OPI-kuntoutuskurssien tutkimus

Kuntoutussäätiö toteutti OPI-kuntoutusta koskevan tutkimuksen vuosina 2016–2018. OPI-kuntoutus on tarkoitettu ammatillista perustutkintoa opiskeleville 16–25-vuotiaille nuorille, joilla on masennus- tai ahdistushäiriöitä ja opinnot ovat sen takia pitkittymässä tai uhkaavat keskeytyä. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida kuntoutusmallin toteutumista, toimivuutta, vaikutuksia ja hyötyjä.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutettiin moninäkökulmaisesti kuntoutujan, oppilaitoksen, terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelutuottajan näkökulmista. Aineistokokonaisuuden muodostivat kuntoutujien kysely ja haastattelut sekä haastateltujen ja suostumuksensa antaneiden OPI-kuntoutujien kuntoutusasiakirjat: lähettävän tahon haastattelut, kyselyt oppilaitosten edustajille, terveydenhoitajille ja kuntoutuksen palveluntuottajille sekä kuntoutuksen palveluntuottajien moniammatillisten työparien haastattelut.

Tutkimustulokset

Kuntoutujat arvioivat kurssin lopussa opiskelukykynsä, elämänlaatunsa ja terveydentilansa kohentuneen. Kuntoutusasiakirjojen itsearviot kurssin alussa ja lopussa osoittivat myös masennuksen lievittymistä ja opiskelukyvyn lievää paranemista kurssin aikana. Lähes 90 prosenttia kuntoutujista koki kurssista olleen heille hyötyä ja lähettävistä tahoista kurssin toimivaksi näki yli 70 prosenttia.

Kurssi helpotti opiskelua, rohkaisi huolehtimaan omasta arjesta ja elämästä sekä hoito- ja tukipalveluiden käyttöön, paransi itsetuntoa ja vuorovaikutustilanteita sekä lisäsi kokemusta saatavilla olevasta tuesta opinnoissa.

Kurssiin liittyviä kehittämiskohteita nähtiin palveluun ohjautumiskäytänteissä, kuten mielenterveysongelmien varhaisessa tunnistamisessa oppilaitoksissa sekä kurssista tiedottamisessa ja viestinnässä. Kehittämistarpeina nähtiin myös kuntoutuksen parempi mukauttaminen kuntoutujien yksilöllisiin tarpeisiin ja suunnitelmallisuuden lisääminen kuntoutuksen jälkeisen tuen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tutkimusjulkaisut

Videot