Kuntoutuksesta tukea omaishoitajien arkeen (KOHA)

Kuntoutussäätiön toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin, kuinka Kelan omaishoitajien uusimuotoiset kuntoutuskurssit toteutuivat ja tuottivat kuntoutujien elämään odotettuja hyötyjä ja vaikutuksia. Tutkimuksessa tuotettiin tietoa 1) Kuntoutuksen koetuista hyödyistä ja vaikutuksista kuntoutujalle, 2) kuntoutujan toimijuudesta ja roolista sekä 3) kuntoutuspalvelun toimivuudesta. Tutkimus toteutui vuosina 2017–2019.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus oli asetelmaltaan ja metodeiltaan monimenetelmällinen ja moninäkökulmainen. Tutkimuksessa käytettiin kolmea aineistoa: 1) Kelan omaishoitajien kuntoutuskursseille osallistuneiden kuntoutujien ryhmä- ja yksilöhaastattelut, 2) Kuntoutuskursseille osallistuvien kuntoutujien Omaishoitajan tuen tarpeen arviointi -kyselyt (COPE-indeksi) sekä 3) Kuntoutuksen palvelutuottajien moniammatillisille tiimeille suunnattu sähköinen kysely.

Tutkimustulokset

Tulokset osoittivat, että omaishoitajat hyötyivät kuntoutuksesta. Heidän psyykkiset voimavaransa lisääntyivät ja vertaistuki tuki kuntoutumista. Uudet toimintamallit jäivät osaksi arkea, mikä ilmeni etenkin liikunnan lisääntymisenä ja omasta jaksamisesta huolehtimisena. Kuntoutuksen palveluntuottajien havainnot tukivat näitä tuloksia.

Omaishoitajien kuntoutus kaipaa kuitenkin vielä kehittämistä. Omaishoitajien kuntoutumista ja arjessa selviytymistä tukisivat yksilölliset ratkaisut kuntoutuskurssien aikana sekä konkreettisen tuen varmistaminen myös kotipaikkakunnan palveluissa. Molempia voidaan edistää aiempaa tiiviimmän verkostotyön avulla, esimerkiksi tekemällä kotikäyntejä ja järjestämällä verkostopalavereita yhteistyössä paikallisten palveluiden kanssa.

Yksilökursseille toivottiin kolmatta jaksoa nykyisen kahden lisäksi. Kaikille kursseille toivottiin seurantajaksoa, minkä nähtiin edistävän kuntoutuksella saavutettujen hyötyjen vakiintumista osaksi arkea. Lisäksi kurssin aloitusjakson toivottiin olevan nykyistä kevyempi. Aikuista hoitavien kursseilla toivottiin lisää henkisiin voimavaroihin, palveluihin ja etuuksiin sekä omaishoidon päättymiseen liittyviä sisältöjä. Lasta tai nuorta hoitavien kursseilla puolestaan kaivattiin enemmän työelämäteemojen käsittelyä. Kuntoutukseen ohjaamista olisi tarpeen vahvistaa edelleen erityisesti omaishoitajille lakisääteisten hyvinvointi- ja terveystarkastusten kautta.  

Tutkimusjulkaisut

Julkaisu tulossa.