Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa myönnetään sairauden aiheuttaman ansionmenetyksen korvaamiseksi. Sairauspäivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan hoitavan lääkärin lausunto terveydentilasta ja toimintakyvystä sekä arvio työkyvystä lomakkeella lääkärintodistus A (SV6) tai lääkärinlausunto B (SV7).

Jos työntekijän työkyvyttömyys uhkaa pitkittyä yli 90 arkipäivän, tarvitaan lisäksi työterveyslääkärin tai muun hakijan työolosuhteet hyvin tuntevan lääkärin arvio jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä (ns. 90 päivän lausunto).

Lääkärintodistus A vai lääkärinlausunto B

Voit käyttää sairauden alkuvaiheessa lausunnon laatimiseen A-todistus lomaketta. Lääkärinlausunto B tarvitaan kuitenkin viimeistään sairauspäivärahan suorituspäivien määrän ylittäessä 60 päivää.

Laadi lääkärinlausunto B jo sairauden alkuvaiheessa, jos

  • sairaus on vaikea
  • sairauden vaikutus toimintakykyyn ja siten työkykyyn on vaikeasti arvioitavissa
  • toimintakyvyn alenema uhkaa muodostua pitkäaikaiseksi tai
  • potilas saattaisi hyötyä kuntoutuksesta.

Lääkärinlausunto B:n laatiminen

Työtehtävien kuvaus

Sairauspäivärahan hakijan terveydentilaa arvioidaan suhteessa siihen työhön, jonka tekemisen työkyvyttömyys estää. Kirjoita lomakkeelle hakijan nykyinen työtehtävä ja ammatti. Kuvaa lääkärinlausunto B:ssä tarkemmin hakijan nykyinen työ ja mahdollisuudet selviytyä nykyisessä tai siihen läheisesti verrattavassa työssä.

Arvioi työttömän toimintakykyä siihen työhön, josta hän on jäänyt työttömäksi. Jos hakija on ollut pitkään työttömänä, arvioi hänen toimintakykyään siihen työhön, jota hän hakee.

Toimintakyky ja sen suhde työn vaatimuksiin

Kirjaa (myös ICD 10 -koodit) potilaan toimintakykyyn oleellisesti vaikuttavat sairaudet tärkeysjärjestyksessä. Kerro mihin ko. sairauksien diagnoosi perustuu, miten niitä on hoidettu ja kuntoutettu sekä millaisia ovat olleet näiden toimenpiteiden tulokset. Kuvaa tuoreet tutkimustulokset ja erityisesti tekemäsi ajankohtaisen kliinisen tutkimuksen (= status) löydökset tarkasti. Edellä oleviin tietoihin perustuen kuvaa potilaan tämän hetkinen toimintakyky. Esitä oma arviosi toimintakyvyn riittävyydestä potilaan työn vaatimuksiin. Arvioi onko henkilö estynyt tekemästä työtään. Kirjaa hoito- ja kuntoutussuunnitelma sekä näkemyksesi toimintakyvyn aleneman ennusteesta ja näihin perustuen arviosi siitä, kauanko potilas on vielä estynyt tekemästä työtä.

Lue lisää: toimintakyvyn kuvauksesta lääkärinlausunnossa (pdf)

Johtopäätökset

Lääkärinlausunto B:n kohdassa johtopäätökset esittää hoitava lääkäri arvionsa potilaan työkyvystä. Päätöksen siitä, onko kyseessä johonkin etuuteen (esim. sairauspäiväraha tai kuntoutustuki) oikeuttava työkyvyttömyys, tekee vakuutuslaitos. Hoitava lääkäri voi myös kieltäytyä ottamasta kantaa työkykyyn, jos katsoo, ettei hänellä ole riittäviä edellytyksiä tehdä ko. arviota. Potilaan ja hänen mahdollisen työnantajansa kannalta on yleensä suotavaa, että hoitava lääkäri ottaa kantaa työkykyyn.

