Siirtymä uusimuotoiseen kuntoutukseen -tutkimus (SIKU)

Työterveyslaitos ja Kuntoutussäätiö toteuttivat Siirtymä uusimuotoiseen kuntoutukseen -tutkimuksen (SIKU). Tutkimus selvitti ASLAK-kuntoutuksen päättymisen ja KIILA-kuntoutuksen aloittamisen vaikutuksia asiakkaan saamaan palveluun. Tutkimus toteutui vuosina 2016–2018.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimushankkeessa selvitettiin 1) millaista varhaista työhön kytkeytyvää kuntoutusta järjestetään ASLAK-kuntoutuksen päätyttyä sekä 2) käynnistetyn KIILA-kuntoutuksen toimivuutta, hyötyjä ja vaikutuksia sekä jatkokehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia. Aineisto kerättiin ja analysoitiin moninäkökulmaisesti ja –menetelmällisesti.

Tutkimustulokset

Aslak-kuntoutuksen päättymisen vaikutuksia selvitettiin tekemällä 18 haastattelua työterveyshuoltojen, työpaikkojen ja yrittäjä- ja ammattijärjestöjen edustajille. Haastateltavien mukaan heiltä oli poistunut keskeinen keino varhaiskuntoutustarpeeseen vastaamisessa. Korvaavana toimintana työpaikat tarjosivat terveyden edistämisen palveluja mm. erilaisilla digitaalisilla alustoilla ja työterveyshuoltojen kanssa räätälöityjä kuntoutusratkaisuja. Työhön kytkeytyvälle varhaiskuntoutuspalvelulle katsottiin kuitenkin edelleen olevan tarve.

Pääasiassa valtakunnallisia tai alueellisia KIILA-kuntoutusryhmiä käynnistyi 72 vuonna 2016. Kuntoutus käynnistyi oikea-aikaisesti tai liian myöhään, osallistujat olivat aktiivisia toimijoita, joiden työkyky ja toimijuus kehittyivät.

Vaikutusten arviointiin syntyneen yksilöllisen työkyvyn muutoksen kautta ja hyödyllisiksi arvioitiin vertaistuki, kuntoutuksen sisältö, esimiehen tuki ja yksilölliset tapaamiset.

Haasteina olivat tarkempi kytkeytyminen työhön ja kuntoutumisprosessin yksilöllistäminen. Yhteistyötä kehittämällä arvioitiin voitavan parantaa KIILA-kuntoutuksen hyötyjä ja vaikutuksia.

Tutkimusjulkaisut

Julkaisu tulossa.

Videot