Lääkärinlausunto kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä varten

Asiakas voi hakea työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, kun sairauspäivärahan enimmäismäärä (300 arkipäivää) on päättymässä. Jos työeläkeyhtiön maksama työeläke tai kuntoutustuki jää pieneksi  tai sitä ei ole kertynyt lainkaan, asiakas hakee tukea tai eläkettä Kelasta.

Asiakas tarvitsee hakemista varten hoitavalta lääkäriltä ajantasaisen B-lausunnon. Huolellisesti täytetty B-lausunto turvaa ja varmistaa asiakkaan oikeuksia.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi tai määräaikaisena kuntoutustukena. Eläke voidaan myöntää toistaiseksi, jos eläkelaitos arvioi asiakkaan kykenemättömäksi tekemään kohtuullisen toimeentulon turvaavaa työtä. Kuntoutustuen myöntäminen edellyttää lisäksi, että asiakkaalla on ajantasainen hoito- tai kuntoutussuunnitelma.

Osatyökyvyttömyyseläke, osakuntoutustuki ja työuraeläke haetaan työeläkeyhtiöstä. Kela ei maksa niitä.

Jos työkyvyttömyyden syynä on työtapaturma tai ammattitauti, asiakas hakee korvausta tapaturmavakuutusyhtiöltä. Vakuutusyhtiö ottaa huomioon vain tapaturman, joka heikentää asiakkaan toimintakykyä. Se ei ota huomioon muita työkykyyn oleellisesti vaikuttavia sairauksia tai vammoja.

Työkyvyttömyyden määrittely

Työkyvyttömyys määritellään sairausvakuutuslaissa, kansaneläkelaissa ja työeläkelainsäädännössä eri tavoin.

Siksi sairauspäiväraha- ja työkyvyttömyyseläkepäätös voivat erota toisistaan, vaikka asiakkaan terveydentilassa ei olisi tapahtunut muutosta.

Sairauspäivärahassa työkykyä arvioidaan suhteessa asiakkaan nykyiseen työhön, jonka tekemisen työkyvyttömyys estää. Kyseessä on ammatillinen työkyvyttömyys.

Työkyvyttömyyseläkkeessä ja kuntoutustuessa asiakkaan työkykyä arvioidaan suhteessa tavalliseen työhön, siihen verrattavaan työhön tai muuhun kohtuullisen toimeentulon turvaavaan työhön. Kyseessä on yleinen työkyvyttömyys.

Yli 60-vuotiaan asiakkaan työkykyä arvioidaan suhteessa hänen omaan työhönsä, jos hänellä on takanaan pitkä työura.

Sokea tai liikuntakyvytön on oikeutettu Kelan maksamaan työkyvyttömyyseläkkeeseen, vaikka hän olisi töissä.

Laadi B-lausunto huolellisesti

Hoitavana lääkärinä laadit B-lausunnon asiakkaan työkyvyttömyys- tai kuntoutustukihakemuksen tueksi. Huolellisesti täytetty B-lausunto turvaa asiakkaan oikeuksia.

Kuvaa työ- ja toimintakyky aiempien ja ajankohtaisten lääketieteellisten tutkimuslöydösten sekä näistä tehtyjen päätelmien perusteella. Varmista, että kirjaukset perustuvat objektiivisiin tutkimuslöydöksiin.

Jos hoitavia lääkäreitä on useita, voitte tehdä B-lausunnon yhteistyössä tai jokainen erikseen.

Kirjaa ja kuvaa B-lausuntoon

  • toimintakyvyn kannalta keskeiset esitiedot ja sairaushistoria (sis. keskeiset aikaisemmat tutkimuslöydökset)
  • sairauden nykytila
  • toimintakyky nykyhetkellä ja ennuste sen kehityksestä
  • työkyvyn suhde työtehtävien vaatimuksiin
  • jäljellä oleva toimintakyky ja se, mitä työtehtäviä asiakas voi edelleen tehdä
  • hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Asiakas kertoo omassa hakemuksessaan näkemyksensä työssä jatkamisesta ja työkyvystä.

Ota kantaa myös kuntoutumiseen

Esitä B-lausunnossa näkemyksesi siitä, onko työkyky palautettavissa hoidolla ja mahdollisesti ammatillisella tai lääkinnällisellä kuntoutuksella. Hoitavan lääkärin näkemys on erityisen tärkeä, jos suosittelet jatkoa kuntoutustukeen.

Hoito ja kuntoutus ovat aina ensisijaisia työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden.

Kun asiakas hakee työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, Kela ja työeläkeyhtiöt arvioivat myös ammatillisen kuntoutumisen edellytyksiä.

Kela ja terveydenhuolto selvittävät jo sairauspäivärahakauden aikana asiakkaan edellytykset kuntoutua työelämään ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen avulla.

Eläkepäätöksen tekee Kela, työeläkeyhtiö tai molemmat

Kansaneläkkeen osalta Kela arvioi ja ratkaisee oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen tai kuntoutustukeen. Työeläkkeen osalta sen tekee työeläkeyhtiö. Asiakkaan työkyky suhteutetaan työkyvyttömyyttä koskevaan lainsäädäntöön ja vakiintuneisiin ratkaisukäytäntöihin.

Jos asiakas on hakenut eläkettä tai tukea Kelasta ja työeläkeyhtiöstä, ne ilmoittavat ratkaisuehdotuksensa toisilleen. Jos näkemykset eroavat toisistaan, Kela ja työeläkeyhtiö neuvottelevat, jotta päätös olisi molemmilla sama.

Kelassa ja työeläkeyhtiöissä on yleensä käytössä täydentäviä tietoja asiakkaan terveydentilasta ja hänen työstään. Tiedot saadaan sairauspäivärahaa varten toimitetuista lääkärinlausunnoista ja mahdollisista kuntoutusta koskevista asiakirjoista.

B-lausunnon lähettäminen Kelaan

Lähetä B-lausunto Kelaan sähköisesti, jos se on mahdollista. Asiakas näkee lausunnon Omakanta-palvelussa. Jos sähköinen järjestelmä ei ole käytössä, anna lausunto asiakkaalle.

Lue lisää