Lomaakk | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Lomaakk

Vuäitak ooccâd lomaakkid ääʹšš leʹbe lomaakk-koodd vuâđald. Nuʹbb vaajtõsmäinn lij, što plaađak lomaakkid aaʹšši mieʹldd.

Lomaakk liâ pdf-hämmsest. Lomakk ävvan Läädd pdf -liiŋkâst (Lataa pdf). Jäänaš vueʹjj Kela ouddõõzzin vuäitak ooccâd še neeʹttest.

Što lomakk toiʹmmai kuddnalla, taarbšak ođđsõmâs versio Adobe Reader -prograammâst. Määusteʹmes prograamm vuäitt laaddâd Adobe neʹttseeidain.

Sääʹmǩiõllsaž lomaakki tiuddeem vääras taarbšak še sääʹmǩiõl puällpååʹrd ohjjeei prograamm. Puk lomaakk jiâ leäkku jåårǥlõttum sääʹmǩiõʹlle.

Ko ooʒʒak tuärjjõõzz sääʹmǩiõllsaž lomaakkin, vuäǯǯak še tuʹmmstõõǥǥ sääʹmǩiõʹlle.

 1. Ruõkk kuâras lomaakk teâttmašinaaʹje/aparaaʹtte.
 2. Ääʹved lomaakk Adobe Readerist da tiuddâd tõn.
 3. Ruõkk tiuddum ooccmõš teâttmašinaaʹje/aparaaʹtte.
 4. Vuõlttâd ooccmõš OmaKelast:
 • Ǩeeʹrjtõõđ OmaKelaaʹje da seerd päikka Saaǥǥ (Viestit).
 • Vaʹlljed saaǥǥ äʹššen ouddõs, koon leäk ooccmen.
 • Vaʹlljed teâttõõzz teâttmašinast da tieʹdd Vuõlttâd (Lähetä).
 • Ko vuõlttääk ooccmõõžž OmaKelast, tõn ij taarbâž vuâllaǩeeʹrjted.

Nuʹbb vaajtõsmäinn lij, što priʹnttjak da vuõlttääk ooccmõššad pååʹštin:

 • Vuâllaǩeeʹrjet ooccmõõžž da pååʹštet tõn meâlddõõzzineez addrõʹsse Kela, PL 10, 00056 KELA. Jõs lomaʹǩǩe lij nuʹbb pååʹštaddrõs, ââʹn tõn.

Hoʹhsse! Nuuʹbb peäʹlest jiõk vueiʹt vuõltteed ooccmõõžž OmaKelast.

Kuäʹss-ne teâttõõzz laaddmõš ij oʹnnast hueʹnes õhttvuõđi diõtt da seuʹrrjõssân lij seʹrddemvââʹjj iʹlmmtõs. Puõʹtti ââʹnnemvuâra plaađânj vuäitt maaccted seämma seʹrddemvââʹjj iʹlmmtõõzz teâttmašina kõskkmooštast. Tâʹl kaʹnnat ǩiččled plaađânj kõskkmoošt kuârummuž.

Jõs lomaakk tiuddummuš leʹbe printtummuš ij oʹnnast, tääʹrǩest, što âânak Adobe Reader. Jõs âânak ââʹnnemriâžldõõǥǥ leʹbe plaađânj jiijjâs Reader- leʹbe Viewer-prograamm, lomaakk puk pâstlvažvuõđ jiâ vieʹltǩani toiʹmme. Vââʹjj vueiʹtte šõddâd še Adobe Reader puärrsab leʹbe vââǥǥlaž versiost, de tâʹl programm âlgg laaddâd oʹđđest. Ođđ versio vuäitt laaddâd määustää Adobe neʹttseeidain.

Puk lomaakk jiâ leäkku võl ââʹnnemnalla åårrai leʹbe tõid ij vueiʹt ââʹnned ouddm. teâttikkânlookkjin. Looǥǥ lââʹzz âsttjemvuõđâst âsttjemvuõttčiõlǥtõõzzâst.

Ko tiuddääk laʹsǩǩeempâstlvažvuõđid seʹst õõʹnni lomaakkid, ainsmââʹtt, što âânak Adobe Reader ođđsõmâs versio.

Ko tiuddääk suuʹmmid loʹmaʹǩǩe, ââʹn

 • lääʹdd-, ruõcc- da sääʹmǩiõllsaž lomaakkin dohatjeäʹrdejjen ceäkldõõzz da desimaaljeäʹrdejjen ceäkkaz (1.234,00 €)
 • eŋgglõsǩiõllsaž lomaakkin ââʹn dohatjeäʹrdejjen ceäkldõõzz da desimaaljeäʹrdejjen ceäkkaz (1.234,00 €).

Tiõrvâsvuõđhuâl ämmat-tuâjjlai tiuddeem vääras juʹrddum lomaakk käuʹnnʼje vuõss-sââʹjest organisaatio âânnmi puõcciteâttriâžldõõǥǥâst.

Tiõrvâsvuõđhuâl ämmat-tuâjjla vuäǯǯa lomaakkid pdf-hämmsest še Terveysportti-kääzzkõõzzâst (lääddas), Lääkäriportaali-kääzzkõõzzâst (lääddas) da Lääkäriliitto vuäzzlažkääzzkõõzzâst (lääddas).

Seidd peeiʹvtum 28.3.2024