Tutkimusjulkaisut

 

Kelan tutkimus julkaisee Kelan tutkijoiden sekä yhteistyötahojen – yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten – tutkijoiden vertaisarvioituja tutkimuksia sekä muita ajankohtaisjulkaisuja. Julkaisut ovat ladattavissa verkosta.

Alla luetellaan uusimmat julkaisut ilmestymisjärjestyksessä. Vanhempia tutkimusjulkaisuja voit hakea julkaisuhaulla HELDAn digitaalisesta arkistosta. Voit myös tilata julkaisuja HELDAn kautta. Tutkimusinfo-uutiskirjeestä puolestaan saat ajankohtaista tietoa Kelan tutkimuksen julkaisuista ja tapahtumista.

Uusimmat tutkimusjulkaisut

18.1.2018
Vuori M. Lasten elämänlaatumittarin (Kid-KINDL-R) sisäinen yhtenevyys suomalaisessa lapsiaineistossa.
Elämänlaatumittareilla kartoitetaan yksilön toimintakykyä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Lapsille tarkoitettuja elämänlaatumittareita on tutkittu Suomessa toistaiseksi hyvin vähän. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 7–13-vuotiaille lapsille tarkoitetun Kid-KINDL-R-mittarin sisäistä yhtenevyyttä. Tutkimusaineiston muodostavat monimuotoiseen perhekuntoutukseen ohjatut lapset ja heidän huoltajansa.
| Työpapereita 134 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

9.1.2018
Nevala N, Pehkonen I, Teittinen A, Vesala HT, Pörtfors P, Anttila H. Kuntoutuksen vaikuttavuus kehitysvammaisten toimintakykyyn ja työllistymiseen sekä sitä estävät ja edistävät tekijät. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus.
Työelämään osallistuminen on monen kehitysvammaisen oma toive sekä yhteiskunnallinen tavoite useissa maissa. Suomessa työikäisistä kehitysvammaisista on palkkatyössä vain noin 3 %. Tutkimuksessa kartoitetaan keinoja, joilla voidaan parhaiten edistää kehitysvammaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
| Työpapereita 133 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

19.12.2017
Lämsä R, Appelqvist-Schmidlechner K, Tuulio-Henriksson A. Kuntoutujien motivaatiosta Kelan Oma väylä -kuntoutuksessa. Arviointitutkimus.
Mitkä tekijät edistivät Oma väylä -kuntoutukseen osallistuneiden nuorten motivaatiota ja mitä löytyi heikon motivaation taustalta? Miten ohjaajat kykenivät tukemaan kuntoutujien motivaatiota? Näihin kysymyksiin etsitään vastausta kuntoutujien ja omaisten haastatteluista, kuntoutuskäyntien havainnoinneista ja ohjaajien välisistä keskusteluista.
| Työpapereita 132 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

14.12.2017
Mäkilä P, Luona-Helminen R, Kuusisto H. Liikunta kuntoutuksen tukena neurologista sairautta sairastavilla. Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen osallistuneiden liikuntatottumukset ja avoterapiastandardiin liittyvä liikuntakokeilu.
Tutkimuksessa selvitettiin, miten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkailla toteutuu mahdollisuus kuntoutumista tukevan liikunnan kokeiluun ja harrastamiseen. Vastauksia pyydettiin kuntoutujilta, fysioterapian palveluntuottajilta sekä kunnan erityisliikunnasta vastaavilta työntekijöiltä.
| Työpapereita 131 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

13.12.2017
Astre T, Haapamäki E, Kukko A, Kämäräinen N, Louhio P, Remahl J, Silventoinen IS. Suku, sisu, sotu. Suomalaisen sosiaaliturvan historiaa.
Sadassa vuodessa Suomi on kehittynyt köyhästä ja maatalousvaltaisesta maasta pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi, joka on monilla mittareilla parhaita maita maailmassa. Sarjakuvatarina Valtasten suvun vaiheista tuo konkreettisesti esille elinehdot eri vuosikymmenillä sekä vähittäisen kehityksen kohti parempia elämän edellytyksiä, turvatumpaa elämää ja valoisampaa tulevaisuutta.
| Erillisjulkaisu | sähköinen julkaisu | tiedote |

