En man ligger till sängs och snyter sig

Visste du att...

Sjukdagpenningen ersätter inkomstbortfall under högst ett år.

Stöd när du blir sjuk

Den sjukförsäkring som FPA handhar är en del av den finländska sociala tryggheten.

Sjukförsäkringen ersätter

  • inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga i form av sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning
  • en del av privatläkararvoden och en del av kostnaderna för undersökningar och behandling som ordinerats av privatläkare
  • en del av privattandläkares och munhygienisters arvoden och en del av kostnaderna för undersökning som privattandläkare ordinerat
  • en del av läkemedelskostnaderna
  • en del av kostnaderna för resor till sjukvård
  • en del av kostnaderna för arbetsgivares och företagares företagshälsovård.

Till ett barn kan på grundval av sjukdom eller skada betalas handikappbidrag för personer under 16 år. FPA ordnar också rehabilitering för barn med svår funktionsnedsättning och för långtidssjuka barn.

För att du ska få sjukförsäkringsersättning ska vården vara nödvändig och orsakad av sjukdom, graviditet eller förlossning.

Rätten till finsk sjukförsäkring en förutsättning

För att ha rätt till sjukförsäkringsersättning förutsätts att du omfattas av FPA:s sjukförsäkring. På läkarstationen visar du med FPA-kortet att du har rätt till sjukförsäkringsersättningar.

I allmänhet omfattas alla i Finland stadigvarande bosatta personer av FPA:s sjukförsäkring. Med stadigvarande bosatt avses att du har ditt egentliga hem i Finland och att du i regel vistas här.

En arbetstagare eller företagare är i allmänhet sjukförsäkrad i Finland från det att arbetet eller företagsverksamheten inletts, om arbetet fortgår minst 4 månader. En företagare omfattas av den finska sjukförsäkringen efter att han bedrivit företagsverksamhet minst 4 månader, oberoende av om han bor i Finland.

Om du flyttar utomlands för längre tid än ett år omfattas du i regel inte längre av den sjukförsäkring som FPA sköter. Arbetstagare som sänts utomlands av en finländsk arbetsgivare omfattas dock på vissa villkor av sjukförsäkringen en längre tid. Om du arbetar utomlands i mer än ett år kan du ansöka om ett beslut om att omfattas av FPA:s sociala trygghet under arbetet utomlands. Läs mera under Flyttning till eller från Finland.

Om du flyttar utomlands ska du komma ihåg att informera FPA om flyttningen och lämna tillbaka ditt FPA-kort.

Läs mer

Senast ändrad 5.2.2016
Uppdaterad 19.10.2012