Barnavårdsstöd

När utbetalningen av föräldrapenningen upphör är barnet cirka 9 månader gammalt. Efter föräldraledigheten kan du ordna barnets vård på olika sätt. Barnet kan vårdas i kommunal eller privat dagvård eller hemma.

FPA betalar ut följande barnavårdsstöd:

  • hemvårdsstöd
  • privatvårdsstöd
  • flexibel vårdpenning
  • partiell vårdpenning

Du kan få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd om barnet inte är i kommunal dagvård. Flexibel eller partiell vårdpenning kan du få om du arbetar högst 30 timmar per vecka och de övriga villkoren för beviljande av förmånen uppfylls.

Barnavårdsstöd beviljas inte för kortare tid än en månad. Stödperioden behöver inte börja från månadens början. Båda föräldrarnas stödperioder räknas in i minimitiden.

Minimitiden uppfylls också när hemvårdsstödet fortsätter efter faderskapspenningsperioden så att perioderna med hemvårdsstöd varar sammanlagt minst en månad.

Vårdledighet för föräldrar som arbetar

Rätten till vårdledighet grundar sig på arbetsavtalslagen. Arbetsgivaren beviljar vårdledigt, varför du ska avtala med din arbetsgivare om ledigheten. Meddela din arbetsgivare om ledigheten senast 2 månader innan den är avsedd att börja.

Du kan ta ut din vårdledighet i en eller flera etapper (per barn). Ledigheten ska pågå minst en månad åt gången. Vårdledigheten kan tas ut i flera etapper, om du får arbetsgivarens tillstånd till det. FPA betalar stöd för hemvård av barn till en familj i hur många etapper som helst, förutsatt att en ledighet alltid är minst en månad lång.

Båda föräldrarna kan inte vara vårdlediga samtidigt, men partiell vårdledighet kan delas mellan föräldrarna.

Information om vårdledighet finns också i kollektivavtalet, och vid problemsituationer kan du diskutera ledigheten t.ex. med ditt fackförbund.

Läs mer