Yksityisen hoidon tuen hakeminen

Hakija

Yksityisen hoidon tukea hakee Kelasta aina lapsen vanhempi tai muu huoltaja, vaikka tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle.

Hakuaika ja hakemuslomakkeet

Tukea haetaan Kelasta viimeistään 6 kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta lomakkeella WH1 (Lasten kotihoidon tuen/Lasten yksityisen hoidon tuen hakemus). Hakemuksen liitteenä tulee olla päivähoidon tuottajan täyttämä lomake WH2 (Selvitys päivähoidon tuottajasta lasten yksityisen hoidon tukea varten) sekä mahdolliset muut selvitykset, kuten kopio työsopimussuhteisen hoitajan työsopimuksesta.

Hoidon tuottajan ilmoituksen täyttäminen

Päivähoidon tuottaja täyttää lomakkeen WH2, jolla hän ilmoittaa tuen maksamiseen tarvittavat tiedot hoitosopimuksesta. Lomake tulee täyttää perusteellisesti, ja sitä täyttäessä tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Lomakkeella ilmoitetaan hoito- tai työsopimukseen kirjattu hoitomaksun todellinen määrä lasta kohden. (Pelkkää asiakkaan omavastuuosuuden määrää ei tule ilmoittaa.)
  • Lapsen hoitoajaksi ilmoitetaan hoitosopimuksessa tai työsopimuksessa ilmoitettu hoitoaika.
  • Työsuhteinen hoitaja merkitsee lomakkeeseen maksettavan palkan. Jos palkka koostuu useamman kuin yhden lapsen hoitomaksusta, hoitajan tulee ilmoittaa myös lapsikohtaisen hoitomaksun määrä.
  • Työsuhteisen hoitajan tulee ilmoittaa myös, mille ajalle hänellä on työsopimus, ja lisäksi hänen tulee ilmoittaa työnantajan tiedot.
  • Ilmoituksen liitteenä tulee toimittaa kopio työsopimuksesta.
  • Jos hoitomaksua tai palkkaa ei makseta loma-ajalta, tulee ilmoittaa, miltä ajalta maksua ei peritä tai palkkaa ei makseta.
  • Lomakkeen kohdassa 6 (Ilmoitus kunnalle) päivähoidon tuottaja ilmoittaa päivämäärän, jolloin varhaiskasvatuslain mukainen ilmoitus on tehty.
  • Lomakkeen kohdan 7 (Kunnan hyväksyntä) täyttää tuen hakijan kotikunnan viranomainen, kun kyseessä on työsopimussuhteinen hoitaja.

Ilmoituksen lähettäminen

Päivähoidon tuottaja voi lähettää ilmoituksen (lomake WH2) myös Kelan sähköisen asioinnin kautta, jos päivähoidon tuottajalla on Y-tunnus ja Verohallinnolta saatu Katso-tunniste. Katso-tunniste on maksuton käyttäjätunniste, jonka avulla yritykset voivat asioida viranomaisten sähköisissä asiointipalveluissa. Lisätietoja Katso-tunnisteesta saat osoitteesta www.vero.fi/katso ja www.yritys.tunnistus.fi.

Jos olet työsuhteinen hoitaja, eikä sinulla ole Y-tunnusta, täytä, tulosta ja toimita paperiversiona Kelaan Päivähoidon tuottajan ilmoitus (WH2).

Tuen myöntäminen, maksaminen ja lakkaaminen

Kela lähettää päivähoidon tuottajalle perhekohtaisen ilmoituksen yksityisen hoidon tuen myöntämisestä. Ilmoituksessa on eritelty maksettavan etuuden yhteismäärä. Jos tuen määrä vaihtelee, ilmoituksessa kerrotaan, kuinka paljon tukea maksetaan eri ajoilta.

Päivähoidon tuottajalle lähetetään ilmoitus myös yksityisen hoidon tuen maksamisen päättymisestä.