7.12.2017
Kallionpää P, Immonen J, Välimaa N, Herse F, Leskelä R-L. Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Tutkimus sairausvakuutuslain vuoden 2011 muutoksen vaikutuksista työpaikkojen toimintaan.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten vuonna 2011 toteutettu sairausvakuutuslain muutos on vaikuttanut työkyvyn edistämisen käytäntöihin. Onko työkyvyn edistämiseksi ja parantamiseksi laadittu suunnitelmia, millaisia toimenpiteitä niihin liittyy, onko suunnitelmien toteutumista seurattu? Lisäksi tutkimuksessa tunnistetaan hyviä käytäntöjä työkyvyn hallintaan ja parhaita toteutuneita käytäntöjä toimintamallien juurruttamiseen ja ennalta ehkäisevään työhön.
| Työpapereita 130 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

5.12.2017
Mattila H. Palvelua ajanvarauksella. Ajanvarauskokeilun vaikutusten arviointia.
Tutkimuksessa selvitetään, miten toimiston palvelumallin muuttaminen yksinomaan ajanvarauksella toimivaksi vaikutti asiakkaiden asiointikäyttäytymiseen Helsingin Käpylän toimistossa.
| Työpapereita 129 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

4.12.2017
Saikku P, Rajavaara M, Seppälä U. Monialainen yhteistyö paikallisessa työllisyyden hallinnassa. Integroiva kirjallisuuskatsaus.
Kirjallisuuskatsauksessa kootaan tietoa työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteistyöstä Pohjoismaissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa. Yhteistyön malleja eri maissa on tutkittu aktivoinnin, kuntoutuksen ja julkisen hallinnon kehyksissä. Monialaisen yhteistyön perusmallit ovat yhteispalvelu ja yhteistyöverkosto. Suomalainen työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) sisältää näiden molempien piirteitä.
| Raportteja 7 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

1.12.2017
Mattila H. Miten Kelassa asioidaan?
Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kansalaiset asioivat Kelassa. Kuinka paljon asiakkaita on, mitä asiointitapoja he käyttävät, minkä asian vuoksi he ovat ottaneet yhteyttä ja mitä etuutta koskevaa asiaa he ovat tulleet hoitamaan? Koko asiakaskuntaa koskevan tarkastelun lisäksi selvitetään tarkemmin perustoimeentulotuen asiointia.
| Työpapereita 128 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

8.11.2017
Tillman P, Kaliva K, Valaste M. Sairausvakuutuksen matkakorvausten alueelliset erot. Menetelmällinen tarkastelu kiireettömistä kuljetuksista vuonna 2014.
Tutkimuksessa tarkastellaan yksilökohtaisten rekisteritietojen ja kuntakohtaisten tietojen perusteella sairausvakuutuksen matkakorvauksiin yhteydessä olevia tekijöitä tilastollisilla malleilla. Sekä asukkaiden sairastavuuteen liittyviä tekijöitä että kulkuyhteyksiin liittyviä alueellisia tekijöitä tarvitaan selittämään matkakorvausten alueellista ja yksilöllistä vaihtelua.
| Työpapereita 127 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

7.11.2017
Turunen E, Tillman P. Kun vain lähdettäisiin ajoissa. Matkakorvausten käyttäjien kokemuksia sairausvakuutuksen korvaamista matkoista.
Haastattelututkimuksessa käsiteltiin sairausvakuutuksen korvaamia matkoja matkustajan näkökulmasta. Tutkimuksessa haastateltiin 16:ta matkakorvauksen saajaa tai heidän läheisiään eri puolilta Suomea. Moni korvauksen saajista käytti liikkumisessa apuvälineitä ja useimmat matkustivat hoitoon tai kuntoutukseen viikoittain. Tutkimuksessa käsiteltiin matkojen toteutumista, matkakorvausten hakua ja merkitystä sekä matkalla tarvittavaa apua.
| Raportteja 6 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

7.9.2017
Sipari S, Vänskä N, Pollari K. Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt.
Tutkimuksessa kuvataan lasten, vanhempien ja ammattilaisten haastatteluihin ja tulevaisuustyöpajaan perustuen lapsen kuntoutumisen hyvän käytännön rakentumista ja ydintekijöitä. Lapsen kuntoutumisen suunnittelussa keskeistä on tunnistaa lapselle merkityksellinen toiminta sekä ymmärtää lapsen ja perheen arkea. Lapsen etu kuntoutuksessa toteutuu lapsen, perheen ja ammattilaisten yhteisen harkinnan ja neuvottelun kautta.
| Raportteja 5 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

