Hallintokantelu

Kelan yksikön tai toimihenkilön lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaisesta menettelystä tai toimenpiteestä voi tehdä hallintokantelun Kelalle. Hallintokantelu voi kohdistua myös toimihenkilön tai yksikön toimimattomuuteen tai tehtävien laiminlyöntiin.

Kantelulla ei voi hakea muutosta Kelan etuuspäätökseen

Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino etuusratkaisun muuttamiseksi, sillä hallintokanteluna ei Kelassa käsitellä asiaa, jonka käsittely on kesken etuusasiana, muutoksenhaussa tai jos eduskunnan oikeusasiamies tai oikeuskansleri käsittelee samaa asiaa kanteluna. Myöskään yli 2 vuotta vanhaa asiaa ei käsitellä hallintokanteluna, ellei siihen ole erityistä syytä. Jos kantelua tutkittaessa huomataan lain tai ohjeiden vastaista menettelyä, voi Kela kanteluratkaisussaan huomauttaa mahdollisesta virheellisestä menettelystä ja tarvittaessa antaa asiassa hallinnollista ohjausta oman organisaation sisällä.

Kantelun tekeminen

Hallintokantelu on vapaamuotoinen. Kantelijan tulee kuitenkin kirjeessään kuvata kantelun kohteena oleva asia tai tapahtuma. Kirjoituksesta tulee käydä ilmi, millä tavoin ja miksi kantelija pitää toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä epäasianmukaisena, virheellisenä tai lainvastaisena.

Kantelusta tulee ilmetä kantelijan nimi ja osoite. Kantelija voi toimittaa kirjelmänsä haluamalleen paikallishallinnon tai keskushallinnon yksikölle. Paikallishallinnon osoitteet löytyvät ao. linkistä (Tietoa Kelasta>Yhteystiedot>hallinto<vakuutuspiirit) ja keskushallinnon yksikölle kantelun voi lähettää osoitteella PL 450, 00101 Helsinki

Kela toimittaa tekemiensä selvitysten jälkeen kantelijalle hallintokantelun johdosta tehdyn hallinnollisen ratkaisun. Hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei voi hakea muutosta valittamalla.

 

Viimeksi muokattu 19.12.2014
Sivu päivitetty 19.12.2014