Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tules) -kuntoutuksen toteutuminen kuntoutujan ja kuntoutuksen palveluntuottajan näkökulmista

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteutti Kelan tules-kuntoutuskursseja koskevan tutkimuksen vuosina 2016–2018. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida vuoden 2016 alussa voimaan tulleiden uusien standardien mukaisten avo- ja laitosmuotoisten tules-kuntoutuskurssien 1) toteutusta ja toimivuutta,  2) asiakaslähtöisyyttä ja kuntoutujan roolia sekä 3) vaikutuksia.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus oli asetelmaltaan sekä metodeiltaan monimenetelmällinen ja moninäkökulmainen. Aineistoina olivat sähköiset kyselyt ja ryhmähaastattelut kuntoutujille sekä palveluntuottajille. Haastattelujen lisäksi aineistona käytettiin kuntoutujan suostumuksella asiakirja-aineistoja.

Tutkimustulokset

Tutkimus vahvistaa näkemystä siitä, että liikunta ja fyysinen aktiivisuus on tules-kuntoutuksessa monipuolista ja niiden ohjaus ammattitaitoista. Tulosten perusteella kuntoutus auttaa hallitsemaan kipua arkielämässä. Kuntoutujat kokevat kuntoutuksen tukeneen myös työkykyä. Kuntoutuksen ryhmämuotoisuus koetaan positiivisena ja vertaistuki on tärkeä osa kuntoutusta.

Tulokset tuovat esille, että kuntoutujat ja palveluntuottajat pitävät tavoitetyöskentelyä tärkeänä, mutta kuntoutujien omien tavoitteiden tulisi ohjata nykyistä selkeämmin kuntoutujien omaa työskentelyä koko prosessin ajan. Palvelukuvaus mahdollistaa asiakaslähtöisen ja moniammatillisen kuntoutuksen toteutumisen.

Jatkossa on edelleen kehitettävä kuntoutukseen ohjautumista, pienryhmien käyttöä, kuntoutuksen väliajoilla toteutuvaa harjoittelua, siihen liittyvää ohjausta ja yhteydenpitoa sekä kuntoutujien harjoitteluun sitouttamista. Lisäksi työelämäyhteyttä tulisi vahvistaa, esimerkiksi kiinnittämällä tavoitteita nykyistä paremmin työelämään.

Tutkimusjulkaisut

Videot