Läkemedelsersättningar

largeimage

Du får ersättning för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som har ordinerats med recept för behandlingen av din sjukdom. Ersättning betalas ut efter att taket för initialsjälvrisken har nåtts. Initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår.

Initialsjälvrisken gäller inte barn och unga. Den tillämpas först från början av det år då en person fyller 19 år. 

En förutsättning för ersättning är att läkemedelsprisnämnden (Hila), som verkar i anslutning till Social- och hälsovårdsministeriet, har fastställt att läkemedlet, bassalvan eller det kliniska näringspreparatet är ersättningsgillt. Läkemedlet kan fastställas som ersättningsgillt endast för de indikationer som nämns i produktresumén. Om läkemedlet inte har godkänts som ersättningsgillt måste du betala hela priset själv.

FPA ersätter endast nödvändiga läkemedelskostnader. För att du ska få ersättning krävs att du använder läkemedlet enligt doseringsanvisningen och köper det i en mängd som motsvarar högst 3 månaders behandlingstid per gång och i så förmånliga förpackningsstorlekar som möjligt.

Om kostnaderna för de ersättningsgilla läkemedlen under ett kalenderår överstiger årssjälvrisken, dvs. takbeloppet för läkemedel, betalar du endast en självrisk på 2,50 euro per läkemedel under resten av året.

Direktersättning

Du får i regel ersättningen för läkemedlen som direktersättning redan på apoteket. Apoteket kontrollerar din rätt till ersättning i FPA:s e-tjänst för förfrågan om direktersättningsuppgifter. Förfrågan görs i samband med varje apoteksbesök som ett led i expedieringen. På apoteken finns också uppgifter i realtid om hur mycket du har betalat i initialsjävrisk.

Referensprissystemet

Läkemedelsersättningens belopp beror på om läkemedlet omfattas av referensprissystemet eller inte. Enligt referensprissystemet indelas läkemedelspreparaten i referensprisgrupper. Läkemedelspreparat som hör till samma referensprisgrupp innehåller lika mycket av samma läkemedelssubstans och är biologiskt likvärdiga sinsemellan, vilket gör att man tryggt kan byta ut dem mot varandra.

Särskilda referenspriser fastställs för varje referensprisgrupp. Alla läkemedelspreparat inom en grupp har samma referenspris, som räknas ut utifrån försäljningspriset på det förmånligaste preparatet i gruppen.

Läkemedelsföretagen anmäler läkemedelspreparatens priser till FPA som skickar uppgifterna vidare till läkemedelsprisnämnden. Läkemedelsprisnämnden fastställer referensprisgrupperna och referenspriserna kvartalsvis. Därför kan referenspriset på ditt läkemedel och därmed också ersättningsbeloppet variera. Du hittar referenspriser och sinsemellan utbytbara preparat med prisuppgifter i söktjänsten för läkemedel.

Om priset på ett läkemedelspreparat som omfattas av referensprissystemet är högre än referenspriset räknas FPA-ersättningen utgående från referenspriset.

Utbyte av läkemedel

På apoteket kan du byta ut det läkemedel som läkaren ordinerat dig mot ett likvärdigt läkemedelspreparat med ett fördelaktigare pris, såvida inte läkaren har förbjudit ett byte genom en anteckning på receptet. Vilka läkemedelspreparat som är utbytbara bedöms vid Fimea. Fimea godkänner endast sådana läkemedelspreparat som går att byta ut sinsemellan för systemet med läkemedelsutbyte.

Du kan minska på dina läkemedelsutgifter genom att på apoteket byta ut det läkemedelspreparat som läkaren ordinerat dig mot ett prismässigt förmånligare preparat. Om du inte vill byta ut läkemedlet, och priset på ditt läkemedel är högre än referenspriset, får du ersättning högst utgående från referenspriset och betalar också den andel som överstiger referenspriset. Den andel som överstiger referenspriset räknas inte in vare sig i initialsjälvrisken eller i årssjälvrisken (takbeloppet) för läkemedelskostnader.

Ytterligare information

Senast ändrad 13.1.2016
Uppdaterad 1.1.2016