Ersättning för resekostnader

FPA ersätter i regel resor till närmaste läkare eller vårdinrättning inom den privata eller den offentliga hälso- och sjukvården.

Om du har fått en betalningsförbindels av kommunen, samkommunen eller sjukvårdsdistriktet ersätter FPA resekostnaderna till den vårdinrättning där du fått vården.

När du deltar i rehabilitering som ordnats av FPA ersätter FPA i regel resekostnaderna till det rehabiliteringsställe som anges i rehabiliteringsbeslutet.

Om du har anlitat vård med servicesedel eller du har valt vårdställe med stöd av valfriheten ersätter FPA resekostnaderna till en enhet inom primärhälsovården högst enligt kostnaderna för en resa till den egna kommunens eller samkommunens huvudhälsovårdscentral. Huvudhälsovårdscentralen är den hälsovårdscentral som erbjuder den mest omfattande hälso- och sjukvården i kommunen eller samkommunen. Resor till den specialiserade sjukvården ersätter FPA högst enligt kostnaderna för en resa till närmaste universitetssjukhus.

Resor till vårdinrättningar inom den privata hälso- och sjukvården ersätts på samma sätt som resor till den offentliga hälso- och sjukvården om vården eller undersökningen ska ersättas från sjukförsäkringen.

Resekostnaderna ersätts i regel enligt det billigaste färdsättet. Det billigaste färdsättet är i allmänhet offentliga färdmedel, t.ex. tåg eller buss. Om du använder något annat än det billigaste färdsättet, t.ex. taxi, ska du ha ett intyg från hälso- och sjukvården om att detta är nödvändigt. Om du använder taxi på grund av besvärliga trafikförhållanden ska du motivera detta i din ansökan om ersättning.

Reseersättning för följeslagare

Om din läkare eller vårdpersonalen anser att du behöver en följeslagare med dig under själva resan eller under behandlingen kan FPA även ersätta resekostnader för en följeslagare eller medföljande familjemedlem som deltar i din vård. Om du har en följeslagare med dig från samma adress och använder bil eller taxi uppstår inte ersättningsbara resekostnader för följeslagaren.

Ersättning för övernattning

Om du på grund av en undersökning, behandling eller trafikförhållanden är tvungen att söka nattkvarter kan du ansöka om övernattningspenning hos FPA. Då måste du redovisa för kostnaderna med betalningskvitto. Övernattningspenningen är högst 20,18 euro/dygn.

Senast ändrad 19.5.2014
Uppdaterad 19.10.2012