24.8.2017
Niemelä K, Väättänen S. Elinvoimaa etäkuntoutuksella. Iäkkäiden ja reumaa sairastavien henkilöiden toimintakyvyn ja elämänlaadun edistäminen PalveluTV:n avulla.
Työpaperissa tarkastellaan etäkuntoutuksen (PalveluTV) vaikutuksia iäkkäiden ja reumaa sairastavien henkilöiden toimintakykyyn, elämänlaatuun ja kuntoutuksen tavoitteiden toteutumiseen. Lisäksi kuvataan ja arvioidaan PalveluTV-menetelmää ja sen toimivuutta kuntoutumisen jatkuvuuden edistäjänä.
| Työpapereita 126 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

23.8.2017
Mäkinen J, Paavonen A-M. Mikä Kunto? -viestintäkampanja. Nuorten kuntoutuspalveluiden viestintäkampanjan onnistuneisuus.
Kela toteutti vuosina 2015–2016 viestintäkampanjan nuorten kuntoutuspalveluista. Työpaperissa arvioidaan kampanjan onnistuneisuutta kampanjan päätyttyä keväällä 2016. Tutkimuksen aineistona ovat nuorten puhelinhaastatteluaineisto ja sähköiset kyselyt kuntoutuksen palveluntuottajille, Kelan palveluneuvojille ja etsiville nuorisotyöntekijöille. Lisäksi tarkastellaan kuntoutuksen ratkaisutilastoja, kampanjasivuston kävijätietoja ja kampanjavideoiden katselukertojen määriä.
| Työpapereita 125 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

21.8.2017
Kotamäki M, Mattila J, Tervola J. Turning static pessimism to dynamic optimism. An ex-ante evaluation of unemployment insurance reform in Finland.
The research incorporates microsimulation method to calculate both static and dynamic effects on employment, public sector finances and income distribution. Accounting for dynamic i.e. behavioral response ends up in clearly more positive estimates of all outcomes.
| Working papers 124 | electronic publication | research in brief |

18.8.2017
Korpela T. Keneltä Kela perii? Selvitys Kelassa tehtävän perinnän asiakkaista.
Kelassa tehdään etuuksien takaisinperintää sekä opintolainan takausvastuusaatavan ja elatusapuvelan perintää. Työpaperissa tarkastellaan niiden perinnän asiakkaiden demografisia taustoja ja taloudellista tilannetta, joilla oli kesken jotain Kelan perintää vuoden 2014 lopussa. Eri perintälajeja tarkastellaan omina ryhminään, ja lisäksi yhtenä ryhmänä tarkastellaan niitä, joilla oli kesken useamman perintälajin perintää.
| Työpapereita 123 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

29.6.2017
Paltamaa J, Erkkilä J, Kanelisto K, Mustonen O, Nousiainen E. Pitkät yhtäjaksoiset yksilöterapiat. Terapioiden merkitys kuntoutujan ja kuntoutuksen eri toimijoiden näkökulmista.
Tutkimuksessa selvitetään kuntoutumisen merkitystä yhtäjaksoisesti yli 5 vuotta avomuotoista yksilöterapiaa saaneille kuntoutujille. Lisäksi tarkastellaan kuntoutuksen toteutumista kuntoutujan, palveluntuottajan ja hoitavan tahon näkökulmasta. Kuntoutuksesta saatu hyöty ulottui kuntoutujan arkeen, osallistumiseen ja elämänlaatuun sekä yhteiskuntaan.
| Raportteja 4 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

29.6.2017
Paltamaa J, Kanelisto K. Terapeuttien näkemyksiä pitkäkestoisista avokuntoutuksista ja niiden perusteista.
Työpaperissa tarkastellaan fysio-, toiminta-, puhe- ja musiikkiterapeuttien sekä neuropsykologien näkemyksiä pitkistä terapioista. Pitkäkestoiset terapiat koettiin tarpeellisiksi kuntoutuksen vaikuttavuuden näkökulmasta. Toisaalta pitkien terapioiden jatkamiseen suhtauduttiin myös kriittisesti. Terapian päättämistä oli perusteltu useimmiten sillä, että kuntoutujan ei koeta hyötyvän terapiasta.
| Työpapereita 122 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

