää kuntoutusta kasvokkain eikä asiakkaalla ole velvollisuutta osallistua kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen. Jos palveluntuottaja ei toteuta kuntoutuspalvelua epidemian aikana, asiakas voi valita toisen palveluntuottajan.

Palveluntuottajan ja asiakkaan on sovittava kuntoutuksen jatkamisesta yhdessä. Jos kuntoutusta päätetään jatkaa kasvokkain, palveluntuottajan ja asiakkaan on arvioitava koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Tarvittaessa palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa keskeytyneelle tai siirretylle kuntoutukselle uuden ajankohdan. Jos kuntoutusta ei ehditä toteuttaa voimassa olevan kuntoutuspäätöksen aikana asiakas, palveluntuottaja tai terveydenhuolto voi ottaa myöhemmin Kelaan yhteyttä kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi.

Muuta tärkeää huomioitavaa

Kela korvaa kuntoutuslain perusteella vain toteutuneesta kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset. Palveluntuottajat ovat tarjousta antaessaan sitoutuneet toteuttamaan kuntoutuspalvelua etukäteen määritellylle asiakasmäärälle. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen ilmoitetun asiakasmäärän ei voida kuitenkaan katsoa toistaiseksi sitovan palveluntuottajia.

Kelassa on siirrytty mahdollisuuksien mukaan etätyöhön. Tämän vuoksi palveluntuottajille voidaan lähettää kuntoutuspäätökseen liittyviä asiakirjoja suojatulla sähköpostilla. Kela pyytää palveluntuottajia seuraamaan sähköpostiaan.

Palveluntuottajien tulee seurata kuntoutuspalveluiden ajankohtaistiedotteita osoitteessa kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista

Mahdolliset palveluntuottajien kysymykset  tulee lähettää sähköpostitse kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi

Kuntoutusrahan maksaminen, jos kuntoutus keskeytyy

Jos asiakas on hakenut kuntoutusrahaa, palveluntuottajia voi ohjata asiakasta ottamaan yhteyttää Kelaan verkkoasioinnin kautta (kela.fi/omakela) tai puhelimitse numeroon 020 692 205.  Kela arvioi, voiko kuntoutusrahan maksaminen jatkua kuntoutuksen tilapäisen keskeytymisen vuoksi.

Yleistä etäkuntoutuksen toteutuksesta

Etäkuntoutus tulee toteuttaa Valviran ohjeen mukaisesti. Valviran ohje löytyy osoitteesta www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut. 

Tietoturvan ja –suojan osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakkaan tunnistamisen tulee perustua vahvaan sähköiseen tunnistamiseen tai vastaavaan luotettavaan menetelmään, joka on todennettavissa jälkikäteen.

Kela ei voi arvioida sovellusten tai yhteyksien soveltuvuutta etäkuntoutuksen toteuttamiseen vaan etäkuntoutusta tarjoavan palveluntuottajan on ratkaistava itsenäisesti kuntoutuksen järjestäminen etäyhteydellä. Palveluntuottajia kehotetaan varmistamaan yhteyden tai sovelluksen järjestävältä yritykseltä, että sen tarjoama palvelu täyttää Valviran ohjeen mukaiset edellytykset tietosuojan, -turvan ja asiakastietojen käsittelyn osalta.

Palveluntuottaja vastaa etäkuntoutuksen tietosuojasta Valviran ohjeen mukaisesti. Etäkuntoutuksen käytöstä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Kelaan.

Eri kuntoutusmuotoja koskevat tarkennukset

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat

Kela suosittaa, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat järjestetään etäkuntoutuksena, jos etäkuntoutus sopii asiakkaalle ja terapeutille. Ratsastus- ja allasterapiaa ei voi toteuttaa etäkuntoutuksena. Jos asiakas on lapsi, on arvioitava lapsen kehitystaso huomioiden, milloin lapsen vanhemman tai muun turvallisen aikuisen pitää olla läsnä.

 Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioita on mahdollista toteuttaa myös kasvokkain.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapia voidaan toteuttaa poikkeuksellisesti myös puhelimitse. On huomioitava, että puhelinyhteyttä käytettäessä tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Tarvittaessa asiakkaan kuntoutuspäätöstä voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella kuntoutussuunnitelman mukaisesti.  Asiakas, palveluntuottaja tai terveydenhuolto voi ottaa myöhemmin yhteyttä Kelaan kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi.

 Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiat

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioita ei ole palvelukuvauksen mukaan mahdollista järjestää etäkuntoutuksena. Koronaepidemian vuoksi kokoontumisia on syytä välttää. Kela suosittaa, että ryhmäterapiat keskeytetään.

Kuntoutuspsykoterapia

Kela suosittaa, että kuntoutuspsykoterapia (yksilö-, pari- tai perheterapia) järjestetään etäterapiana. Se voidaan toteuttaa poikkeuksellisesti myös puhelinyhteydellä. On huomioitava, että puhelinyhteyden tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Kuntoutuspsykoterapiaa (yksilö-, pari- tai perheterapiaa) on mahdollista toteuttaa myös läsnäkuntoutuksena.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (ml. OPI-kurssit sekä Taito- ja KIILA-kurssit)

Kursseja ei voida toteuttaa kokonaan etäkuntoutuksena. Kursseja voidaan siirtää tai perua. Koronaepidemian vuoksi kokoontumisia on syytä välttää. Kela suosittaa kurssien keskeytystä.

Ennen 31.5.2020 alkavat kurssien jaksot suositellaan siirrettäväksi kuntoutuskurssijärjestelmän ekstranetissä myöhemmälle ajankohdalle. Vuodelle 2020 myönnettyjen kurssien tulee alkaa vuoden 2020 puolella, eli kurssien ensimäistä jaksoa ei voi siirtää vuodelle 2021. Vuonna 2020 alkavien kurssien jatkojaksot voi siirtää vuoden 2021 puolelle. Palvelukuvauksissa määritellyistä ajoista, jonka sisällä kuntoutusjaksojen tulee toteutua, voidaan joustaa.

Ilmoita sähköpostitse Kelaan peruuntuneet kurssit (kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi). 

Moniammatillinen yksilökuntoutus

Moniammatillista yksilökuntoutusta ei voida järjestää etäkuntoutuksena. Koronaepidemian vuoksi kokoontumisia on syytä välttää. Kela suosittaa huomioimaan tämän kuntoutuspalvelua mahdollisesti toteutettaessa.  Tarvittaessa asiakkaan kuntoutusjakson ajankohtaa siirretään. Tarvittaessa asiakkaan kuntoutuspäätöstä voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

LAKU-perhekuntoutus

Kela suosittaa, että LAKU-perhekuntoutus järjestetään etäkuntoutuksena. LAKU-perhekuntoutus on mahdollista toteuttaa myös läsnäkuntoutuksena.

NUOTTI-valmennus

Kela suosittaa, että NUOTTI-valmennus järjestetään etäkuntoutuksena.  Valmennus voidaan toteuttaa poikkeuksellisesti myös puhelinyhteydellä. On huomioitava, että puhelinyhteyden tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja. NUOTTI-valmennus on mahdollista toteuttaa myös läsnäkuntoutuksena.

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Kela suosittaa, että ammatillinen kuntoutusselvitys järjestetään etäkuntoutuksena. Ammatillinen kuntoutusselvitys on mahdollista toteuttaa myös läsnäkuntoutuksena.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK) ei voida järjestää etäkuntoutuksena. Kuntoutuspalvelu on mahdollista toteuttaa läsnäkuntoutuksena. Koronaepidemian vuoksi kokoontumisia on syytä välttää. Kela suosittaa huomioimaan tämän kuntoutuspalveluun mahdollisesti sisältyvän ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteutuksessa. 

Koulutuskokeilu

Oppilaitokset ovat tällä hetkellä suljettuina, joten koulutuskokeilut siirtyvät.

Koulutus ammatillisena kuntoutuksena

Opiskelu toteutuu etänä tai muuten sovitusti oppilaitosten ollessa suljettuina.

Seuraa viranomaisten ohjeita ja tiedotteita:

www.thl/korona

www.stm.fi/varautuminen-koronavirukseen

Lue lisää kela.fista

www.kela.fi/korona