Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

En nationell kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård öppnades vid FPA 1.1.2014 . Kontaktpunkten erbjuder information gällande situationer när man reser från Finland till utlandet och från utlandet till Finland för att söka vård.

Vårdenhetsval.fi

Kontaktpunkten har öppnat nättjänsten Vårdenhetsval.fi som erbjuder information om möjligheterna att anlita hälso- och sjukvårdstjänster, om patientens rättigheter och om ersättningar. Tjänsten innehåller heltäckande information både om den nationella valfriheten inom hälso- och sjukvården och om den gränsöverskridande hälso- och sjukvården.

På webbsidor Vårdenhetsval.fi hittar du information om följande:

Du kan bekanta dig med vanliga frågor. Sidorna innehåller också information om hälso- och sjukvårdstjänster i mer än 50 länder.

Vid behov kan du kontakta oss även per e-post:

FPA, Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård
PB 78, 00381 Helsingfors
yhteyspiste(at)kela.fi

www.vardenhetsval.fi
www.slideshare.net/yhteyspiste

Vi betjänar på finska, svenska och engelska.

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Med gränsöverskridande hälso- och sjukvård avses situationer när du har fått sjukvård i något annat land än ditt bosättningsland.

Gränsöverskridande hälso- och sjukvård omfattar även situationer där ett prov som tagits på patienten eller resultaten av en undersökning som gjorts på patienten skickas utomlands för analys. Det är också fråga om gränsöverskridande hälso- och sjukvård när yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården tillhandahåller tjänster i något annat land än sitt bosättningsland.

Genomförande av patientdirektivet i Finland

Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård trädde i kraft i Finland 1.1.2014, och genom lagen implementeras Europeiska unionens patientdirektiv.

Patientdirektivet stärker patientens rätt att få vård i ett annat EU-land. Patientens bosättningsland kommer fortsättningsvis att ha det huvudsakliga ansvaret för att ordna hälso- och sjukvårdstjänster. Utgångspunkten är att patienten fritt får söka hälso- och sjukvårdstjänster även i ett annan annat EU-land. Patienten har dessutom rätt att få ersättning för vårdkostnaderna på samma grunder som om vården hade getts i hans eller hennes bosättningsland.

Patientdirektivet tillämpas på all hälso- och sjukvård oberoende av hur den har ordnats, tillhandahållits eller finansierats. Tillämpningen av direktivet är alltså inte beroende av om vården är offentlig eller privat. Detta gäller den vård som patienten skaffat och ersättningen av vården. Detta gäller också kriterierna för hälso- och sjukvårdssystemen och samarbetet mellan EU:s medlemsländer.

Mera information

Senast ändrad 28.12.2016
Uppdaterad 31.10.2013