27.6.2017
Pasternack I, Remahl A, Ahovuo-Saloranta A, Isojärvi J, Mäkinen E. Krooninen väsymysoireyhtymä. Etiologia, diagnostiikka, hoito sekä kuntoutusinterventiot.
Kroonisen väsymysoireyhtymän diagnostiikkaan ja hoitoon tarvitaan kansalliset suositukset. Oireyhtymä heikentää voimakkaasti potilaan elämänlaatua, mutta sen diagnosointiin ei ole mitään testiä. Tärkeintä on sulkea pois vakavat väsymystä aiheuttavat sairaudet. Tehokkaimpia hoitoja näyttävät olevan asteittain lisääntyvä liikuntaharjoittelu ja kognitiivinen käyttäytymisterapia. Raportissa kerrotaan myös väsymysoireyhtymän taustoista ja hyvän hoidon rakennusosista.
| Raportteja 3 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

26.6.2017
Blomgren J, Maljanen T, Virta L. Yksityisten sairaanhoitopalveluiden käyttö, kustannukset ja Kela-korvaukset vuosina 2013–2016. Kuinka paljon Kela-korvausten alentamiset ovat vaikuttaneet palveluiden käyttöön?
Työpaperissa tarkastellaan, miten yksityisen sairaanhoidon käyttö on muuttunut viime vuosina toteutettujen Kela-korvauksien leikkausten seurauksena. Yksityissektorin lääkärissäkäynneistä, hammashoidosta sekä tutkimuksesta ja hoidosta korvausta saaneiden osuuksia verrattiin vuosien 2013–2016 ensimmäisillä puoliskoilla koko väestössä sekä väestöryhmittäin. Tarkasteluja tehtiin myös yksityispalveluiden käynti- tai toimenpidekohtaisista kustannuksista, korvauksista sekä asiakkaiden maksamista omavastuista.
| Työpapereita 121 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

20.6.2017
Appelqvist-Schmidlechner K, Lämsä R, Tuulio-Henriksson A. Oman väylän kulkijat. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten psykososiaalinen hyvinvointi.
Työpaperissa esitellään Oma väylä -kuntoutuksen aloittaneiden nuorten aikuisten elämäntilannetta ja hyvinvointia kuntoutuksen alkaessa. Kuntoutujilla oli Aspergerin oireyhtymä -diagnoosi ja/tai ADHD- tai ADD-diagnoosi. Julkaisussa käsitellään näiden nuorten toimintakykyä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, terveyskäyttäytymistä sekä heidän kuntoutukselle asettamiaan toiveita.
| Työpapereita 120 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

31.5.2017
Anttila H, Kokko K, Hiekkala S, Weckström P, Paltamaa J. Asiakaslähtöinen Toimintakykyni-sovellus. Kehittäminen ja käytettävyystutkimus.
Työpaperissa kuvataan mobiilisovelluksen luonti toimintakyvyn itsearviointiin. Prototyyppi mahdollisti asiakkaille yksilöllisen ja monipuolisen toimintakykytiedon kuvaamisen, ja se sai asiakkailta hyvää palautetta. He käyttäisivät sitä, jos sovellus olisi saatavilla monessa paikassa ja heidän tietonsa otettaisiin huomioon palveluita suunniteltaessa. Tietojen yhteensopivuus ja siirrettävyys varmistettiin käyttämällä toimintakyvyn kansallista tietomallia ja ICF-luokitusta.
| Työpapereita 119 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

23.5.2017
Mattila-Aalto M, Alakangas H. Putoaville ratkaisu. Työhönvalmennusta ja päihdekuntoutusta nuorille.
Työpaperissa esitellään uusi valmennusmalli nuorille, jotka tarvitsevat tukea opiskelussa tai työelämään pääsyssä mielenterveyteen ja ammatilliseen suuntautumiseen liittyvien ongelmien takia. Lisäksi arvioidaan, minkälaiset elementit valmennuksessa edistävät nuorten sitoutumista valmennukseen.
| Työpapereita 118 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

16.5.2017
Jaakonsaari M, Karttunen A. Lasten psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen työaika- ja kustannusseuranta.
Kotona annettavassa 5–12-vuotiaiden lasten psykiatrisessa perhekuntoutuksessa palveluntuottajien työaikaa kuluu enemmän välilliseen kuin välittömään työhön. Välillisestä työajasta korostuu matkustamisen osuus, joka vaihteli 29–39 prosenttiin. Kuntoutusprosessin kustannukset olivat kuntoutujakohtaisesti laskettuna kalleimmillaan keskimäärin 13 971 euroa ja halvimmillaan keskimäärin 10 627 euroa.
| Työpapereita 117 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

