Hyvän kuntoutuskäytännön seuranta (GAS)

Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti Goal Attainment Scaling -menetelmän käyttöä Kelan järjestämässä kuntoutuksessa koskevan tutkimuksen vuosina 2017–2018. Goal Attainment Scaling -menetelmää (GAS) käytetään kuntoutujien omien tavoitteiden laadinnassa ja saavuttamisen arvioinnissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli seurata hyvän kuntoutuskäytännön toteutumista käytänteiden implementaatiovaiheessa.

Tutkimuksen toteuttaminen

Aineistonkeruu oli moninäkökulmainen ja -menetelmällinen: aineisto koostui kuntoutujien ja heidän omaistensa yksilöllisistä teemahaastatteluista sekä ammattilaisten fokusryhmähaastatteluista. Lisäksi aineistona olivat kuntoutujien Omat tavoitteeni -lomakkeet. Tutkimukseen valittiin mukaan Kelan järjestämiä sopeutumisvalmennuskursseja, jotka toteutuvat syksyllä 2017.

Tutkimustulokset

Tulosten mukaan GAS-menetelmää käytettiin sopeutumisvalmennuskursseilla moninaisesti. Menetelmää sovellettiin yksilöllisten tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Tarpeen tunnistaminen ja konkreettisen tavoitteen määrittely osoittautuivat tärkeiksi tavoitteellista toimintaa ohjaaviksi tekijöiksi kursseilla. Kun ammattilainen mahdollisti kuntoutujan tietoista oman tavoitteen asettamista, niin tavoite osoittautui merkitykselliseksi arjen kannalta ja lisäsi sitoutumista kuntoutumiseen.

GAS-menetelmän käyttö ilmeni ristiriitaisena ja haasteellisena lyhyillä viikon kursseilla, etenevissä sairauksissa tai tilanteissa, joissa kuntoutuja ei halua tai ymmärrä tavoitteen asettamista tai indikaattorin ja sen asteikon määrittely ei ole mielekästä.

Tutkimuksen tulosten mukaan tavoitteen asettaminen ja saavuttaminen rakentui prosessiksi. Onnistunutta tavoitteen asettamista edistää prosessin eri vaiheiden ennakointi ja seuranta. Näitä tulisi tulosten mukaan vahvistaa GAS-menetelmää käytettäessä kuntoutumisen vahvistamiseksi arjessa.

Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää ammattilaisten osaamisen vahvistamisessa, hyvien kuntoutuskäytäntöjen kehittämisessä ja viemisessä käytännön toimintaan. Tietoa voi käyttää suunniteltaessa GAS-menetelmän käyttöä parhaalla tavalla ammattilaisten ja kuntoutujien sekä heidän läheistensä yhteistoiminnassa.

Tutkimusjulkaisut