Opintotukioikeuden hakeminen ja myöntäminen

Yksityisen oppilaitoksen järjestämän koulutuksen opintotukioikeutta haetaan Kelalta oppilaitoksen edustajan allekirjoittamalla vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää:

  • Oppilaitoksen opetussuunnitelma, josta ilmenee koulutuksen sisältö, laajuus, kesto, loma-ajat, opetustuntien määrä ja koulutuksesta vastaavat opettajat.
  • Selvitys oppilaitoksen opetushenkilökunnasta (koulutus ja työkokemus sekä pedagoginen pätevyys).
  • Selvitys oppilaitoksen hallinnon ja toiminnan järjestämisestä.
  • Viimeisimmät tilintarkastetut tilinpäätöstiedot (myös tilintarkastajan lausunto) ja toimintakertomus. Jos toimintakertomusta ei ole laadittu tilinpäätöksen yhteydessä, tulee hakemukseen liittää vapaamuotoinen selvitys edellisen tilikauden toiminnasta.
  • Oppilaitoksen omistavan tahon kaupparekisteriote.

Lisäksi hakija voi toimittaa muuta hakemustaan tukevaa materiaalia.

Kela voi pyytää Opetushallitukselta lausuntoa siitä, vastaako koulutus sisällöltään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta.

Kela antaa opintotukioikeutta koskevaan hakemukseen valituskelpoisen päätöksen. Päätös yksityisen oppilaitoksen järjestämän koulutuksen opintotukioikeudesta on voimassa toistaiseksi. Opintotukioikeus voidaan Kelan päätöksellä perua, jos opintotukioikeuden myöntämiselle säädetyt edellytykset eivät täyty. Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan Kelalle opetussuunnitelmissaan tai yritystoiminnassaan tapahtuvista muutoksista ja toimittamaan Kelan pyynnöstä tarvittavat selvitykset siitä, täyttääkö koulutus edelleen opintotukioikeuden edellytykset. Myös uusista koulutuksista tulee ilmoittaa ja niille tulee hakea opintotukioikeus uudella hakemuksella.

Kun koulutukselle on myönnetty opintotukioikeus, oppilaitoksen tulee noudattaa opintotukilain säännöksiä oppilaitoksen opintotukitehtävistä.

Yksityisten oppilaitosten opintotukioikeutta koskevia hakemuksia käsitellään Kelan Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmässä. Lisätietoja oppilaitoksille antavat suunnittelijat Anne Jääskeläinen (anne.jaaskelainen(at)kela.fi tai 050 5520 881) ja Else Turtiainen (else.turtiainen(at)kela.fi tai 050 5774 666).

Hakemukset ja muut asiakirjat pyydetään toimittamaan:

Kela
Kirjaamo
PL 450
00056 KELA
puh. 020 634 7710, arkisin klo 8.15–16.00
sähköposti: kirjaamo(at)kela.fi
Jos viestisi sisältää salassa pidettävää tietoa, käytä suojattua sähköpostia.