Arvion työkyvystä tulee perustua lääkärinlausunto B:ssa aikaisemmin esitettyihin tietoihin potilaan sairauksista ja niiden tutkimustuloksista mukaan luettuna lääkärin tekemä tuore kliininen statustutkimus, kuvatuista toimintakyvyn ongelmista, sairauksien hoitojen sekä kuntoutusten tuloksista, nykyhoidosta ja hoito- ja kuntoutussuunnitelmasta. Lisäksi otetaan huomioon nykytieto sairauden luonnollisesta kulusta (esim. levinnyt syöpäkasvain vs. tuore diabetes). Näiden perusteella arvioidaan potilaan jäljellä oleva toimintakyky ja hänen toimintakykynsä ennuste.

Lue lisää: johtopäätösten laatimisesta (pdf)

Kuntoutustarpeen arviointi

Ota B-lausunnossa kantaa myös potilaasi lääkinnälliseen ja ammatilliseen kuntoutustarpeeseen. Keskustele lisäksi potilaasi kanssa työhönpaluun tukemisen vaihtoehdoista.

Työterveyshuollon lausunto mahdollisuuksista jatkaa työssä

Työsuhteessa olevan työntekijän on toimitettava Kelaan työterveyshuollon lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä viimeistään silloin, kun hänelle on maksettu sairauspäivärahaa 90 päivältä. Päivärahapäivät voivat kertyä yhtäjaksoisesta työkyvyttömyydestä tai useista lyhyistä jaksoista enintään kahden vuoden ajalta. Asiakas voi tarkistaa käyttämänsä sairauspäivärahapäivät Kelan asiointipalvelusta ja sairauspäivärahapäätöksestä. Lausunnon voi laatia työterveyslääkäri tai muu työolosuhteet tunteva lääkäri.

Jos työterveyshuollon lausuntoa ei toimiteta, seurauksena voi olla sairauspäivärahan maksamisen keskeyttäminen.

Laadi työterveyshuollon lausunto A-todistukseen tai B-lausuntoon sille varattuun kohtaan. Arvioi työntekijän jäljellä oleva työkyky, kuvaa työntekijän toimintakyvyn vahvuudet ja heikkoudet. Kirjoita myös johtopäätökset neuvottelusta, jossa on yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa selvitetty työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Samalla B-lausunnolla voi myös hakea jatkoa sairauspäivärahaan.

Lue lisää: Työterveyshuollon lausunto työhön paluun mahdollisuuksista (pdf)

Lääkärinlausunto B muuta tarkoitusta varten

Jos laadit lääkärinlausunto B -lomaketta käyttäen lausunnon muuhun tarkoitukseen kuin ’Lausunnon tarkoitus’ –kohdassa erikseen mainittuun, niin merkitse ruksi tähän kohtaan. Tällöin lomakepohjasta aukeavat kaikki kohdat.

Kirjoita vapaaseen tekstikenttään lausunnon tarkoitus. Täytä tarjolla olevista kohdista vain lausunnon tarkoituksen kannalta tärkeät kohdat. Tällaisia kohtia ovat yleensä ainakin ’Sairaustiedot’ ja ’Esitiedot’ soveltuvilta osin sekä ’Allekirjoitus’. Tarpeettomat kohdat voit sivuuttaa.

Varmista yhteistyössä potilaan kanssa, että valmis lausunto päätyy oikealle vastaanottajalle.

Lisäselvitykset

Kelassa tehdään päätös siitä, oikeuttaako potilaan toimintakyvyn alenema sairauspäivärahaan vai ei. Tähän liittyen Kela voi tarvittaessa hankkia lisätietoja potilaan tilanteesta (esim. tilaamalla sairauskertomuskopioita tai muita tietoja terveydentilasta), tai pyytää B-lausunnon kirjoittanutta lääkäriä täydentämään lääkärinlausuntoaan.

Kela voi myös lähettää asiakkaan sairausvakuutuslain mukaisiin lisätutkimuksiin, jos työkyvyttömyyttä ei voida päätellä hakemuksen liitteenä esitetyistä lääketieteellisistä selvityksistä.

On tärkeää, että asiakas saa päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti. Perusteellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää lisäselvitysten tarvetta ja osaltaan nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Lue lisää

Lääkärinlausunnot ja -todistukset