Terapiat

Terapioita toteutetaan yksilö- ja ryhmäterapiana, sekä psykoterapiassa myös perheterapiana. Ryhmäterapiaa ei ole ratsastus-, kuvataide-, eikä perheterapiassa. Terapiat ovat fysioterapia ja allasterapia, ratsastusterapia, toimintaterapia, puheterapia, musiikkiterapia, psykoterapia ja neuropsykologinen kuntoutus.

Terapioita voidaan jaksottaa esimerkiksi tiivistämällä niitä tarvittaessa tai vuorottelemalla eri terapiamuotoja. Terapiakäyntien määrä voi olla myös vähäinen, esimerkiksi silloin kun pääasiallinen kuntoutumista tukeva toiminta tapahtuu potilaan omassa arjessa. Tällöin terapia toteutetaan ohjauksellisena, potilasta, läheisiä sekä muita tarpeellisia henkilöitä ohjaten. Terapian voi myös tauottaa ja käynnistää tarvittaessa uudelleen, sen sijaan että se toteutuu pitkäaikaisesti. Jos potilaalla on useampia terapioita, terapeutit voivat toteuttaa yhteistyökäyntejä yhtenäisen ohjauksen ja terapioiden suunnitelmallisuuden varmistamiseksi. Yksilöterapiassa voidaan myös kokeilla kuntoutusta tukevaa liikuntaa tai harrastusta.

Useimmiten on tarkoituksenmukaista toteuttaa yksilöterapia potilaan arkiympäristössä, kuten kotona, päiväkodissa, koulussa tai palvelutalossa. Näin kuntoutumista tukevat toimintatavat siirtyvät arkeen.  Terapian toteuttaminen ns. kotikäynteinä kirjataan kuntoutussuunnitelmaan. Omaisen tai läheisen ohjaus toteutuu pääsääntöisesti terapiakäynnin yhteydessä. Kun potilaan oma osallistuminen ohjaustilanteeseen ei ole tarkoituksenmukaista, ohjaus voidaan toteuttaa ohjauskäynteinä, joiden tarve tulee perustella kuntoutussuunnitelmassa. Ohjauskäyntejä voi olla 1–10 kertaa vuodessa.

Psykoterapian yhteydessä alle 26-vuotiaiden potilaiden omaisille järjestetään enintään 20 ohjauskäyntiä vuodessa.

Terapeutti voidaan kutsua osallistumaan hoitavan tahon järjestämään kuntoutussuunnittelutilaisuuteen tai arkiympäristössä toteutuvaan apuvälineen sovitukseen ja käytönohjaukseen. Samoin terapeutti voi osallistua  päiväkodissa tai koulussa järjestettyyn HOJKS-palaveriin tai päiväkodissa järjestettyyn erityistä hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevan lapsen kuntoutussuunnitelman tekoon. Tässä yhteydessä voidaan keskustella kuntoutuksen toteutuksesta, kuntoutumisen edistymisestä ja tarpeista yhdessä. Potilaan tulee lähtökohtaisesti olla mukana ja tulla kuulluksi oman suunnitelmansa teossa. On tärkeää, että tavoitteet määrittyvät potilaalle merkityksellisiksi.

Lue lisää