Tutkimusta tukemassa

Tutkimusrahoitus

Kela voi myöntää rahoitusta sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Tietopyynnöt tieteellisiin tutkimuksiin

Kelan tietoja luovutetaan tutkimuksiin, jotka täyttävät tieteellisen tutkimuksen kriteerit ja henkilötietolain (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säätämät edellytykset.

Tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi

Eettisessä ennakkoarvioinnissa tarkastellaan aineistonkeruun suunnitelmaa, tutkimuksen toteutustapaa, tutkittavien informointia sekä aineiston käsittelyn ja säilyttämisen suunnitelmaa tutkittaville mahdollisesti koituvien riskien sekä vahingon välttämisen näkökulmasta. Arvioinnin ohjeellisena lähtökohtana ovat ihmistieteiden eettiset periaatteet: tutkittavien itsemääräämisoikeus, vahingoittamisen välttäminen, yksityisyys ja tietosuoja.

Lue lisää