En äldre kvinna sitter vid ett bord

Visste du att...

FPA kan bevilja stöd för familjer som förlorat en anhörig genom att betala ut familjepension till dem.

Efterlevande

FPA kan bevilja familjepension till makar under 65 år och barn som förlorat en nära anhörig.

I Finland finns två olika lagstadgade familjepensionssystem som kompletterar varandra. Utöver familjepension från FPA finns familjepension från arbetspensioneringen. FPA:s familjepension är efterlevandepension till änkan eller änklingen och barnpension till förmånslåtarens barn. Den senare familjepensionen är beroende av den arbets- eller företagarpension som förmånslåtaren har tjänat in.

Du kan samtidigt få familjepension frånbåde FPA och arbetspensionsbolaget och ansöka om båda via FPA. Du får närmare information om arbetspensionssystemets familjepensioner antingen från förmånslåtarens arbetspensionsbolag eller från Pensionsskyddscentralen.

Pension från olycksfalls- och trafikförsäkringen

Efterlevande makar och barn kan också få familje- eller försörjningspension enligt lagarna om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring, olycksfall i militärtjänst, skada ådragen i militärtjänst samt patientskada. Om familjepension som betalas ut enligt dessa lagar ger en tillräcklig utkomst betalar FPA varken bostadsbidrag eller kompletteringsbelopp. Försäkringsbolagen och statskontoret ger mer information om dessa pensioner bl.a. i sina broschyrer.

Grupplivförsäkringar

Nästan alla anställda arbetstagare är försäkrade med en grupplivförsäkring som betalas av arbetsgivaren. För stats- och kommunanställda finns ett motsvarande ekonomiskt stöd. Närmare information om försäkringarna ges på från förmånslåtarens arbetsplats. Lantbrukare har ett motsvarande obligatoriskt skydd som ingår i LFöPL-försäkringen. Mera information om detta ges på Lantbruksföretagarnas Pensionsanstalt.

Familjepension från utlandet

Om en förmånslåtare har arbetat i ett annat EU-/EES-land, Schweitz eller i något annat land som Finland har ingått socialförsäkringsavtal med, kan änkan, änklingen eller barn ha rätt till familjepension från det land där förmånslåtaren arbetade.

Mer information

Senast ändrad 21.5.2015
Uppdaterad 21.5.2015