Mielenterveyden häiriöistä kärsivien asiakkaiden masennusoireet vähenivät ja työkyky kohentui Kelan kuntoutuksen aikana

Kelan kuntoutuksen hyötyjä tarkastelevasta raportista selviää, että kuntoutusasiakkaiden kohtalaiset ja vakavat masennusoireet vähenivät kuntoutuksen aikana. Masennusoireet vähenivät sekä mielenterveyskuntoutukseen että muuhun kuntoutukseen osallistuneilla.  

Kelan kuntoutuksen hyödyn arvioinnissa kerättiin tietoa työ- ja toimintakyvyn muutoksesta ja kuntoutuksen tavoitteiden toteutumisesta asiakkailta, jotka olivat päättäneet kuntoutuksensa kuntoutuspalveluissa vuonna 2018. Asiakkaiden lisäksi myös palveluntuottajilta pyydettiin arvioita kuntoutuksen oikea-aikaisuudesta ja hyödyistä.

Raportin mukaan työ- ja opiskelukyky sekä fyysinen ja psyykkinen elämänlaatu kohenivat Kelan kuntoutuksen asiakkailla kuntoutuksen aikana. Yli puolet asiakkaista myös saavutti kuntoutukselle asettamansa tavoitteet vähintään odotetusti.

Raportissa tarkasteltiin myös vuonna 2017 kuntoutuksensa päättäneiden asiakkaiden työ- ja eläketilanteen muutosta kuntoutusta edeltävän ja sitä seuraavan vuoden välillä. Tilanne muuttui erityisesti ammatillisten kuntoutuspalvelujen asiakkailla: työssä tai opiskelemassa olevien määrä kaksinkertaistui. Lisäksi selvisi, että ne asiakkaat, joiden psyykkinen elämänlaatu koheni kuntoutuksen aikana, olivat kuntoutuksen päättymisvuotta seuraavana vuonna useammin töissä tai opiskelemassa kuin asiakkaat, joiden psyykkinen elämänlaatu ei kohentunut.

Psyykkinen elämänlaatu koheni etenkin mielenterveyskursseilla

Viidesosalla raportin kuntoutusasiakkaista oli kuntoutushakemuksessa tieto jostain mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden ryhmään kuuluvasta diagnoosista. Niiden asiakkaiden osuus, joilla ei ollut masennusoireita, kasvoi kuntoutuksen aikana. Vastaavasti niiden asiakkaiden osuus, joilla oli kohtalaisia tai vakavia masennusoireita, väheni kuntoutuksen aikana. Jopa kaksi kolmasosaa mielenterveysasiakkaista, joilla ei ollut kuntoutuksen lopussa masennusoireita, uskoi melko varmasti kykenevänsä työskentelemään koulutustaan ja ammatillista kokemustaan vastaavassa työssä kahden vuoden kuluttua kuntoutuksen päättymisestä.  

Mielenterveyskursseille osallistuneet asiakkaat kokivat työ- ja opiskelukykynsä sekä psyykkisen elämänlaatunsa lähtötilanteessa heikommaksi kuin muihin kuntoutusmuotoihin osallistuneet mielenterveyden häiriöistä kärsivät asiakkaat.  Mielenterveyden häiriöistä kärsivien asiakkaiden psyykkinen elämänlaatu kohentui kaikissa kuntoutuspalveluissa, mutta mielenterveyskursseille osallistuneilla asiakkailla muutos parempaan oli suurempi kuin muihin kuntoutusmuotoihin osallistuneilla asiakkailla.

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportti perustuu Kelan säännölliseen ja laajaan tiedonkeruuseen. Tietoa kerätään asiakkailta, palveluntuottajilta ja eri rekistereistä. Raportin tarkoituksena on arvioida Kelan järjestämän kuntoutuksen hyötyjä ja tuottaa tietoa kuntoutuksen kehittämisen tueksi.

Lue lisää