Yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, jota maksetaan perheen tulojen perusteella. Lisäksi perhe voi mahdollisesti saada kuntalisää. Yksityisen hoidon tuki maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Varhaiskasvatusoikeus

Kela selvittää niiden lasten varhaiskasvatusoikeuden joista maksetaan yksityisen hoidon tukea. Vaikka kunta ei rajaisi lapsen varhaiskasvatusoikeutta, Kela myöntää yksityisen hoidon tuen samalla tavalla kaikkien lasten osalta riippumatta siitä, missä kunnassa lapsi asuu. Mikäli kunta ei ole rajannut lasten varhaiskasvatusoikeutta, tulee perheen liittää yksityisen hoidon tuen hakemuksen liitteeksi kunnan päätös lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuudesta.

Hoitorahan suuruus määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttaa lapsen kanssa asuvien vanhempien työskentely- tai opiskelutilanne. Lapsen varhaiskasvatusoikeus on joko enintään 20 tuntia viikossa tai yli 20 tuntia viikossa.

Varhaiskasvatusoikeudella ei rajoiteta lapsen hoitopäivän pituutta yksityisessä hoidossa. Perhe voi esimerkiksi sopia lapsen kokopäiväisestä hoidosta yksityisessä päivähoitopaikassa, mutta Kela maksaa yksityisen hoidon tuen sen mukaan, kuinka laaja varhaiskasvatusoikeus lapsesta on.

Määrä

Hoitoraha

Hoitorahan määrässä on kaksi tasoa. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen.

Hoitoraha on suurempi, jos

 • lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa.
  • Tällöin lapsen vanhemmat ovat kokoaikatyössä, opiskelevat päätoimisesti, ovat päätoimisia yrittäjiä tai työllistyvät kokoaikaisesti omassa työssä tai
  • Lapsen vanhemmat ovat työssä joko osa-aikaisesti tai väliaikaisesti, osallistuvat työllistymistä edistävään palveluun, kuntoutukseen tai muuhun vastaavaan toimeen siten, että lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta enemmän kuin 20 tuntia viikossa.
 • lapsella on kunnan päätöksellä todettu tarve kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.
  • Näissä tilanteissa varhaiskasvatustarpeen syynä voi olla esim. lapsen kehitys ja tuen tarve, perheen olosuhteet tai muu lapsen etu.

Hoitoraha on pienempi, jos

 • lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa.
  • Tällöin lapsen vanhemmat tai toinen heistä on koko päivän kotona. Syynä voi olla esimerkiksi toisen lapsen hoito tai työttömyys

Esikouluikäinen lapsi

Lapsesta maksetaan pienempää hoitorahaa, jos hänellä on yli 20 tunnin varhaiskasvatusoikeus viikossa. Hoitorahaa ei makseta, jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen tai hänellä on oikeus enintään 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa.

Esiopetuskausi alkaa 1.8. ja päättyy seuraavan vuoden toukokuun lopussa 31.5. Jos lapsi jatkaa yksityisessä hoidossa esiopetuskauden jälkeen, hoitoraha on suurempi, jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, hoitoraha on pienempi.

Hoitolisä

Hoitolisän määrään vaikuttavat hakijan, puolison ja lasten bruttotulot sekä perheen koko. Lasta, josta maksetaan vanhempainpäivärahaa, ei huomioida perheen koossa. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä täysimääräisenä. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia, maksetaan perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä puolitettuna.  Hoitolisää maksetaan perheen jokaisesta alle kouluikäisestä lapsesta.

Kuntalisä

Kunta voi maksaa Kelan maksaman tuen lisäksi kuntalisää. Kunta maksaa kuntalisän joko itse tai Kelan kautta. Kela maksaa kuntalisän suoraan päivähoidon tuottajalle, ja kunnat päättävät itse, miten ne maksavat kuntalisää. Lapsen hoitaja- ja hoitoaikatiedot vaikuttavat mahdollisen kuntalisän maksamiseen ja sen määrään. Kuntalisän maksamisen perusteista ja määrästä saa lisätietoja omasta asuinkunnasta ja Kelan kautta maksussa olevista kuntalisistä lisätietoja saa Kelasta.

Tuen suhde hoitomaksuun

Yksityisen hoidon tuki on aina enintään lapsen hoitomaksun suuruinen. Yleensä hoitomaksu on yksityisen hoidon tukea suurempi, ja siten perhe itse maksaa hoitomaksusta loput. Tuki maksetaan niiltä kuukausilta, joilta päivähoidon tuottaja veloittaa tuensaajaa. Jos korvaus on sovittu suoritettavaksi 12 kuukaudelta, tuki voidaan maksaa vastaavalta ajalta. Jos korvausta ei ole sovittu suoritettavaksi esim. päivähoidon tuottajan kesäloman ajalta, ei myöskään tukea makseta tältä ajalta.

Maksaminen

Yksityisen hoidon tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle jälkikäteen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Kunnat rahoittavat yksityisen hoidon tuen kustannukset kokonaisuudessaan. Kela laskuttaa kuntia kuukausittain etukäteen. Jos hakemus ratkaistaan kuukauden 10. päivän jälkeen, yksityisen hoidon tuki maksetaan seuraavan kuun lopussa. Esimerkki: Yksityisen hoidon tuen hakemus ratkaistaan toukokuun 15. päivänä. Yksityisen hoidon tuen ensimmäinen maksupäivä on 30.6.

Ennakonpidätys

Yksityisen hoidon tuki on veronalaista tuloa.

Kela tekee ennakonpidätyksen päivähoidon tuottajalle maksamastaan yksityisen hoidon tuesta

 • suorasiirtona verottajalta tulleen ennakonpidätystiedon,
 • hoidontuottajan toimittaman muutosverokortin tai
 • ennakonperintärekisteriotteen mukaisesti.

Yksityisen päivähoidon tuottaja voi pyytää ennakonpidätyksen korjausta toimittamalla muutosverokortin. Muutosverokortti voi olla työkorvausta, yksityisen hoidon tukea tai palkkaa varten. Työkorvauksen tai palkan maksamiseen ei käy muutosverokortti sosiaalietuutta varten. Jos muutosverokortti on palkkaa varten, tulee verokortin mukana olla saate, jossa hoidon tuottaja kertoo, että hän on yksityisen hoidon tuottaja, ja että muutosverokortti on yksityisen hoidon tukea varten.

Tarvittaessa hoidon tuottajan tulee toimittaa Kelalle ennakkoperintärekisteriote tai ennakonpidätystodistus. Ennakkoperintärekisteriotteen voimassaoloaikana yksityisen hoidon tuesta ei toimiteta ennakonpidätystä.

Työsuhteisen hoitajan palkannut vanhempi tai muu huoltaja suorittaa

 • ennakonpidätyksen maksamastaan palkkaosuudesta sekä
 • sosiaaliturvamaksut hoitajan koko palkasta (myös Kelan maksamasta osuudesta) ja
 • muut lakisääteiset maksut.

Kela ilmoittaa verottajalle vain ennakonpidätyksen alaiset yksityisen hoidon tuet. Jos hoidon tuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, hän ilmoittaa itse tulonsa verottajalle.