Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa

Kela voi myöntää joko asiakkaan tai julkisen terveydenhuollon pyynnöstä tai oma-aloitteisesti Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Todistus myönnetään aina asiakkaalle itselleen ja lähetetään tarvittaessa tiedoksi julkiselle terveydenhuollolle. Yleensä kyseessä on tilanne, jossa asiakkaalla ei ole Suomessa kotikuntaa, tai kotikunnasta huolimatta asiakkaan sairaanhoitokustannuksista vastaa toinen valtio.

Todistus voidaan myöntää, jos asiakkaan oikeus sairaanhoitoon perustuu EU-lainsäädäntöön, kansainväliseen sopimukseen tai kansalliseen lainsäädäntöön (erikoissairaanhoitolain 3 § 1 momentti ja kansanterveyslain 14 §).

Todistuksen tiedot

Todistuksessa on tieto siitä, minkä laajuiseen sairaanhoitoon asiakkaalla on oikeus julkisessa terveydenhuollossa. Siinä on myös tieto, onko julkisella terveydenhuollolla oikeus saada valtion korvausta asiakkaan hoitokustannuksista.

Todistukseen on lisäksi merkitty tieto asiakkaan oikeudesta saada Kelasta sairaanhoitokorvauksia yksityisen terveydenhuollon palveluista, sairauden vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista ja lääkeostoista.

Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin myöntää Kela, ja se on julkista terveydenhuoltoa sitova. Paperinen A4-kokoinen asiakirja myönnetään aina määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi.

Todistus on ruotsiksi Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland ja englanniksi Certificate of entitlement to medical care in Finland.

Kenelle todistus myönnetään?

Kela myöntää asiakkaalle Todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, kun

  • asiakkaalla ei ole kotikuntaa Suomessa, mutta hänellä on oikeus käyttää Suomen julkisen terveydenhuollon palveluita EU-lainsäädännön tai kansainvälisen sopimuksen nojalla
  • asiakkaalla on kotikunta Suomessa, mutta toinen EU- tai Eta-valtio tai Sveitsi vastaa hänen sairaanhoitonsa kustannuksista.
  • Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tulevalla työntekijällä ei ole kotikuntaa Suomessa ja hänen oikeutensa hoitoon julkisessa terveydenhuollossa perustuu kansalliseen lainsäädäntöön.

Kun asiakkaalle on myönnetty Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa ja kun hänellä on kotikunta Suomessa tai hänen asuinkuntansa Suomessa on tiedossa, Kela toimittaa kopion asiakirjasta asuinkunnan julkisen terveydenhuollon perus- ja erikoissairaanhoidon yksikköön.

Hoito-oikeuden rekisteröinti

Kun jokin toinen EU-lainsäädäntöä soveltava valtio vastaa Suomessa asuvan asiakkaan sairaanhoidon kustannuksista, asiakkaan tulee ensin rekisteröidä oikeutensa sairaanhoitoon Kelassa. Tämä tapahtuu kustannuksista vastuussa olevan valtion myöntämällä E- tai S-lomakkeella, jonka kyseinen valtio tai asiakas itse toimittaa Kelaan. Tämän jälkeen asiakkaalle myönnetään Kelasta Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.