Yksityisten oppilaitosten opintotukioikeus

Opintotukea myönnetään yleensä vain julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa suoritettaviin opintoihin. Julkisen valvonnan alaisena oppilaitoksena pidetään oppilaitosta, joka on opetusviranomaisten tai oman alansa viranomaisten valvoma tai rahoittama.

Kela voi Suomessa toimivan yksityisen oppilaitoksen hakemuksesta myöntää sen järjestämään koulutukseen opintotukioikeuden (opintotukilaki 4 a §). Tässä yhteydessä yksityisellä oppilaitoksella tarkoitetaan muuta kuin julkisen valvonnan alaista oppilaitosta.

Opintotukioikeuden myöntäminen edellyttää, että

  • koulutus järjestetään Suomessa
  • koulutus vastaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta, jonka tavoitteena on tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen
  • koulutuksen järjestäjällä on toiminnalliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen järjestämiseen

Kela voi pyytää Opetushallitukselta lausuntoa siitä, vastaako koulutus sisällöltään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta.

Opintotukioikeus voidaan myöntää myös valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävään muuhun koulutukseen, jos koulutus tuottaa yleisesti tunnustetun ammattipätevyyden ja muut opintotukioikeuden myöntämisen edellytykset täyttyvät. Tällaisia koulutuksia ovat Alexander-tekniikan koulutus ja näyttelijän työn koulutus.

Lisätietoja opintotukioikeuden hakemisesta ja myöntämisestä.

Kun Kela on myöntänyt opintotukioikeuden yksityisen oppilaitoksen järjestämään koulutukseen, siihen osallistuvat opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen, jos opintotuen myöntämisedellytykset opiskelijan kohdalla muutoin täyttyvät.

Ennen opintotukioikeuden myöntämistä oppilaitos ei saa markkinoida koulutustaan opintotukeen oikeuttavana.

Opintoetuudet yksityisissä oppilaitoksissa

Yksityisen oppilaitoksen opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen (opintorahaan, asumislisään ja opintolainan valtiontakaukseen), jos Kela on myöntänyt kyseiseen koulutukseen opintotukioikeuden ja jos opintotuen myöntämisedellytykset muutoin täyttyvät. Yksityisessä oppilaitoksessa opiskelevat eivät ole oikeutettuja koulumatkatukilain mukaiseen koulumatkatukeen. Kela ei myöskään myönnä avustuksia yksityisten oppilaitosten lukukausimaksuihin.