Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen fpa.fi | Om FPA | FPAGå till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen fpa.fi

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbplatsen fpa.fi (www.fpa.fi) och de separata applikationer och extranättjänster som finns på webbplatsen. Utlåtandet har sammanställts enligt situationen 26.9.2020 och det har senast uppdaterats 31.5.2024.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts hos FPA. Därtill har tillgängligheten hos de olika delarna av tjänsten bedömts i samarbete med en utomstående tillgänglighetsexpert.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan sköta ditt ärende på nätet kan du ringa till FPA:s telefonservice eller besöka ett serviceställe.

Tillgänglighet

Tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven delvis (WCAG-kriterierna på nivåerna 2.1 A och AA).

Användarna kan fortsättningsvis stöta på vissa tillgänglighetsproblem på webbplatsen. I det följande finns en lista på de problem som vi är medvetna om. Vänligen meddela oss om du upptäcker ett problem på webbplatsen som inte nämns i listan.

Innehåll och funktioner som än så länge inte är helt tillgängliga:

 • Allt visuellt innehåll har inte någon textmotsvarighet som förklarar vad en bild eller ett grafiskt element föreställer. (WCAG 1.1.1)
 • Rubriknivåerna löper inte i hierarkisk ordning på alla sidor. (WCAG 1.3.1)
 • De förklarande texter som krävs för att man ska förstå vissa tabeller finns utanför tabellen. (WCAG 1.3.2)
 • En del länknamn är inte tillräckligt beskrivande. (WCAG 1.1.1)
 • Videospelaren som används vid videoinbäddning uppfyller inte kontrastkraven fullt ut.( WCAG 1.4.11)
 • ​​​Sidan som anger sökresultat vid sökning av studentrestauranger fungerar inte responsivt på olika enheter. (WCAG 1.4.10)

Räknarna för studerandes egna inkomster och räknaren för studielånskompensation uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven.

I förteckningen nedan anges de problem i beräkningsprogrammen som vi är medvetna om:

 • Tjänsterna kan inte smidigt användas med skärmläsare eller tangentbord. (WCAG 4.1 och 2.1.1)
 • Applikationerna fungerar inte responsivt på olika enheter. (WCAG 1.4.10)
 • Det finns inte textmotsvarigheter för alla ikoner. (WCAG 1.1.1)
 • Om textstorleken fördubblas visas sidans innehåll bara vågrätt och sidan kan skrollas bara i sidled.  (WCAG 1.3.4 och 1.4.4)
 • Brister förekommer i användningen av färger och kontraster till exempel i fråga om knapparna. (WCAG 1.4.1 och 1.4.3)
 • Avstånden mellan tecken, rader, stycken och ord är inte tillräckligt stora. (WCAG 1.4.12)
 • En del rubriker och etiketter saknas. (WCAG 2.4.6)
 • Språket tydliggörs inte automatiskt. (WCAG 3.1.1)
 • Processfasen syns inte för användaren. (WCAG 3.2.3)
 • Det finns brister i identifieringen av fel och i instruktionerna, till exempel ges inte något förslag till korrigering av inmatningsfel. (WCAG 3.3.1 och 3.3.3)
 • Förklaringar till textfälten saknas. (WCAG 1.3.1)

Vi rättar till bristerna ovan före utgången av år 2024.

Innehållen eller funktionerna nedan ersätts med nya tjänster där kraven på tillgänglighet beaktas. Att bearbeta de nuvarande tjänsterna eller innehållen så att de blir tillgängliga är inte möjligt eller skulle kräva omfattande ekonomiska satsningar på sådana system som snart kommer att tas ur bruk. Det här skulle utgöra en oproportionell börda för FPA.

Bland annat följande innehåll är av det slaget:

 • blanketter i pdf-format
  • FPA har bytt ut det program med vilket blanketterna produceras så att blanketterna ska bli tillgängliga och kvaliteten förbättras. Tillgängliga blanketter publiceras efterhand som de blir klara. Målet är att alla blanketter ska vara tillgängliga vid utgången av 2025. För tillfället arbetar vi med att förnya vår e-tjänst, och i takt med att arbetet framskrider kommer pdf-blanketterna att ersättas av e-tjänsten som det primära tillgängliga sättet för kunderna att sköta sina ärenden.
 • kundservicechatten och distansservicen
  • En ny tillgänglig tjänst ersätter de nuvarande tjänsterna i slutet av år 2024.
 • funktionen för sökning av rehabiliteringskurser och funktionen för sökning av serviceproducenter
  • En ny tillgänglig tjänst publiceras på hösten 2021 och den ersätter så småningom de nuvarande separata sökfunktionerna.

I det följande anges en lista på sådant innehåll på våra webbsidor som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen.

På våra webbsidor finns

 • videor som har publicerats före 23.9.2020. Dessa videor saknar antingen textning eller syntolkning, eller både och. Videor finns också på FPA:s Youtube-kanal.
  • Tillgänglighetskraven gäller inte videor som har publicerats före 23.9.2020.
 • filer som har publicerats före 23.9.2018. 
  • Tillgänglighetskraven gäller inte filer som har publicerats före 23.9.2018 och som inte handlar om kundens rättigheter och skyldigheter.
 • arkiverat innehåll, såsom meddelanden och bloggtexter samt statistikuppgifter och forskningsrön.
  • Tillgänglighetskraven gäller inte innehåll som arkiverats före 23.9.2019 och som inte uppdateras och som inte behövs för skötseln av ett pågående ärende hos en myndighet.
 • direkta videosändningar som saknar antingen textning eller syntolkning, eller både och. 
  • Direkta videosändningar omfattas inte av lagstiftningen. 

Upptäckte du någon sådan brist i vår tjänst som gäller tillgängligheten? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Ge respons om tillgänglighet.

Tillgänglighetsrespons till FPA tas emot av den tekniska supporten.

Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten ska du först ge oss respons på saken. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000 

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar detta tillgänglighetsutlåtande efter hand som vi rättar till brister. 

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten i våra tjänster på nätet. Vi säkrar tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:

 • Vi beaktar kraven på tillgänglighet när vi utvecklar våra tjänster.
 • Vi satsar på ett begripligt språk.
 • På våra webbsidor erbjuder vi information även på lätt finska och lätt svenska samt på två teckenspråk.
 • Vi beaktar tillgänglighetskraven redan i våra upphandlingar.
 • Vi erbjuder våra anställda utbildning i tillgänglighet.

Läs mer