Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tutkimuskokonaisuus

Muutos-hankkeen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tutkimuskokonaisuus toteutui yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan, Lapin yliopiston sekä Kelan tutkimuksen kanssa. Tutkimuskokonaisuudessa selvitettiin millaisia seurauksia 1.1.2016 voimaan tulleella lainmuutoksella on ollut. Tutkimuskokonaisuus toteutui vuosina 2017–2019.

Tutkimuksen toteuttaminen

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tutkimuskokonaisuus koostui kolmesta osiosta:

  1. Rekisteritutkimusosio tutki lainmuutoksen vaikutusta annettuihin kuntoutuspäätöksiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myönteisten ja hylkäävien päätösten määriä sekä kuntoutuksen kohdentumista ennen ja jälkeen lainmuutoksen. Tämän lisäksi tarkasteltiin lainmuutoksen vaikutuksia hylkäysperusteisiin. Rekisteritutkimusosion aineistona olivat Kelan kuntoutus- ja vammaisetuusrekisterit vuosilta 2014, 2016 ja 2017. Rekisteritutkimuksen toteuttivat Kelan tutkimusryhmän tutkijat.
  2. Asiakkaisiin ja kuntoutuksen palveluntuottajiin kohdistuva tutkimusosio (VALK) selvitti lainmuutoksen vaikutuksia kuntoutuspalveluihin ja asiakkaiden kokemuksiin kuntoutuksesta. Asiakkaille suunnattiin postikysely ja saatuja tuloksia verrattiin Lapin yliopiston vuonna 2009 valmistuneeseen Asiakkaan äänellä -tutkimukseen. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajien kokemuksia lainmuutoksesta kartoitettiin sähköisellä kyselyllä sekä haastattelututkimuksella ( n=10). Asiakkaisiin ja palveluntuottajiin kohdistuvan tutkimusosion toteuttivat Lapin yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan tutkijat.
  3. Kelan ratkaisutyöhön keskittyvä tutkimusosio tarkasteli lainmuutoksen toimeenpanoa. Tutkimusosiossa selvitettiin, millaisia seurauksia uusilla myöntökriteereillä on ollut kuntoutushakemusten ratkaisutyölle. Tutkimuksen aineistona oli kysely, joka lähetettiin Kelassa kuntoutusetuuden ratkaisutyötä tekeville. Tutkimuksen toteuttivat Kelan tutkimusryhmän tutkijat.

Tutkimustulokset

Tutkimus tuotti yleisemmällä tasolla tietoa lainmuutoksen toimeenpanoprosessista. Tuloksia voidaan hyödyntää Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kehittämistyössä.

Tutkimusjulkaisut