Kuntoutuspsykoterapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto.

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä. Kuntoutuksen keinoin pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että

  • työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna

  • hakijalla on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta jatkunut hoitosuhde, johon sisältyy tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito.

  • kuntoutuspsykoterapian tarve perustuu yksilölliseen terapian tarpeen arvioon ja kuntoutussuunnitelmaan/B-lääkärinlausuntoon, johon sisältyy vähintään kahteen henkilökohtaiseen tapaamiseen perustuva psykiatrin arvio diagnoosista ja kuntoutustarpeesta

  • perusteellisen arviointilausunnon mukaan kuntoutuspsykoterapia on tarpeen

  • hoitosuhde jatkuu edelleen psykiatrian erikoislääkärin suosituksen mukaan

  • muiden hoito- ja kuntoutusmuotojen (esim. kriisiterapia tai aikarajoitteinen lyhytterapia) mahdollisuudet on selvitetty.

Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapiaa tai kuvataideterapiaa. Lisäksi 16–25-vuotiaille nuorille terapia voi olla musiikkiterapiaa.

Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan enintään 80 kertaa vuodessa ja kolmessa vuodessa enintään 200 kertaa.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa enintään 3 vuoden ajan ja myöntää terapian vuodeksi kerrallaan. Terapia voidaan myöntää siitä alkaen kun kaikki myöntämisen edellytykset täyttyvät, aikaisintaan kuitenkin sen kuukauden alusta, jolloin kuntoutuja jättää  hakemuksen Kelaan.

Terapian jatkopäätöstä varten kuntoutuja tarvitsee uuden lausunnon. Jos terapia on toteutunut suunnitellusti, riittää jatkohakemuksen liitteeksi kuntoutujan kokonaishoidosta vastaavan lääkärin lausunto. Jos terapiakäynnit ovat jääneet hyvin vähäisiksi, terapia on toteutunut epäsäännöllisesti, terapia on keskeytynyt tai terapiassa ei ole edistytty tavoitteiden mukaisesti tarvitaan jatkohakemuksen liitteeksi lausunto psykiatrilta. Lisäksi jatkohakemuksen liitteeksi tarvitaan aina lausunto terapeutilta. Terapian loputtua terapeutti toimittaa Kelaan terapian loppulausunnon.

Uusi terapiajakso

Kela voi korvata kuntoutuspsykoterapiana uuden enintään kolme vuotta kestävän terapiajakson, kun edellisen jakson päättymisestä on kulunut vähintään viisi vuotta. Uusi psykoterapiajakso voidaan myöntää esim. silloin, kun joku menetys, muu kuormittava elämäntilanne, opintojen loppuun saattaminen tai työelämään siirtyminen

  • vaikeuttaa aikaisempaa mielenterveyden häiriötä, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyä

tai

  • kyseessä on uusi sairaus, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyä.

Ote kuntoutuspsykoterapian etuusohjeesta 1/2016
Menettelyohjeita Kelan kuntoutuspsykoterapian toteuttamiseen liittyen

Korvauksen määrä

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa valtioneuvosten asetuksella vahvistetun enimmäismäärän mukaan. Enimmäiskorvaus on usein pienempi kuin terapeutin perimä palkkio, joten kuntoutuja voi joutua maksamaan osan kuluista itse.

Kuka voi antaa kuntoutuspsykopsykoterapiaa

Psykoterapiaa voi antaa terapeutti, jonka koulutuksen Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) on hyväksynyt. Terapeutilla tulee olla oikeus käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä. Lisäksi Kela edellyttää, että terapeutilla on koulutus siihen psykoterapiaan, jota hän asiakkaalle antaa.

Terapeuttien pätevyys
Pätevyysselvityslomake KU 118
Ohje pätevyyden hakemiseen

Terapiapalaute ja laskutuslomakkeet

Palautelomake KU 138
Terapialasku KU 205
Tilitys kuntoutuskustannuksista KU 206

Viimeksi muokattu 9.6.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012