Dataskydd och hantering av personuppgifter vid FPA | Om FPA | FPAGå till innehållet

Dataskydd och hantering av personuppgifter vid FPA

FPA handlar omsorgsfullt i all sin verksamhet och ser till att dataskyddet och datasäkerheten beaktas. Hanteringen av personuppgifter bygger på FPA:s lagstadgade skyldigheter.

Vid FPA används personuppgifterna vid verkställandet av den lagstadgade socialförsäkringen i kundbetjäningen och handläggningen av förmånsansökningar. De uppgifter som anknyter till förmånshandläggningen utgör ett förmånsregister. FPA har dessutom andra personregister.

För varje personregister vid FPA finns en dataskyddsbeskrivning som ger närmare information om hanteringen av personuppgifter. I beskrivningen anges bl.a. syftet med hanteringen av uppgifter, uppgiftskällorna och hur uppgifter i registret i fråga kan lämnas ut.

FPA är skyldig att spara dina personuppgifter. FPA har fastställt förvaringstiderna för personuppgifterna utgående från de lagar som gäller de olika förmånerna och bokföringslagen. Ytterligare information om detta finns i dataskyddsbeskrivningarna.

FPA får uppgifter av kunden själv (t.ex. uppgifter i samband med förmånsansökningar eller arbetsansökningar). Vidare får FPA med stöd av lagstiftningen uppgifter av andra myndigheter.

I dataskyddsbeskrivningarna finns närmare information om varifrån FPA får uppgifter och hurdana uppgifter FPA har.

FPA använder personuppgifter som den samlat in för kunna sköta sina lagstadgade uppgifter.

  • FPA använder personuppgifterna vid beredningen och avgörandet av förmånsärenden, vid utbetalningen av förmåner och i kundbetjäningen.
  • FPA kan också använda de uppgifter som kunden har gett när ett annat förmånsärende avgörs om det enligt lag är möjligt.
  • Uppgifterna kan användas för att förebygga bidragsfusk och för att övervaka missbruk. Uppgifterna kan då kombineras och bearbetas också automatiskt, även med analysmetoder.
  • FPA kan använda uppgifterna i förmånsregistret för intern kontroll och kvalitetsstyrning av förmåner.
  • Uppgifterna kan också användas vid planeringen av FPA:s verksamhet och skötseln av uppgifter i samband med forskning och statistikföring.
  • FPA hanterar personuppgifter också i samband med övrig verksamhet, till exempel i anknytning till rekrytering, upphandling, förvaltningsärenden och prenumeration på nyhetsbrev.

I dataskyddsbeskrivningarna finns närmare information om de ändamål för vilka FPA använder uppgifterna.

FPA lämnar ut uppgifter i de fall som lagen fastställer till exempel till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och försäkringsanstalterna, social- och hälsovårdsmyndigheterna, polisen samt utsökningsmyndigheten.

Uppgifter från FPA kan lämnas ut med stöd av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019), och även i enlighet med rätten till uppgifter som grundar sig på speciallagar. Uppgifterna behandlas anonymiserat eller pseudonymiserat.

FPA använder olika reseplanerare på internet för att mäta de färdsträckor som ligger till grund för förmånerna.

I vissa fall kan FPA också lämna ut uppgifter med kundens samtycke. Information om vem personuppgifter kan lämnas ut till finns i datasekretessbeskrivningarna.

Vid FPA hanteras personuppgifter endast av de anställda som har behörighet att hantera dem i enlighet med sina arbetsuppgifter och rätt att handlägga ärendet i fråga. FPA övervakar hanteringen av personuppgifter.

De som hanterar personuppgifter avger en sekretessförbindelse och förbinder sig att inte avslöja sekretessbelagda uppgifter. Sådana uppgifter är till exempel alla personuppgifter.

Tystnadsplikten gäller alltid, även på fritiden och efter att anställningen upphört.

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som har sparats i FPA:s register. Vid behov kan du få en utskrift av dina personuppgifter. Begäran om att få kontrollera personuppgifterna och svaret är i regel avgiftsfria.

Du får de uppgifter du behöver inom en månad. Om det finns en motiverad orsak till att uppgifterna inte kan ges inom den här tidsfristen, kan FPA förlänga tidsfristen med högst två månader.

Om du misstänker att FPA har hanterat dina personuppgifter på ett obehörigt sätt kan du be att saken utreds.

Du kan också be att dina personuppgifter rättas eller att felaktiga uppgifter raderas. FPA tillmötesgår din begäran om det finns anledning till det. FPA meddelar dig ifall det enligt lag inte är möjligt att tillmötesgå din begäran. Om du är missnöjd med avgörandet kan du lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Notera att rätten att begära rättelse av uppgifter inte är samma sak som ändring av ett förmånsbeslut som FPA utfärdat.

Läs igenom de dataskyddsbeskrivningar som gäller handläggningen av förmånsärenden och FPA:s övriga dataskyddsbeskrivningar. Kanta-tjänsterna har sina egna dataskyddsbeskrivningar.

Du kan lämna in en fritt formulerad begäran om insyn eller använda den bifogade blanketten.

Du får blanketten också på FPA:s serviceställen.

I en fritt formulerad begäran om insyn ska du ange

  • ditt namn och dina kontaktuppgifter
  • vilka uppgifter du vill få och för vilken tid.

Du kan skicka en begäran som gäller dina personuppgifter till FPA:s registratorskontor

  • per post (Folkpensionsanstalten, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA)
  • per e-post kirjaamo@kela.fi.

Du kan också framställa begäran per telefon eller vid ett personligt besök på något av FPA:s serviceställen. Bered dig på att styrka din identitet.

Begäran kan skickas till registratorskontoret per post eller per e-post. Om du skickar begäran per e-post rekommenderar vi att du använder en skyddad e-postförbindelse (pdf).

Vid behov kan du anlita ett ombud.

FPA:s dataskyddsombud

Ta kontakt
tietosuoja(a)kela.fi

Senast ändrad 10.4.2024