Ooccâm da mäʹhssem | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Ooccâm da mäʹhssem

Jäänmõs vueʹss tuärjjõõzzin lie ooccâmnalla MuuKelast.

Jõs leäk ooccmen piʹrǧǧeemtuärjjõõzz, ǩiõčč tõn tääʹrǩab ooccâmvuäʹppõõzzid.

Tääʹrǩest ooccmõõžžâst, mõõk meâlddõõzz tõʹst âʹlǧǧe leeʹd. Meâlddõõzzid vuäitt še vuõltteed MuuKelast.

Vuäitak ooccâd tuärjjõõzz še lomaakkin, koon vuäǯǯak Kela konttrin da neʹttseeidain.

Jõs ooʒʒak tuärjjõõzz lomaakkin, vuõlttâd tõn pååʹšt mieʹldd Kelaaʹje. Kela pååʹštaddrõs lij

Kela
PL 10
00056 KELA

Vuäitak håiddad miâlggâd puk aaʹššääd teʹlfoonâst.

Tuʹmmstõk tuärjjõõzz mäʹhssmest

Ko Kela lij ǩiõttʼtõõllâm ooccmõõžžad, vuäǯǯak tuʹmmstõõǥǥ domoi ǩeʹrjjen tõʹst, vuäǯǯak-a tuärjjõõzz. Tuʹmmstõõǥǥâst mušttlet tuärjjõõzz meäʹr, vuâđ da mäʹhssempeeiʹv. Vuäǯǯak tuʹmmstõõǥǥ teʹl še, jõs tuʹnne ij leäkku miõttum tuärjjõs.

Ko ooʒʒak tuärjjõõzz sääʹmǩiõllsaž lomaakkin, vuäǯǯak tuʹmmstõõǥǥ še sääʹmǩiõʹlle.

Kela mähss tuärjjõõzz tuu baŋkktiil õõl. Vuäitak ǩiõččâd tuärjjõõzzi mäʹhssempeeiʹvid (lääddas).

Iʹlmmet, jõs vuâkkad mottai

Jõs jieʹllmad mottai, tõt vuäitt vaaikted tuu Kelast vuäǯǯam tuärjjõõzzid. Muuttâs vuäitt kuõskkâd ouddmiârkkân jälstummuž, puåttjid, reâuggmõõžž leʹbe piârri.

Muuʹšt iʹlmmted muttsin Kelaaʹje. Vuäitak tuejjeed tõn MuuKelast, teʹlfoonâst leʹbe konttrest.

Tuu vasttõõzzâst lij peäʹlstad ainsmâʹtted, što Kelast teâđ lie vuõiʹǧǧest. Teʹl tuärjjõõzz määuʹset tuʹnne vuõigg meäʹr.

Jõs tuʹmmstõõǥǥâst lij vââʹǩǩ

Jõs Kela tuʹmmstõk lij tuu miõlâst puästtad, vuäitak ooccâd tuʹmmstõʹǩǩe muttâz.

Vuäǯǯak tuʹmmstõk-ǩeeʹrj mieʹldd vuäppõõzzid tõʹst, mäʹhtt muttâz ooʒʒât.

Jõs tuʹst lie kõõččmõõžž, vääʹld vuõššân õhttvuõđ Kelaaʹje.