En man tittar in i kameran, i bakgrunden en person som sitter i rullstol

Visste du att...

Handikappförmånerna ska stödja funktionshindrades och långtidssjukas livskvalitet.

Funktionshindrad

Handikappbidragen och vårdbidraget för pensionstagare, som FPA beviljar, är avsedda att stöda personer med långvariga sjukdomar och funktionshinder så att de kan bevara sin livskvalitet och självständighet.

Till barn

Handikappbidrag för barn under 16 år är avsett för ett sjukt eller funktionshindrat barn som du vårdar hemma i minst 6 månader. Bidraget är avsett för situationer då omvårdnaden och rehabiliteringen av barnet innebär större belastning och bundenhet för familjen än vad som är vanligt jämfört med friska barn i samma ålder.

Till vuxna

Handikappbidrag för vuxna är avsett för dig som har fyllt 16 år och i minst 1 års tid lider av nedsatt funktionsförmåga p.g.a. av sjukdom eller handikapp. Bidraget ska underlätta dina möjligheter att självständigt klara dig i vardagen. Det är en ekonomisk ersättning i situationer då du måste skaffa hjälp, vård eller tjänster.

Till pensionstagare

Du kan ha möjlighet till vårdbidrag för pensionstagare om du har en pension som berättigar till vårdbidrag och i minst 1 års tid lidit av nedsatt funktionsförmåga för att en sjukdom eller ett handikapp leder till hjälpbehov, handledning och tillsyn.

Krävande medicinsk rehabilitering

Om du är under 65 år och har betydande svårigheter att klara av aktiviteterna i det dagliga livet kan du få krävande medicinsk rehabilitering.

Tolkningstjänster

FPA beviljar tolkningstjänster till personer med syn- och hörselskada, hörselskada eller talskada.

Närståendevård

En kommun kan ordna vård av äldre, handikappade eller sjuka personer genom avtal om vård med en anhörig eller annan närstående.

Kommunen beslutar också om stöd för närståendevård.

Läs mer

Senast ändrad 9.10.2017
Uppdaterad 19.10.2012