Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen toimeenpanotutkimus

Kelan uutta Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK) koskeva tutkimus toteutettiin vuosina 2017–2019 Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, jonne oli koottu alan asiantuntijoista koostuva TEAK-tutkimusryhmä. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen toimeenpanoa suhteessa sen periaatteisiin (työllistämislähtöisyys ja näkemys aktiivisesta toimijuudesta), toteuttamistapoihin sekä ylläpitämiseen.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus toteutettiin toimeenpanotutkimuksen periaatteita hyödyntäen moninäkökulmaisesti. Aineistoja kerättiin keskeisiltä sidosryhmiltä eli uuteen palveluun osallistuneilta kuntoutujilta, kuntoutuksen palveluntuottajilta ja työnantajilta.

Tutkimustulokset

TEAK-tutkimuksen tulokset osoittivat, että työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen toimivuus on sidoksissa monenlaisiin kuntoutujaan ja palveluun liittyviin tekijöihin. Itselle sopivaksi koettu palvelun ajankohta tuki palvelun myönteisiä tuloksia. Kuntoutujalle oli tärkeää määrältään ja muodoltaan yksilöllisesti sopiva tuki palvelun aikana.

Kokemus omaan elämään liittyvien vaikutusmahdollisuuksien vähäisyydestä, riittämätön toimeentulo, korkeampi ikä, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä pitkittynyt työttömyys olivat yhteydessä heikompiin arvioihin palvelun tuloksellisuudesta.

Palvelussa tarjottavaa ja vastaanotettavaa tukea voidaan tutkimuksen perusteella pitää dynaamisena ilmiönä kuntoutuksen eri osapuolten (kuntoutuja, omaohjaaja, työorganisaatio) välillä.

Palvelun kehittämiskohteina voidaan nähdä kuntoutujien erilaisten tarpeiden sekä työmarkkinoiden toimintalogiikan huomioon ottaminen sekä ennakoiva työnantajayhteistyö. Olennainen kysymys on myös se, miten palveluun osallistuvien resursseja ja erityisesti kokemusta omaan elämään liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista voitaisiin vahvistaa palvelua ennen ja sen kuluessa.

Tutkimusjulkaisut