Osakuntoutusraha-tutkimus

Kelan tutkimuksen toteuttaman osakuntoutusrahaa koskevan tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa osakuntoutusrahan käytöstä ja merkityksestä osa-aikaisessa ja avomuotoisessa kuntoutuksessa. Osakuntoutusrahaa koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.10.2015 alkaen.

Tutkimuksen toteuttaminen

Aineisto muodostui osakuntoutusrahaa koskevista kyselyvastauksista, jotka olivat osia KIILA-kuntoutuksen ja avomuotoisen tules-kuntoutuksen toteutumista koskevista kuntoutujakyselyistä. Lisäksi aineistoon sisältyi osakuntoutusrahaa koskeva tilastotarkastelu vuosilta 2015–2018.

Tulokset

Tutkimus tuotti tietoa osakuntoutusrahan käytöstä ja merkityksestä kuntoutujille osa-aikaisessa ja avomuotoisessa Kelan järjestämässä kuntoutuksessa. Osakuntoutusrahan maksaminen on ollut hyvin vähäistä: viime vuosina sitä on myönnetty reilulle 400 henkilölle vuodessa. Etuuden saajissa suurin ryhmä on Kelan avomuotoiseen Tules-kuntoutukseen osallistuneet henkilöt. Toinen merkittävä ryhmä on henkilöt, jotka ovat osallistuneet kuntien, järjestöjen ja työterveyshuollon järjestämään kuntoutukseen.

KIILA- ja Tules-kuntoutukseen osallistuneiden kuntoutujien näkemykset osakuntoutusrahasta olivat jokseenkin samansuuntaisia: merkittävä osa vastaajista oli kokenut etuuden merkityksen myönteisenä työn ja kuntoutuksen yhdistämisessä, mutta toisaalta iso osa koki asian päinvastaisena tai ei osannut ottaa kysymykseen kantaa.

Osakuntoutusrahaa saaneista Tules-kuntoutujista lähes puolet arvioi, että osakuntoutusraha tuki erittäin tai jokseenkin hyvin työn ja avokuntoutuksen yhdistämistä. Vastauksia leimasi kriittisyys, joskin joukossa oli myös sävyltään myönteisiä tai neutraaleja kommentteja. Kritisoivissa vastauksissa tuli esille viisi pääteemaa: 1) vaikeus yhdistää työ ja kuntoutus lyhytkestoisessa kuntoutuspäivässä, 2) kuntoutuksesta aiheutuneet taloudelliset haitat, 3) työnantajien vaihtelevat käytännöt, 4) etuuden vaikea hakeminen ja 5) tiedonpuute etuudesta.

Vaikka etuuden saajien joukko on osoittautunut pieneksi, niin henkilöille, joille osakuntoutusraha sopii, on siitä hyötyä. Osakuntoutusraha mahdollistaa kuntoutukseen osallistumisen ja kuntoutumisen. Lisäksi osakuntoutusrahalla voidaan tukea myös muiden kuin Kelan järjestämään avo- ja osa-aikaiseen kuntoutukseen osallistumista.

Tutkimusjulkaisut