Osasairauspäiväraha

Osasairauspäivärahalla tuetaan työkyvyttömän henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön. Sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan myöntämisedellytyksenä on, että henkilö on sairauden vuoksi kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa (=ammatillinen työkyvyttömyys). Sen lisäksi osasairauspäivärahan edellytyksenä on, että työkyvyttömyydestään huolimatta henkilö pystyy terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta hoitamaan osan työtehtävistään.

Kun suunnitellaan osa-sairauspäivärahan käyttöä työssä pysymisen tai työhön paluun tukena, työterveyslääkärin (tai työolosuhteet tuntevan lääkärin) tulee ensin arvioida työkyky ja työkyvyttömyyden kesto suhteessa henkilön tavalliseen työnkuvaan. Lisäksi tulee tehdä arvio siitä, millä tavalla työkyvytön henkilö voi kuitenkin terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta työskennellä osa-aikaisesti. Arvio voi sisältää esimerkiksi sen, miltä osin sairauden aiheuttamat rajoitteet rajaavat työtehtäviä ja mitä työnkuvaan kuuluvia työtehtäviä työntekijä kykenee toipumistaan ja terveyttään vaarantamatta tekemään.

Sen jälkeen työterveyshuolto, työnantaja ja työntekijä neuvottelevat työn vähentämisestä ja työjärjestelyistä sekä osasairauspäivärahakauden aikana tehtävästä työstä selviytymisen seurannasta. Osasairauspäivärahan myöntämisen edellytyksenä on, että työnantaja ja työntekijä tekevät määräaikaisen sopimuksen osa-aikatyöstä.  Sopimuksen voi tehdä lomakkeella Ilmoitus osasairauspäivärahaa varten (SV28). Työnantaja voi ilmoittaa (lomakkeella) vaadittavat tiedot myös työnantajan asiointipalvelussa.  Katso tarvittaessa lisää tietoa hakemisesta.

Osasairauspäiväraha soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa: 

  • henkilön toimintakyky on palautumassa vakavan sairauden, tapaturman tai merkittävän kirurgisen toimenpiteen jälkeen ja suunnitellaan työhön paluuta tuetusti
  • henkilöllä on pitkäaikaissairaus (esim. masennus tai nivelreuma), jossa on ajoittain vaikeampia jaksoja.

Osasairauspäivärahan määrä on puolet sairauspäivärahan määrästä.

Työajan vähentäminen

Osasairauspäivärahaa voi saada

  • kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä, joka sopii työnantajansa kanssa työskentelyn vähentämisestä 40 – 60 %:iin normaalista työajasta. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa.
  • kahta tai useampaa osa-aikatyötä tekevä, jonka viikoittainen työaika on yhteensä vähintään 35 tuntia ja joka sopii työnantajiensa kanssa työn vähentämisestä 40–60 %:iin normaalista viikoittaisesta työajasta. Työaikaa voi vähentää yhdestä tai useammasta työstä. Työkyky ja osa-aikatyön mahdollisuudet tulee arvioida niin, että otetaan huomioon työntekijän kaikki työsuhteet.
  • päätoiminen yrittäjä, joka vähentää työskentelyään 40–60 % aiemmasta.

Osa-aikatyön alkaminen ja kesto

Osasairauspäiväraha voi alkaa aikaisintaan sairauspäivärahan omavastuuajan (sairastumispäivä + 9 seuraavaa arkipäivää) jälkeen. Omavastuuaikana ei voi työskennellä. 0mavastuuaika voi olla 0-päivää, jos osasairauspäiväraha haetaan suoraan kuntoutusrahan tai sairauspäivärahakauden jälkeen. Omavastuuaika voi olla 1 arkipäivä, jos osasairaspäiväraha alkaa tai jatkuu 30 päivän sisällä siitä, kun henkilö on saanut sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa ja kyse on samasta sairaudesta. Lue tarvittaessa lisää Omavastuuaika voi olla myös 0 tai 1 arkipäivä.

Työnantajan ja työntekijän on sovittava osa-aikatyöstä vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiseksi ajaksi. Arkipäiviin luetaan myös lauantait. Osa-aikatyö voidaan sopia alkamaan aikaisintaan omavastuuajan päättymisestä lukien.

Osasairauspäivärahakauden aikana tulee seurata työntekijän terveydentilaa ja kokoaikaiseen työhön paluun mahdollisuuksia. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää usein lyhyissä jaksoissa tehtyjä suunnitelmia ja työkyvyn edistämisen toimenpiteitä. Kela selvittää tarvittaessa myös henkilön kuntoutustarpeen.

Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivältä. Lue lisää osasairauspäivärahan enimmäisajasta.

Lääkärinlausunto B:n laatiminen

Työterveyslääkäri tai muu työolosuhteet tunteva lääkäri antaa lausunnon osasairauspäivärahaa varten lomakkeella Lääkärinlausunto B (SV7).

Arvioi henkilön terveydentila, työkyky ja mahdollisuudet tehdä työtä työkyvyttömyydestä huolimatta osa-aikaisesti terveyttä ja toipumista vaarantamatta. Henkilöllä tulee olla merkittävä, työkykyä sairauspäivärahaan oikeuttavasti alentava sairaus.  Sairauden aiheuttamien toimintakykyongelmien ja hakijan työnkuvan perusteella työpaikalla tulee sopia henkilön terveydentilalle paremmin sopiva työ, jossa työaika lyhenee vähintään 40 % ja korkeintaan 60 % alkuperäisestä.

  • Tee lausunto osasairauspäivärahaa varten (Lääkärinlausunto B SV7) ja kuvaa lausuntoon sairauden aiheuttamat toimintakykyongelmat.
  • Merkitse sairauskoodi (ICD-10).
  • Arvioi riittävästi perustellen sairauden aiheuttama työkyvyttömyys. Kuvaa lääkärinlausunnossa ne olosuhteet ja edellytykset, joiden täyttyessä henkilö voi työkyvyttömyydestään huolimatta työskennellä osa-aikaisesti terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta.
  • Esitä arvio työkyvyttömyyden kestosta ja perustele osasairauspäivärahakauden tarve selkeästi (esim. tehostettu hoito/ lääkitys ja oletettu vaikutus seuraavien 2-3 kuukauden aikana).

Voit arvioida työntekijän työkykyä suhteessa useampaan osa-aikaiseen työhön samalla kertaa, jos tunnet riittävästi henkilön työtehtävien sisällöt ja hänen terveydelliset edellytyksensä tehdä kyseisiä töitä. Jos työntekijällä on esimerkiksi kaksi työtä, työolosuhteiden riittävä tuntemus voi kuitenkin edellyttää lausuntoa myös toiselta työterveyslääkäriltä.

Lisäselvitykset

Kela voi pyytää täydentämään puutteellista lääkärinlausuntoa. Kela voi myös pyytää lisäselvityksiä (kuten potilaskertomusjäljennöksen) asiakkaalta, suoraan lääkäriltä tai terveydenhuollon toimintayksiköltä.

Asiakkaan kannalta on tärkeää, että hän saa päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti. Perusteellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää lisäselvitysten tarvetta ja osaltaan nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Lue lisää