Tutkittu IKKU (T-IKKU)
- ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskursseja koskeva tutkimus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä toteutetun Tutkittu IKKU (T-IKKU)-tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa IKKU-kuntoutuskursseista kuntoutujien, heidän omaistensa sekä palveluntuottajien näkökulmista. Tutkimuksessa tarkasteltiin IKKU-kuntoutuksen kohdentumista, tavoitteellisuutta, vaikutuksia ja yleistä toimivuutta. Tutkimus toteutui vuosina 2016–2018.

Tutkimuksen toteuttaminen

T-IKKU-tutkimus toteutettiin monimenetelmäisesti ja moninäkökulmaisesti.  Tutkimuksessa kerättiin haastattelu- ja kyselyaineisto.

Tutkimustulokset

IKKU-kuntoutus näyttäytyi erilaisena palvelutuotteena eri toimijoille. Työparit työskentelivät kuntoutujien yksilöllisten tarpeiden, koko kuntoutujaryhmän odotusten sekä organisaatioidensa erilaisten toimintakulttuurien ja Kelan ohjeistuksien risteyskohdassa.

Ikääntyneiden kuntoutujien toimijuutta leimasi ajallisesti pitkä orientoituminen kuntoutukseen. Ryhmämuotoinen kuntoutus antoi heille mahdollisuuden tarkastella omaa elämänkulkuaan ja nykyistä tilannettaan sekä jakaa kokemuksiaan muiden kuntoutujien kanssa. Omaisten rooli jäi irralliseksi.

Jatkossa ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja yksilöllisen kuntoutumisen integraatiota sekä omais- ja verkostotyötä tulee tehostaa.

Tutkimusjulkaisut

Videot