12.5.2017 
Kalliomaa-Puha L, Tuovinen A-K, toim. Sosiaaliturvan rajoilla. Kirjoituksia kansainvälisestä sosiaalioikeudesta.
Teemakirjassa tarkastellaan sosiaaliturvan kansainvälisiä kytkentöjä. Teoksessa selvitetään muun muassa ylikansallisen sääntelyn vaikutuksia kansalliseen sosiaaliturvajärjestelmään. Myös eri maiden välillä esimerkiksi työn tai terveyspalveluiden vuoksi liikkuvien yksilöiden sosiaalisia oikeuksia ja sosiaaliturvaoikeuksien liikkuvuutta ja vaikutuksia selvennetään. Tarkastelussa ovat niin ikään maahanmuuttajien sosiaaliset oikeudet.
| Teemakirja 16 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

11.5.2017
Lämsä R, Appelqvist-Schmidlechner K, Tuulio-Henriksson A. Nuorten neuropsykiatrisen Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäynnit. Arviointitutkimus.
Työpaperissa arvioidaan nuorten neuropsykiatrisen Oma väylä -kuntoutuksen ryhmäkäyntejä. Mitä mieltä kuntoutujat ovat ryhmistä ja minkälaisia havaintoja tutkija on tehnyt toiminnan sisällöstä, kuntoutujien poissaoloista tai ohjaajien osaamisesta? Lisäksi työpaperissa esitetään kehittämisehdotuksia ryhmäkuntoutuksen toteuttajille ja kehittäjille.
| Työpapereita 116 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

26.4.2017
Aaltonen K. Affordability of medicines from the pharmaceutical system perspective. Comparative analysis of Finland and New Zealand.
Tutkimuksessa tarkastellaan lääkekorvausten riittävyyttä Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Tutkimuksessa keskitytään lääkekorvausjärjestelmien piirteisiin, jotka vaikuttavat lääkkeiden saatavuuteen. Kumpikin järjestelmä sisältää riittävyyteen liittyviä heikkouksia ja vahvuuksia. Suomessa korvauksen taso on matalampi, mutta etenkin uudempien lääkkeiden valikoima laajempi.
| Tutkimuksia 146 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

25.4.2017
Rintala A, Hakala S, Sjögren T, toim. Etäteknologian vaikuttavuus liikunnallisessa kuntoutuksessa. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi.
Tutkimuksessa selvitettiin etäteknologian vaikuttavuutta terveyteen, toimintakykyyn, työkykyyn, elämänlaatuun sekä toimijuuteen työikäisten liikunnallisessa kuntoutuksessa. Kelan ja terveydenhuollon toimijoiden lisäksi nyt raportoitavista vaikuttavuustiedoista voivat hyötyä muut kuntoutuksesta ja sen suunnittelusta vastaavat tahot sekä liikuntaan ja terveyteen liittyvää ennaltaehkäisevää työtä tekevät tahot.
| Tutkimuksia 145 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti | tiedote |

6.4.2017
Tuulio-Henriksson A, Kalliomaa-Puha L, Rauhala P-L. Harkittu, tutkittu, avoin. Marketta Rajavaaran juhlakirja.
Kirjassa pohditaan hyvinvointipolitiikan ja sosiaalityön kehittämisen lähtökohtia. Keskeinen kysymys on tiedon merkitys palvelujärjestelmää koskevassa päätöksenteossa.
| Erillisjulkaisu | sähköinen julkaisu | tiedote |

4.4.2017
Autti-Rämö I, Haataja L, Mäenpää H, Kiviranta T. Paikallisista malleista yhtenäiseen käytäntöön toimintakyvyn arviointimenetelmien valinnassa ja kuntoutuksen suunnittelussa. Esimerkkinä CP-oireisto.
Raportissa kuvataan hankekokonaisuus, joka käynnistyi havaituista toimintakäytäntöjen eroista toimintakyvyn arvion, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa lapsilla, joilla on CP-oireyhtymä. Hankkeen aikana tunnistettiin, pilotoitiin sekä siirrettiin kansalliseen käyttöön yhtenäiset, kliiniseen työhön soveltuvat muutosherkät toimintakyvyn arviointimenetelmät. Yhtenäistäminen edellytti kunnioittavaa yhteistyötä, jatkuvaa koulutusta sekä organisaation tukea.
| Työpapereita 115 | sähköinen julkaisu | tutkimus lyhyesti |

Viimeksi muokattu 18.1.2018
Sivu päivitetty 19.10.2012